نتايج کلی دومين دوره ليگ برتر (فصل ۸۲-۸۱)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

پاس تهران 1

برق شیراز 1

پرسپولیس 2

پیکان تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا تهران 0

ابومسلم مشهد 1

سپاهان اصفهان 4

صنعت نفت آبادان 1

فولاد خوزستان 2

استقلال اهواز 1

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی شیراز 4

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

صنعت نفت آبادان 1

استقلال 0

پرسپولیس 1

پیکان تهران 0

استقلال اهواز 1

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 1

فولاد خوزستان 0

ابومسلم مشهد 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا تهران 1

پاس تهران 2

ملوان انزلی 0

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

سپاهان اصفهان 3

سایپا تهران 1

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 1

صنعت نفت آبادان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

ابومسلم مشهد 1

فولاد خوزستان 1

پاس تهران 0

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 1

پیکان تهران 1

استقلال اهواز 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 2

استقلال 2

پرسپولیس 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 2

سپاهان اصفهان 2

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی شیراز 0

پیکان تهران 0

پاس تهران 1

برق شیراز 1

استقلال اهواز 2

سایپا تهران 5

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

پرسپولیس 1

پیکان تهران 0

پاس تهران 0

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

استقلال اهواز 1

برق شیراز 2

صنعت نفت آبادان 1

سایپا تهران 0

فجرسپاسی شیراز 0

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 0

پرسپولیس 0

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 1

صنعت نفت آبادان 0

پیکان تهران 0

سپاهان اصفهان 1

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

پاس تهران 2

سایپا تهران 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 1

استقلال 2

پرسپولیس 2

فجرسپاسی شیراز 0

ابومسلم مشهد 1

استقلال اهواز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

پاس تهران 1

فولاد خوزستان 2

ملوان انزلی 0

سایپا تهران 1

صنعت نفت آبادان 0

پیکان تهران 0

سپاهان اصفهان 2

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

پیکان تهران 1

پاس تهران 0

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 2

ابومسلم مشهد 1

صنعت نفت آبادان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

ملوان انزلی 2

برق شیراز 1

فجرسپاسی شیراز 2

استقلال اهواز 1

سپاهان اصفهان 3

سایپا تهران 0

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 2

استقلال 1

پرسپولیس 1

صنعت نفت آبادان 0

پیکان تهران 4

ملوان انزلی 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 1

استقلال اهواز 0

پاس تهران 2

ابومسلم مشهد 0

فجرسپاسی شیراز 1

برق شیراز 1

فولاد خوزستان 0

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 2

پرسپولیس 1

برق شیراز 2

ابومسلم مشهد 1

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 1

فولاد خوزستان 0

پیکان تهران 0

ملوان انزلی 0

سایپا تهران 1

پاس تهران 2

فجرسپاسی شیراز 1

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 1

استقلال 1

استقلال اهواز 1

سپاهان اصفهان 0

سایپا تهران 1

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 1

پاس تهران 2

فجرسپاسی شیراز 0

صنعت نفت آبادان 0

پیکان تهران 1

برق شیراز 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

ملوان انزلی 0

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

استقلال اهواز 0

ملوان انزلی 1

پرسپولیس 1

پیکان تهران 1

ابومسلم مشهد 1

صنعت نفت آبادان 1

پاس تهران 1

برق شیراز 2

سایپا تهران 2

سپاهان اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 2

فولاد خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

فجرسپاسی شیراز 2

استقلال 3

پرسپولیس 3

فولاد خوزستان 3

ابومسلم مشهد 0

صنعت نفت آبادان 0

ذوب‌آهن اصفهان 4

برق شیراز 0

استقلال اهواز 0

ملوان انزلی 0

سایپا تهران 1

پیکان تهران 2

پاس تهران 1

سپاهان اصفهان 2

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

پاس تهران 1

استقلال 1

پرسپولیس 0

برق شیراز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

پیکان تهران 1

ابومسلم مشهد 0

سایپا تهران 0

صنعت نفت آبادان 0

سپاهان اصفهان 1

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 2

فجرسپاسی شیراز 3

ملوان انزلی 2

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صنعت نفت آبادان 0

پیکان تهران 1

پرسپولیس 1

برق شیراز 0

استقلال اهواز 3

فولاد خوزستان 2

فجرسپاسی شیراز 2

سپاهان اصفهان 1

ابومسلم مشهد 1

سایپا تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

ملوان انزلی 1

پاس تهران 0

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 3

استقلال 2

پرسپولیس 2

سایپا تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

پاس تهران 1

فولاد خوزستان 2

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 0

استقلال اهواز 0

پیکان تهران 1

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

ابومسلم مشهد 0

ذوب‌آهن اصفهان 3

پرسپولیس 2

فولاد خوزستان 3

صنعت نفت آبادان 1

ملوان انزلی 2

سپاهان اصفهان 1

پیکان تهران 1

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 0

پاس تهران 3

سایپا تهران 0

استقلال اهواز 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 0

استقلال 0

پرسپولیس 1

ابومسلم مشهد 0

پاس تهران 0

پیکان تهران 0

سپاهان اصفهان 2

فولاد خوزستان 3

استقلال اهواز 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 1

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال 2

پرسپولیس 2

استقلال اهواز 0

ابومسلم مشهد 0

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 1

صنعت نفت آبادان 2

برق شیراز 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 0

پاس تهران 2

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 0

پرسپولیس 0

استقلال اهواز 1

ابومسلم مشهد 1

پاس تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 1

صنعت نفت آبادان 1

سایپا تهران 2

سپاهان اصفهان 4

پیکان تهران 2

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 1

استقلال 0

پرسپولیس 0

پاس تهران 0

ابومسلم مشهد 2

فولاد خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

صنعت نفت آبادان 3

برق شیراز 0

ملوان انزلی 0

استقلال اهواز 1

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 0

سپاهان اصفهان 0

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سایپا تهران 3

صنعت نفت آبادان 0

پرسپولیس 0

ملوان انزلی 1

پیکان تهران 0

سپاهان اصفهان 4

ذوب‌آهن اصفهان 0

پاس تهران 2

استقلال اهواز 2

فجرسپاسی شیراز 1

ابومسلم مشهد 0

فولاد خوزستان 2

برق شیراز 5

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 0

استقلال 3

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 1

ابومسلم مشهد 3

برق شیراز 0

استقلال اهواز 3

صنعت نفت آبادان 2

پیکان تهران 2

فولاد خوزستان 1

سایپا تهران 3

ملوان انزلی 2

فجرسپاسی شیراز 0

پاس تهران 2

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 1

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 2

سایپا تهران 0

پاس تهران 1

ابومسلم مشهد 0

صنعت نفت آبادان 1

فجرسپاسی شیراز 1

برق شیراز 1

پیکان تهران 0

ملوان انزلی 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

ملوان انزلی 3

ابومسلم مشهد 3

پیکان تهران 1

پاس تهران 4

صنعت نفت آبادان 2

سایپا تهران 3

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 2

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

فولاد خوزستان 1

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

فجرسپاسی شیراز 1

فولاد خوزستان 0

پرسپولیس 2

صنعت نفت آبادان 3

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 4

ذوب‌آهن اصفهان 0

ملوان انزلی 0

استقلال اهواز 0

پیکان تهران 3

سایپا تهران 1

سپاهان اصفهان 2

پاس تهران 3

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina