ششمین دوره لیگ تخت جمشید
فصل 1357 (نیمه تمام ماند)
امتیاز  تفاضل  خورده  زده باخت  مساوی  برد  بازی تیم #
18 _ _ _ 2 2 8 12 شهباز تهران 1
17 _ _ _ 1 5 6 12 پرسپولیس تهران 2
17 _ _ _ 2 3 7 12 تاج تهران 3
16 _ _ _ 3 2 7 12 پاس تهران 4
15 _ _ _ 1 7 4 12 نیرو اهواز 5
12 _ _ _ 3 6 3 12 ملوان انزلی 6
12 _ _ _ 3 6 3 12 بانک ملی تهران 7
12 _ _ _ 3 6 3 12 تراکتورسازی 8
12 _ _ _ 5 2 5 12 صنعت نفت آبادان 9
12 _ _ _ 4 4 4 12 برق شیراز 10
12 _ _ _ 4 4 4 12 ماشین سازی تبریز 11
11 _ _ _ 5 3 4 12 ذوب آهن اصفهان 12
10 _ _ _ 6 2 4 12 رستاخیز خرمشهر 13
9 _ _ _ 6 3 3 12 ابومسلم مشهد 14
7 _ _ _ 7 3 2 12 دارایی تهران 15
7 _ _ _ 7 3 2 12 هما تهران 16