لیگ منطقه ای ایران --گروه یک
سال 1349
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
6 7 2 9 0 0 3 3 پاس تهران 1
4 7 3 10 1 0 2 3 پرسپولیس تهران 2
2 −5 8 3 2 0 1 3 تاج شیراز 3
0 −9 9 0 3 0 0 3 برق شیراز 4
لیگ منطقه ای ایران --گروه دو
سال 1349
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
4 5 2 7 0 2 1 3 تاج تهران 1
4 5 2 4 0 2 1 3 تاج آبادان 2
4 1 4 5 0 2 1 3 کارگر آبادان 3
0 −8 10 2 3 0 0 3 آریا مشهد 4
نیمه نهایی
پاس تهران 4 -- تاج آبادان 2
تاج تهران 3 -- پرسپولیس تهران 0
رده بندی
تاج آبادان 3 -- پرسپولیس تهران 0
فینال
تاج تهران 2 -- پاس تهران 1