براي مشاهده گلهاي موجود استقلال در دربي تهران (بازي با پرسپوليس) به اين آدرس مراجعه كنيد

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLF9745B30ED6E5B6D