آخرين ويرايش : 09/05/1393

 

بیست عملکرد ضعیف تیمها از نظر امتیاز کمتر در ادوار لیگ برتر

 

درصد امتیاز

میانگین بازی

امتیاز

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

18.63

0.56

19

34

گهر دورود

18

دوازدهمین

1

19.23

0.58

15

26

تراکتورسازی

14

اولین

2

20.51

0.62

16

26

استقلال رشت

13

اولین

3

20.59

0.62

21

34

شیرین فراز کرمانشاه

18

هفتمین

4

21.11

0.63

19

30

شهيد قندي یزد

16

پنجمین

5

22.22

0.67

20

30

راه آهن تهران

16

ششمین

6

22.22

0.67

20

30

پگاه گيلان

16

چهارمین

7

23.53

0.71

24

34

مس سرچشمه

18

یازدهمین

8

23.53

0.71

24

34

برق شیراز

18

هشتمین

9

24.44

0.73

22

30

مس کرمان

16

سیزدهمین

10

24.51

0.74

25

34

نفت آبادان

16

دوازدهمین

11

24.51

0.74

25

34

پیکان تهران

17

دوازدهمین

12

25.56

0.77

23

30

شموشك نوشهر

15

پنجمین

13

25.64

0.77

20

26

شموشك نوشهر

14

سومین

14

26.67

0.80

24

30

پيكان تهران

15

چهارمین

15

26.92

0.81

21

26

سايپا کرج

13

سومین

16

27.45

0.82

28

34

استیل آذین

18

دهمین

17

28.89

0.87

26

30

داماش گیلان

15

سیزدهمین

18

29.41

0.88

30

34

استقلال اهواز

18

نهمین

19

30.39

0.91

31

34

داماش گیلان

17

هشتمین

20

 

 

بیست عملکرد ضعیف تیمها از نظر گلزده کمتر در ادوار لیگ برتر

 

میانگین زمانی

میانگین بازی

گلزده

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

195.00

0.46

12

26

تراکتورسازی

14

اولین

1

167.14

0.54

14

26

فجرسپاسی شیراز

10

اولین

2

158.82

0.57

17

30

پگاه گيلان

16

چهارمین

3

142.11

0.63

19

30

شموشك نوشهر

15

پنجمین

4

137.65

0.65

17

26

ملوان انزلی

14

دومین

5

135.00

0.67

20

30

فجرسپاسی

14

سیزدهمین

6

133.04

0.68

23

34

مس سرچشمه

18

یازدهمین

7

130.00

0.69

18

26

استقلال رشت

13

اولین

8

128.57

0.70

21

30

مس کرمان

16

سیزدهمین

9

128.57

0.70

21

30

ملوان انزلي

14

ششمین

10

128.57

0.70

21

30

شهيد قندي یزد

16

پنجمین

11

127.50

0.71

24

34

گهر دورود

18

دوازدهمین

12

123.16

0.73

19

26

شموشك نوشهر

14

سومین

13

122.73

0.73

22

30

پيكان تهران

15

چهارمین

14

122.40

0.74

25

34

شیرین فراز کرمانشاه

18

هفتمین

15

117.69

0.76

26

34

آلومینیوم هرمزگان

15

دوازدهمین

16

117.69

0.76

26

34

پیکان تهران

17

دوازدهمین

17

117.69

0.76

26

34

داماش گیلان

15

هفتمین

18

117.39

0.77

23

30

برق شيراز

14

پنجمین

19

117.00

0.77

20

26

ملوان انزلی

12

اولین

20

 

 

بیست عملکرد ضعیف تیمها از نظر گل خورده بیشتر در ادوار لیگ برتر

 

میانگین زمانی

میانگین بازی

گل خورده

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

46.36

1.94

66

34

پیکان تهران

17

دوازدهمین

1

48.57

1.85

63

34

استیل آذین

18

دهمین

2

49.79

1.81

47

26

برق شيراز

12

سومین

3

51.00

1.76

60

34

نفت آبادان

16

دوازدهمین

4

51.00

1.76

60

34

پیکان قزوین

17

دهمین

5

51.00

1.76

60

34

استقلال اهواز

18

نهمین

6

51.86

1.74

59

34

گهر دورود

18

دوازدهمین

7

51.86

1.74

59

34

شیرین فراز کرمانشاه

18

هفتمین

8

53.18

1.69

44

26

استقلال رشت

13

اولین

9

53.68

1.68

57

34

نفت آبادان

10

یازدهمین

10

54.42

1.65

43

26

استقلال اهواز

8

سومین

11

54.64

1.65

56

34

مس کرمان

9

نهمین

12

54.64

1.65

56

34

داماش گیلان

17

هشتمین

13

55.10

1.63

49

30

شموشك نوشهر

14

چهارمین

14

55.71

1.62

42

26

پگاه گيلان

9

سومین

15

56.67

1.59

54

34

مس سرچشمه

18

یازدهمین

16

56.67

1.59

54

34

نفت آبادان

9

دهمین

17

56.67

1.59

54

34

استقلال اهواز

14

هشتمین

18

56.67

1.59

54

34

برق شیراز

18

هشتمین

19

57.74

1.56

53

34

پرسپولیس

12

یازدهمین

20

                                 

 

بیست عملکرد ضعیف تیمها از نظر برد کمتر در ادوار لیگ برتر

 

درصد برد

برد

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

3.33

1

30

مس کرمان

16

سیزدهمین

1

6.67

2

30

راه آهن تهران

16

ششمین

2

7.69

2

26

تراکتورسازی

14

اولین

3

8.82

3

34

گهر دورود

18

دوازدهمین

4

8.82

3

34

شیرین فراز کرمانشاه

18

هفتمین

5

10.00

3

30

پگاه گيلان

16

چهارمین

6

11.54

3

26

سايپا کرج

13

سومین

7

11.54

3

26

استقلال رشت

13

اولین

8

11.76

4

34

نفت آبادان

16

دوازدهمین

9

13.33

4

30

شموشك نوشهر

15

پنجمین

10

13.33

4

30

شهيد قندي یزد

16

پنجمین

11

14.71

5

34

مس سرچشمه

18

یازدهمین

12

14.71

5

34

برق شیراز

18

هشتمین

13

15.38

4

26

شموشك نوشهر

14

سومین

14

16.67

5

30

داماش گیلان

15

سیزدهمین

15

16.67

5

30

فولاد خوزستان

15

ششمین

16

16.67

5

30

پيكان تهران

15

چهارمین

17

17.65

6

34

پیکان تهران

17

دوازدهمین

18

17.65

6

34

شهرداری تبریز

16

یازدهمین

19

17.65

6

34

شاهین بوشهر

17

یازدهمین

20

 

 

بیست عملکرد ضعیف تیمها از نظر باخت بیشتر در ادوار لیگ برتر

 

درصد باخت

باخت

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

63.33

19

30

شهيد قندی یزد

16

پنجمین

1

61.76

21

34

پیکان تهران

17

دوازدهمین

2

61.76

21

34

گهر دورود

18

دوازدهمین

3

61.54

16

26

استقلال رشت

13

اولین

4

58.82

20

34

مس سرچشمه

18

یازدهمین

5

58.82

20

34

برق شیراز

18

هشتمین

6

57.69

15

26

تراکتورسازی

14

اولین

7

55.88

19

34

پیکان قزوین

17

دهمین

8

55.88

19

34

شیرین فراز کرمانشاه

18

هفتمین

9

53.85

14

26

شموشك نوشهر

14

سومین

10

53.33

16

30

پيكان تهران

15

چهارمین

11

53.33

16

30

پگاه گيلان

16

چهارمین

12

52.94

18

34

نفت آبادان

9

دهمین

13

52.94

18

34

استیل آذین

18

دهمین

14

52.94

18

34

استقلال اهواز

18

نهمین

15

50.00

17

34

نفت آبادان

16

دوازدهمین

16

50.00

17

34

استقلال اهواز

14

هشتمین

17

50.00

17

34

پیام مشهد

16

هشتمین

18

50.00

17

34

صنعت نفت آبادان

17

هفتمین

19

50.00

15

30

شموشك نوشهر

15

پنجمین

20

 

 

بیست عملکرد ضعیف تیمها از نظر تساوی بیشتر در ادوار لیگ برتر

 

درصد تساوی

مساوی

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

63.33

19

30

مس کرمان

16

سیزدهمین

1

52.94

18

34

ذوب آهن

6

یازدهمین

2

50.00

17

34

صبای قم

6

هشتمین

3

50.00

13

26

پاس تهران

4

اولین

4

47.06

16

34

شهرداری تبریز

16

یازدهمین

5

47.06

16

34

پاس همدان

5

هفتمین

6

46.67

14

30

سایپا کرج

8

سیزدهمین

7

46.67

14

30

راه آهن تهران

16

ششمین

8

46.67

14

30

سپاهان

10

چهارمین

9

46.15

12

26

سايپا کرج

13

سومین

10

44.12

15

34

صبای قم

10

دوازدهمین

11

44.12

15

34

راه آهن شهر ري

11

یازدهمین

12

44.12

15

34

شاهین بوشهر

17

یازدهمین

13

44.12

15

34

نفت تهران

13

دهمین

14

44.12

15

34

فولاد خوزستان

10

نهمین

15

44.12

15

34

ذوب آهن

6

هفتمین

16

44.12

15

34

فجرسپاسی شیراز

14

هفتمین

17

43.33

13

30

تراکتورسازی

6

سیزدهمین

18

43.33

13

30

فجرسپاسی شیراز

10

ششمین

19

43.33

13

30

پاس تهران

11

ششمین

20

 

 

بیست عملکرد ضعیف تیمها از نظر تفاضل گل کمتر در ادوار لیگ برتر

 

میانگین

تفاضل

بازی

تیم

رتبه فصلی

دوره

#

-1.18

-40

34

پیکان تهران

17

دوازدهمین

1

-1.03

-35

34

گهر دورود

18

دوازدهمین

2

-1.00

-34

34

شیرین فراز کرمانشاه

18

هفتمین

3

-1.00

-26

26

استقلال رشت

13

اولین

4

-0.97

-33

34

استیل آذین

18

دهمین

5

-0.93

-28

30

پگاه گيلان

16

چهارمین

6

-0.92

-24

26

تراکتورسازی

14

اولین

7

-0.91

-31

34

مس سرچشمه

18

یازدهمین

8

-0.85

-29

34

نفت آبادان

16

دوازدهمین

9

-0.77

-20

26

برق شيراز

12

سومین

10

-0.73

-22

30

شهيد قندي یزد

16

پنجمین

11

-0.73

-22

30

شموشك نوشهر

14

چهارمین

12

-0.67

-20

30

شموشك نوشهر

15

پنجمین

13

-0.65

-17

26

ملوان انزلی

14

دومین

14

-0.65

-22

34

پیکان قزوین

17

دهمین

15

-0.65

-22

34

استقلال اهواز

18

نهمین

16

-0.62

-16

26

ملوان انزلی

12

اولین

17

-0.58

-15

26

پگاه گيلان

9

سومین

18

-0.56

-19

34

پیام مشهد

16

هشتمین

19

-0.56

-19

34

برق شیراز

18

هشتمین

20

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina