دومین دوره لیگ آزادگان -- گروه يك
فصل 72-71
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
21 12 11 23 1 5 8 14 تراكتورسازي 1
18 4 9 10 3 4 7 14 كشاورز تهران 2
16 −2 10 8 2 8 4 14 استقلال 3
15 −1 11 10 4 5 5 14 صنعت نفت آبادان 4
15 0 13 13 6 3 5 14 جنوب اهواز 5
10 6 8 14 6 6 2 14 هما شيراز 6
9 −6 22 16 9 2 3 14 وحدت ساري 7
7 −12 21 9 9 3 2 14 سپيد رود رشت 8
دومین دوره لیگ آزادگان -- گروه دو
فصل 72-71
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
18 12 11 23 2 6 6 14 پرسپولیس 1
17 6 14 20 2 7 5 14 پاس تهران 2
15 −6 20 14 5 3 6 14 پلي اكريل اصفهان 3
14 3 15 18 4 6 4 14 ملوان انزلي 4
14 0 17 17 4 6 4 14 استقلال اهواز 5
14 −7 16 9 4 6 4 14 برق شيراز 6
11 −2 17 15 6 5 3 14 نساجي مازندران 7
7 −11 21 10 6 7 1 14 ابومسلم مشهد 8
رده بندي چهار تيم اول
1. پاس تهران
2. پرسپوليس تهران
3. كشاورز تهران و تراكتورسازي تبريز