دومین دوره لیگ تخت جمشید
فصل 1353
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
33 16 14 30 4 3 15 22 تاج تهران 1
31 19 13 32 3 7 12 22 پرسپولیس تهران 2
31 13 16 29 4 5 13 22 هما تهران 3
30 14 14 28 4 6 12 22 پاس تهران 4
24 −1 24 23 6 8 7 22 صنعت نفت آبادان 5
23 7 24 31 7 7 8 22 ملوان انزلی 6
21 −4 20 16 6 11 5 22 بانک ملی تهران 7
17 −7 25 18 10 7 5 22 عقاب تهران 8
15 −14 29 15 12 5 5 22 راه آهن تهران 9
14 −17 27 10 12 6 4 22 سپاهان اصفهان 10
13 −21 35 14 13 5 4 22 ذوب آهن اصفهان 11
12 −12 30 17 15 2 5 22 آب و برق اهواز 12