لیگ منطقه ای ایران
سال 1350
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
26 39 6 45 1 0 13 14 پرسپولیس تهران 1
24 32 6 38 2 0 12 14 پاس تهران 2
18 16 13 29 5 0 9 14 تاج تهران 3
16 10 17 27 5 2 7 14 عقاب تهران 4
11 −9 18 12 7 3 4 14 سپاهان اصفهان 5
10 −15 26 9 7 4 3 14 تاج مسجد سلیمان 6
7 −20 31 1 9 3 2 14 جم آبادان 7
3 −46 50 4 12 1 1 14 تاج نوشهر 8