نتايج کلی پنجمين دوره ليگ برتر (فصل ۸۵-۸۴)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

صبا باتری تهران 1

فجرسپاسی شیراز 2

پرسپولیس 2

سایپا تهران 1

پاس تهران 3

ملوان انزلی 1

برق شیراز 0

سپاهان اصفهان 4

شموشک نوشهر 0

ابومسلم مشهد 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

راه‌آهن تهران 0

شهید قندی یزد 1

استقلال اهواز 4

فولاد خوزستان 2

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

پاس تهران 1

استقلال 0

پرسپولیس 0

سایپا تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 0

راه‌آهن تهران 1

صبا باتری تهران 3

ملوان انزلی 2

شموشک نوشهر 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 1

ابومسلم مشهد 1

شهید قندی یزد 0

سپاهان اصفهان 1

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 2

استقلال 3

پاس تهران 0

پرسپولیس 1

ابومسلم مشهد 0

صبا باتری تهران 0

فجرسپاسی شیراز 1

شهید قندی یزد 2

استقلال اهواز 1

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 2

فولاد خوزستان 0

راه‌آهن تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

سایپا تهران 2

شموشک نوشهر 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

ابومسلم مشهد 0

شموشک نوشهر 2

پرسپولیس 1

پاس تهران 3

ملوان انزلی 0

فولاد خوزستان 3

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 1

راه‌آهن تهران 0

شهید قندی یزد 0

سایپا تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

سپاهان اصفهان 0

صبا باتری تهران 0

استقلال اهواز 4

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

شهید قندی یزد 0

راه‌آهن تهران 1

صبا باتری تهران 0

سپاهان اصفهان 1

برق شیراز 0

سایپا تهران 1

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 1

ملوان انزلی 2

فجرسپاسی شیراز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

شموشک نوشهر 1

پاس تهران 0

    

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

راه‌آهن تهران 0

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس 0

پاس تهران 2

ابومسلم مشهد 0

ملوان انزلی 3

استقلال اهواز 2

شهید قندی یزد 2

شموشک نوشهر 0

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا تهران 1

صبا باتری تهران 3

سپاهان اصفهان 1

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 1

استقلال 0

پرسپولیس 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

شهید قندی یزد 0

پاس تهران 2

شموشک نوشهر 1

فولاد خوزستان 2

استقلال اهواز 1

ابومسلم مشهد 0

فجرسپاسی شیراز 1

صبا باتری تهران 1

سایپا تهران 6

برق شیراز 0

راه‌آهن تهران 1

ملوان انزلی 0

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 0

پرسپولیس 1

پاس تهران 1

استقلال اهواز 3

ذوب‌آهن اصفهان 1

شموشک نوشهر 1

ملوان انزلی 1

سپاهان اصفهان 0

ابومسلم مشهد 2

راه‌آهن تهران 0

فولاد خوزستان 2

شهید قندی یزد 0

صبا باتری تهران 1

سایپا تهران 1

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 0

استقلال 0

پرسپولیس 2

صبا باتری تهران 2

فولاد خوزستان 0

پاس تهران 0

فجرسپاسی شیراز 1

ملوان انزلی 0

شموشک نوشهر 1

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 1

ابومسلم مشهد 1

شهید قندی یزد 1

ذوب‌آهن اصفهان 5

راه‌آهن تهران 3

استقلال اهواز 1

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 0

ابومسلم مشهد 0

فجرسپاسی شیراز 0

پاس تهران 2

راه‌آهن تهران 2

صبا باتری تهران 2

شموشک نوشهر 0

برق شیراز 1

شهید قندی یزد 0

استقلال اهواز 1

سپاهان اصفهان 3

ذوب‌آهن اصفهان 3

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 1

سایپا تهران 4

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

شموشک نوشهر 0

استقلال 1

پرسپولیس 4

ملوان انزلی 1

پاس تهران 3

ذوب‌آهن اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 0

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 2

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 1

راه‌آهن تهران 3

سایپا تهران 1

ابومسلم مشهد 1

شهید قندی یزد 1

صبا باتری تهران 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

شهید قندی یزد 0

ابومسلم مشهد 1

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 1

پاس تهران 1

ملوان انزلی 1

شموشک نوشهر 0

صبا باتری تهران 1

فولاد خوزستان 1

برق شیراز 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال اهواز 0

سایپا تهران 1

راه‌آهن تهران 0

فجرسپاسی شیراز 0

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 0

استقلال 0

پرسپولیس 1

استقلال اهواز 0

پاس تهران 0

برق شیراز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

صبا باتری تهران 1

فجرسپاسی شیراز 1

سپاهان اصفهان 0

سایپا تهران 6

راه‌آهن تهران 1

شهید قندی یزد 1

ملوان انزلی 0

شموشک نوشهر 0

ابومسلم مشهد 0

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

راه‌آهن تهران 0

پرسپولیس 0

فجرسپاسی شیراز 0

پاس تهران 2

صبا باتری تهران 1

برق شیراز 0

سپاهان اصفهان 0

سایپا تهران 1

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 2

شموشک نوشهر 3

ابومسلم مشهد 2

شهید قندی یزد 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 1

استقلال 3

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 3

پاس تهران 0

صبا باتری تهران 0

سایپا تهران 1

فجرسپاسی شیراز 1

شموشک نوشهر 1

راه‌آهن تهران 1

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

ملوان انزلی 0

شهید قندی یزد 2

استقلال اهواز 2

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

صبا باتری تهران 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

فجرسپاسی شیراز 4

پاس تهران 1

سایپا تهران 1

برق شیراز 2

ملوان انزلی 0

شموشک نوشهر 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

ابومسلم مشهد 2

شهید قندی یزد 1

راه‌آهن تهران 1

فولاد خوزستان 3

استقلال اهواز 2

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

پاس تهران 0

سایپا تهران 2

پرسپولیس 2

استقلال اهواز

ذوب‌آهن اصفهان 1

راه‌آهن تهران 1

فولاد خوزستان 2

ملوان انزلی 0

صبا باتری تهران 0

فجرسپاسی شیراز 4

شموشک نوشهر 1

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 0

سپاهان اصفهان 1

شهید قندی یزد 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

ملوان انزلی 3

پرسپولیس 1

پاس تهران 2

صبا باتری تهران 1

ابومسلم مشهد 0

شهید قندی یزد

فجرسپاسی شیراز 2

برق شیراز 0

استقلال اهواز 1

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

راه‌آهن تهران 0

شموشک نوشهر 1

سایپا تهران 2

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 1

استقلال 0

پرسپولیس 2

شموشک نوشهر 1

ملوان انزلی 1

پاس تهران 1

فجرسپاسی شیراز 2

فولاد خوزستان 0

راه‌آهن تهران 1

برق شیراز 1

سایپا تهران 1

شهید قندی یزد 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

استقلال اهواز 1

صبا باتری تهران 0

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

استقلال اهواز 0

شهید قندی یزد 0

پرسپولیس 2

صبا باتری تهران 1

راه‌آهن تهران 0

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 0

فولاد خوزستان 0

سایپا تهران 1

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 1

پاس تهران 1

شموشک نوشهر 0

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

راه‌آهن تهران 1

استقلال 2

پرسپولیس 2

فولاد خوزستان 3

ابومسلم مشهد 0

پاس تهران 1

استقلال اهواز 1

ملوان انزلی 1

شموشک نوشهر 1

شهید قندی یزد 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 0

سایپا تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 0

صبا باتری تهران 2

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

پرسپولیس 0

پاس تهران 1

شهید قندی یزد 1

فولاد خوزستان 0

شموشک نوشهر 0

ابومسلم مشهد 1

استقلال اهواز 0

صبا باتری تهران 0

فجرسپاسی شیراز 1

برق شیراز 0

سایپا تهران 0

ملوان انزلی 0

راه‌آهن تهران 1

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

فجرسپاسی شیراز 0

استقلال 3

پرسپولیس 2

برق شیراز 1

استقلال اهواز 1

پاس تهران 2

شموشک نوشهر 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 0

ملوان انزلی 0

راه‌آهن تهران 0

ابومسلم مشهد 2

شهید قندی یزد 0

فولاد خوزستان 0

سایپا تهران 1

صبا باتری تهران 2

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

سایپا تهران 0

صبا باتری تهران 2

پرسپولیس 1

پاس تهران 7

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 2

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 3

شموشک نوشهر 0

ابومسلم مشهد 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 4

شهید قندی یزد 3

استقلال اهواز 3

راه‌آهن تهران 2

 

با رای کمیته انضباطی برق شیراز سه بر صفر برنده شد

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 0

استقلال 0

فجرسپاسی شیراز 0

ابومسلم مشهد 1

راه‌آهن تهران 1

پاس تهران 3

شموشک نوشهر 1

صبا باتری تهران 2

شهید قندی یزد 1

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 2

استقلال اهواز 2

فولاد خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا تهران 1

ملوان انزلی 0

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

شموشک نوشهر 1

ملوان انزلی 1

پرسپولیس 3

ذوب‌آهن اصفهان 3

پاس تهران 0

استقلال اهواز 2

فجرسپاسی شیراز 1

برق شیراز 0

فولاد خوزستان 1

راه‌آهن تهران 2

سپاهان اصفهان 1

ابومسلم مشهد 1

سایپا تهران 0

صبا باتری تهران 1

شهید قندی یزد 0

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

شهید قندی یزد 0

استقلال 1

پرسپولیس 2

ابومسلم مشهد 2

پاس تهران 4

سپاهان اصفهان 4

شموشک نوشهر 0

ملوان انزلی 0

فولاد خوزستان 0

صبا باتری تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

برق شیراز 1

سایپا تهران 2

استقلال اهواز 1

فجرسپاسی شیراز 3

راه‌آهن تهران 0

           

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

فولاد خوزستان 1

استقلال اهواز 2

پرسپولیس 2

برق شیراز 1

پاس تهران 3

صبا باتری تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سپاهان اصفهان 3

فجرسپاسی شیراز 0

راه‌آهن تهران 1

سایپا تهران 0

ملوان انزلی 2

شهید قندی یزد 0

ابومسلم مشهد 1

شموشک نوشهر 0

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

راه‌آهن تهران 1

پاس تهران 4

فجرسپاسی شیراز 2

برق شیراز 2

صبا باتری تهران 2

سایپا تهران 2

سپاهان اصفهان 2

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

شموشک نوشهر 1

استقلال اهواز 1

شهید قندی یزد 1

ابومسلم مشهد 3

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 2

پرسپولیس 0

صبا باتری تهران 2

پاس تهران 4

فجرسپاسی شیراز 0

سایپا تهران 2

راه‌آهن تهران 2

شموشک نوشهر 1

ابومسلم مشهد 5

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 3

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال اهواز 3

شهید قندی یزد 2

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina