نتایج کلی سومین دوره لیگ برتر (فصل 83-82)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

پاس تهران 2

استقلال 2

پرسپولیس 8

پگاه گیلان 2

برق شیراز 3

استقلال اهواز 4

سایپا 0

پیکان تهران 1

شموشک نوشهر 2

سپاهان 2

فولاد خوزستان 2

ابومسلم مشهد 0

ذوب آهن 2

فجر سپاسی 1

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

برق شیراز 2

ابومسلم مشهد 0

پرسپولیس 1

سپاهان 1

سایپا 1

فجر سپاسی 1

فولاد خوزستان 2

پیکان تهران 0

ذوب آهن 3

پگاه گیلان 1

پاس تهران 0

استقلال اهواز 1

شموشک نوشهر 2

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

شموشک نوشهر 1

استقلال 2

پرسپولیس 5

فجر سپاسی 2

فولاد خوزستان 2

پیکان تهران 0

سایپا 1

استقلال اهواز 1

برق شیراز 1

پاس تهران 3

ابومسلم مشهد 3

پگاه گیلان 0

ذوب آهن 3

سپاهان 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

سایپا 2

پیکان تهران 2

پرسپولیس 1

پگاه گیلان 3

برق شیراز 2

سپاهان 2

فولاد خوزستان 1

استقلال اهواز 0

ذوب آهن 1

پاس تهران 2

شموشک نوشهر 1

فجر سپاسی 1

ابومسلم مشهد 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

ذوب آهن 2

استقلال 1

پرسپولیس 3

سپاهان 3

فولاد خوزستان 2

استقلال اهواز 2

برق شیراز 2

شموشک نوشهر 1

سایپا 1

پاس تهران 3

ابومسلم مشهد 1

پیکان تهران 0

پگاه گیلان 0

فجر سپاسی 0

    

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

فولاد خوزستان 1

استقلال اهواز 1

پرسپولیس 1

شموشک نوشهر 0

پگاه گیلان 0

سپاهان 3

ابومسلم مشهد 0

برق شیراز 2

سایپا 1

پاس تهران 0

ذوب آهن 0

فجر سپاسی 2

پیکان تهران 1

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 1

استقلال 2

پگاه گیلان 0

پیکان تهران 2

فولاد خوزستان 2

پاس تهران 1

ابومسلم مشهد 4

استقلال اهواز 2

ذوب آهن 3

برق شیراز 3

فجر سپاسی 2

سپاهان 1

سایپا 0

شموشک نوشهر 0

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

ابومسلم مشهد 3

پاس تهران 2

پرسپولیس 1

برق شیراز 2

فولاد خوزستان 0

سپاهان 2

پیکان تهران 1

شموشک نوشهر 1

ذوب آهن 0

استقلال اهواز 3

فجر سپاسی 0

سایپا 1

پگاه گیلان 2

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

فجر سپاسی 2

استقلال 2

پرسپولیس 4

برق شیراز 0

ابومسلم مشهد 1

پاس تهران 1

فولاد خوزستان 2

شموشک نوشهر 0

پگاه گیلان 3

سپاهان 1

پیکان تهران 1

استقلال اهواز 2

ذوب آهن 1

سایپا 1

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

پیکان تهران 2

شموشک نوشهر 0

پرسپولیس 1

ذوب آهن 1

پگاه گیلان 0

سایپا 0

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 2

سپاهان 0

پاس تهران 3

فجر سپاسی 2

ابومسلم مشهد 1

 برق شیراز 1

 

هفته یازدهم

 

میزبان

میهمان

سپاهان 0

استقلال 0

پرسپولیس 2

سایپا 0

فولاد خوزستان 0

ذوب آهن 0

پگاه گیلان 3

استقلال اهواز 0

پیکان تهران 3

پاس تهران 1

ابومسلم مشهد 3

شموشک نوشهر 0

فجر سپاسی 0

برق شیراز 0

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

استقلال اهواز 1

ذوب آهن 1

پرسپولیس 0

فولاد خوزستان 4

پگاه گیلان 1

پاس تهران 2

سپاهان 1

سایپا 1

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 2

پیکان تهران 1

شموشک نوشهر 0

فجر سپاسی 0

 

هفته سیزدهم

 

میزبان

میهمان

پگاه گیلان 0

استقلال 1

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 0

ابومسلم مشهد 1

ذوب آهن 0

سپاهان 2

برق شیراز 0

فجر سپاسی 1

سایپا 1

پیکان تهران 2

شموشک نوشهر 0

استقلال اهواز 2

پاس تهران 3

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

پاس تهران 0

پگاه گیلان 0

پرسپولیس 0

استقلال اهواز 2

برق شیراز 0

پیکان تهران 1

سایپا 1

سپاهان 3

شموشک نوشهر 0

ابومسلم مشهد 2

فولاد خوزستان 2

فجر سپاسی 2

ذوب آهن 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 0

استقلال 2

پرسپولیس 0

ابومسلم مشهد 0

سایپا 1

سپاهان 2

فولاد خوزستان 3

فجر سپاسی 0

ذوب آهن 1

پیکان تهران 0

پاس تهران 2

پگاه گیلان 0

شموشک نوشهر 3

استقلال اهواز 0

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

شموشک نوشهر 1

فجر سپاسی 1

پرسپولیس 1

پیکان تهران 0

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 1

سایپا 1

پاس تهران 1

برق شیراز 1

پگاه گیلان 1

ابومسلم مشهد 0

سپاهان 2

ذوب آهن 1

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

سایپا 0

استقلال 3

پرسپولیس 0

پیکان تهران 1

برق شیراز 3

پگاه گیلان 2

فولاد خوزستان 1

سپاهان 0

ذوب آهن 1

استقلال اهواز 1

شموشک نوشهر 0

پاس تهران 0

ابومسلم مشهد 1

فجر سپاسی 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ذوب آهن 0

سپاهان 1

پرسپولیس 2

استقلال اهواز 2

فولاد خوزستان 2

شموشک نوشهر 0

برق شیراز 0

پاس تهران 1

سایپا 0

پیکان تهران 1

ابومسلم مشهد 0

فجر سپاسی 2

پگاه گیلان 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال 1

پرسپولیس 0

استقلال اهواز 0

پگاه گیلان 2

شموشک نوشهر 1

ابومسلم مشهد 0

سپاهان 0

سایپا 0

برق شیراز 0

ذوب آهن 1

پاس تهران 1

پیکان تهران 0

فجر سپاسی 0

 

هفته بیستم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 1

پیکان تهران 1

پگاه گیلان 0

پاس تهران 2

فولاد خوزستان 1

استقلال اهواز 2

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 1

ذوب آهن 2

سپاهان 3

فجر سپاسی 1

شموشک نوشهر 2

سایپا 3

 

هفته بیست و یکم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 0

استقلال 1

پرسپولیس 3

پاس تهران 4

فولاد خوزستان 3

برق شیراز 0

پیکان تهران 1

سپاهان 1

ذوب آهن 2

شموشک نوشهر 1

فجر سپاسی 1

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 0

سایپا 0

 

هفته بیست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 3

فجر سپاسی 2

برق شیراز 0

پرسپولیس 0

پاس تهران 1

ابومسلم مشهد 1

شموشک نوشهر 1

فولاد خوزستان 2

سپاهان 3

پگاه گیلان 0

استقلال اهواز 0

پیکان تهران 0

سایپا 1

ذوب آهن 3

 

هفته بیست و سوم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

شموشک نوشهر 1

پگاه گیلان 2

ذوب آهن 1

فولاد خوزستان 1

سایپا 0

سپاهان 4

استقلال اهواز 2

فجر سپاسی 1

پاس تهران 1

برق شیراز 0

ابومسلم مشهد 0

 

هفته بیست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

سپاهان 1

سایپا 3

پرسپولیس 2

ذوب آهن 0

فولاد خوزستان 1

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 1

پاس تهران 2

پیکان تهران 0

شموشک نوشهر 0

ابومسلم مشهد 0

برق شیراز 0

فجر سپاسی 2

 

هفته بیست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

ذوب آهن 1

پگاه گیلان 1

فولاد خوزستان 1

سپاهان 3

پاس تهران 4

ابومسلم مشهد 1

سایپا 2

پیکان تهران 3

برق شیراز 1

فجر سپاسی 0

شموشک نوشهر 0

 

هفته بیست و ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

پگاه گیلان 2

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس 0

ذوب آهن 1

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 1

سپاهان 5

سایپا 1

فجر سپاسی 1

شموشک نوشهر 1

پیکان تهران 0

پاس تهران 5

استقلال اهواز 0

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina