چهارمین دوره لیگ تخت جمشید
فصل 1355
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
39 20 14 34 4 13 13 30 پاس تهران 1
37 17 18 25 3 17 10 30 پرسپولیس تهران 2
36 12 24 36 7 10 13 30 شهباز تهران 3
35 9 19 28 6 13 11 30 تاج تهران 4
35 9 16 25 2 21 7 30 دارایی تهران 5
34 −6 26 20 7 12 11 30 نیرو اهواز 6
33 4 21 25 7 13 10 30 ملوان انزلی 7
32 5 21 26 9 10 11 30 هما تهران 8
32 0 23 23 6 16 8 30 ماشین سازی تبریز 9
26 −9 28 17 12 10 8 30 بانک ملی تهران 10
25 −6 19 13 10 15 5 30 برق شیراز 11
25 −9 32 23 11 13 6 30 آرارات تهران 12
24 −5 26 21 10 16 4 30 صنعت نفت آبادان 13
24 −10 30 20 11 14 5 30 سپاهان اصفهان 14
23 −14 35 21 11 15 4 30 ذوب آهن اصفهان 15
20 −15 26 9 14 12 4 30 ابومسلم مشهد 16