نتايج کلی اولين دوره ليگ برتر (فصل ۸۱-۸۰)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 1

پاس تهران 0

تراکتورسازی 0

پیکان تهران 4

استقلال رشت 0

سپاهان اصفهان 0

فجرسپاسی شیراز 0

ملوان انزلی 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

ابومسلم مشهد 3

سایپا تهران 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پاس تهران 3

تراکتورسازی 0

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 1

سایپا تهران 0

پیکان تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 0

ابومسلم مشهد 0

استقلال رشت 1

ملوان انزلی 2

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

تراکتورسازی 0

سپاهان اصفهان 0

پرسپولیس 0

پاس تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

ابومسلم مشهد 2

فولاد خوزستان 0

برق شیراز 2

استقلال رشت 0

ملوان انزلی 1

سایپا تهران 1

پیکان تهران 2

فجرسپاسی شیراز 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال 1

پرسپولیس 3

ابومسلم مشهد 2

تراکتورسازی 0

سپاهان اصفهان 0

فولاد خوزستان 1

پیکان تهران 0

فجرسپاسی شیراز 0

ملوان انزلی 1

استقلال رشت 1

پاس تهران 1

سایپا تهران 2

برق شیراز 3

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

استقلال رشت 2

پیکان تهران 1

پرسپولیس 2

تراکتورسازی 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

ملوان انزلی 0

فولاد خوزستان 1

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 1

سپاهان اصفهان 1

ابومسلم مشهد 0

پاس تهران 4

سایپا تهران 3

    

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 0

استقلال 1

پرسپولیس 2

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 2

تراکتورسازی 1

فولاد خوزستان 3

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 1

پاس تهران 0

سپاهان اصفهان 1

پیکان تهران 0

استقلال رشت 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

فجرسپاسی شیراز 1

برق شیراز 0

پرسپولیس 1

پاس تهران 3

فولاد خوزستان 3

تراکتورسازی 0

استقلال رشت 0

ملوان انزلی 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا تهران 0

پیکان تهران 0

ابومسلم مشهد 0

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

پاس تهران 3

سایپا تهران 2

استقلال رشت 0

پیکان تهران 0

تراکتورسازی 0

سپاهان اصفهان 3

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

ابومسلم مشهد 1

ملوان انزلی 0

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 1

پاس تهران 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

برق شیراز 2

ابومسلم مشهد 2

استقلال رشت 0

فجرسپاسی شیراز 0

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 1

تراکتورسازی 0

سایپا تهران 0

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 0

استقلال 1

پرسپولیس 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

فولاد خوزستان 2

استقلال رشت 1

ابومسلم مشهد 1

پاس تهران 1

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 1

پیکان تهران 3

برق شیراز 0

ملوان انزلی 3

تراکتورسازی 0

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ابومسلم مشهد 1

استقلال رشت 1

پرسپولیس 3

تراکتورسازی 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 2

ملوان انزلی 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 2

سایپا تهران 1

فولاد خوزستان 0

پاس تهران 4

پیکان تهران 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 1

استقلال 3

پرسپولیس 0

سایپا تهران 0

ابومسلم مشهد 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

فجرسپاسی شیراز 0

ملوان انزلی 0

پاس تهران 0

سپاهان اصفهان 1

استقلال رشت 0

برق شیراز 1

تراکتورسازی 0

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی شیراز 1

پرسپولیس 0

تراکتورسازی 0

فولاد خوزستان 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

پیکان تهران 1

استقلال رشت 2

ابومسلم مشهد 0

پاس تهران 1

برق شیراز 1

سایپا تهران 2

سپاهان اصفهان 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

برق شیراز 0

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس 2

تراکتورسازی 1

پاس تهران 1

استقلال رشت 1

پیکان تهران 0

فجرسپاسی شیراز 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 4

ملوان انزلی 1

سایپا تهران 0

ابومسلم مشهد 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

پاس تهران 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

تراکتورسازی 1

سپاهان اصفهان 2

فولاد خوزستان 2

پیکان تهران 1

سایپا تهران 0

برق شیراز 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

ابومسلم مشهد 1

فجرسپاسی شیراز 0

ملوان انزلی 1

استقلال رشت 1

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی 0

استقلال 1

پرسپولیس 3

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

پاس تهران 0

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 0

استقلال رشت 1

برق شیراز 2

سایپا تهران 1

ملوان انزلی 1

فجرسپاسی شیراز 0

پیکان تهران 2

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

ابومسلم مشهد 1

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 0

تراکتورسازی 1

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 2

ملوان انزلی 1

فجرسپاسی شیراز 0

پاس تهران 2

استقلال رشت 0

برق شیراز 2

سایپا تهران 1

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال رشت 0

استقلال 1

پرسپولیس 1

پیکان تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی 0

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 0

ابومسلم مشهد 3

سپاهان اصفهان 4

سایپا تهران 0

پاس تهران 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

سایپا تهران 2

ملوان انزلی 1

پرسپولیس 1

تراکتورسازی 4

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 1

فولاد خوزستان 1

پاس تهران 1

فجرسپاسی شیراز 2

پیکان تهران 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال رشت 0

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

فجرسپاسی شیراز 0

استقلال 0

پرسپولیس 0

برق شیراز 1

فولاد خوزستان 1

پاس تهران 2

استقلال رشت 2

تراکتورسازی 0

سپاهان اصفهان 0

ملوان انزلی 1

سایپا تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

ابومسلم مشهد 3

پیکان تهران 1

 

هفته بيست و یکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

فولاد خوزستان 0

پاس تهران 0

پرسپولیس 0

استقلال رشت 0

سایپا تهران 0

تراکتورسازی 1

پیکان تهران 2

برق شیراز 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

فجرسپاسی شیراز 0

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 1

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 0

استقلال 0

سپاهان اصفهان 1

پاس تهران 3

فولاد خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 3

استقلال رشت 0

پیکان تهران 3

ملوان انزلی 0

سایپا تهران 2

تراکتورسازی 0

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

پرسپولیس 1

استقلال رشت 0

فولاد خوزستان 1

پاس تهران 1

ابومسلم مشهد 1

سایپا تهران 1

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 0

پیکان تهران 0

تراکتورسازی 2

ملوان انزلی 2

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

استقلال رشت 1

فجرسپاسی شیراز 1

تراکتورسازی 1

ملوان انزلی 1

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

فولاد خوزستان 1

سایپا تهران 0

پیکان تهران 0

پاس تهران 0

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پیکان تهران 0

سایپا تهران 2

پرسپولیس 4

ذوب‌آهن اصفهان 1

ابومسلم مشهد 2

فجرسپاسی شیراز 1

فولاد خوزستان 1

پاس تهران 5

ملوان انزلی 0

استقلال رشت 1

سپاهان اصفهان 1

تراکتورسازی 0

برق شیراز 3

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 1

استقلال 0

پرسپولیس 1

فجرسپاسی شیراز 0

فولاد خوزستان 2

تراکتورسازی 0

پیکان تهران 3

ذوب‌آهن اصفهان 1

ابومسلم مشهد 9

استقلال رشت 2

برق شیراز 3

پاس تهران 1

سپاهان اصفهان 0

سایپا تهران 0

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina