نتایج کلی ششمین دوره لیگ برتر (فصل 86-85)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ذوب آهن 1

ابومسلم مشهد 3

پرسپولیس 2

پاس تهران 0

مس کرمان 1

استقلال اهواز 2

صبا باتری تهران 1

برق شیراز 3

راه آهن تهران 1

سایپا 1

فجر سپاسی 0

سپاهان 2

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 0

فولاد خوزستان 1

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 0

استقلال 1

پرسپولیس 1

برق شیراز 0

راه آهن تهران 1

سپاهان 1

ذوب آهن 1

ابومسلم مشهد 0

فولاد خوزستان 1

سایپا 2

صبا باتری تهران 0

پیکان تهران 1

ملوان انزلی 0

استقلال اهواز 1

فجر سپاسی 0

پاس تهران 2

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

فجر سپاسی 2

سپاهان 0

پرسپولیس 0

استقلال اهواز 1

راه آهن تهران 0

برق شیراز 1

ابومسلم مشهد 1

پیکان تهران 1

ملوان انزلی 1

پاس تهران 1

فولاد خوزستان 0

مس کرمان 1

ذوب آهن 1

سایپا 1

صبا باتری تهران 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 0

استقلال 0

پرسپولیس 4

استقلال اهواز 0

فجر سپاسی 0

مس کرمان 0

ذوب آهن 1

برق شیراز 1

صبا باتری تهران 0

پاس تهران 0

راه آهن تهران 1

پیکان تهران 2

ابومسلم مشهد 2

سپاهان 0

ملوان انزلی 0

سایپا 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صبا باتری تهران 1

پیکان تهران 0

پرسپولیس 2

مس کرمان 1

فولاد خوزستان 1

فجر سپاسی 1

ذوب آهن 0

پاس تهران 1

ملوان انزلی 2

سپاهان 3

برق شیراز 1

سایپا 3

راه آهن تهران 1

استقلال اهواز 2

ابومسلم مشهد 1

    

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

سایپا 2

راه آهن تهران 1

پاس تهران 2

سپاهان 2

ذوب آهن 0

ابومسلم مشهد 2

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 0

فجر سپاسی 3

صبا باتری تهران 4

مس کرمان 1

برق شیراز 1

استقلال اهواز 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

راه آهن تهران 1

پاس تهران 1

پرسپولیس 1

سایپا 2

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 1

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 1

برق شیراز 3

فجر سپاسی 1

صبا باتری تهران 1

استقلال اهواز 2

سپاهان 1

ذوب آهن 3

فولاد خوزستان 0

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 2

استقلال 1

استقلال اهواز 1

ذوب آهن 1

برق شیراز 1

سایپا 1

صبا باتری تهران 0

فولاد خوزستان 0

ابومسلم مشهد 3

پاس تهران 2

راه آهن تهران 1

مس کرمان 2

ملوان انزلی 1

فجر سپاسی 0

سپاهان 2

پیکان تهران 1

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ابومسلم مشهد 0

مس کرمان 0

پرسپولیس 0

سایپا 4

سپاهان 2

ذوب آهن 1

صبا باتری تهران 0

فجر سپاسی 2

راه آهن تهران 2

پاس تهران 2

برق شیراز 2

فولاد خوزستان 0

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 3

استقلال اهواز 2

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 1

استقلال 2

پرسپولیس 2

فجر سپاسی 2

راه آهن تهران 1

فولاد خوزستان 1

استقلال اهواز 2

سایپا 0

ملوان انزلی 2

صبا باتری تهران 3

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 1

پیکان تهران 2

ذوب آهن 1

سپاهان 1

پاس تهران 0

 

هفته یازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

سپاهان 1

فولاد خوزستان 0

پرسپولیس 0

سایپا 2

پیکان تهران 1

ذوب آهن 2

ملوان انزلی 0

پاس تهران 1

استقلال اهواز 0

فجر سپاسی 2

ابومسلم مشهد 0

مس کرمان 2

برق شیراز 1

صبا باتری تهران 1

راه آهن تهران 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

صبا باتری تهران 0

سایپا 2

ذوب آهن 1

پیکان تهران 2

پاس تهران 1

راه آهن تهران 0

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 1

فولاد خوزستان 0

برق شیراز 1

فجر سپاسی 1

سپاهان 1

مس کرمان 1

 

هفته سیزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

پیکان تهران 1

ملوان انزلی 0

پرسپولیس 0

پاس تهران 1

سایپا 2

ذوب آهن 4

راه آهن تهران 3

فجر سپاسی 1

سپاهان 1

مس کرمان 3

استقلال اهواز 1

فولاد خوزستان 1

برق شیراز 2

صبا باتری تهران 1

ابومسلم مشهد 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

سایپا 3

استقلال 1

پرسپولیس 1

راه آهن تهران 2

پیکان تهران 4

مس کرمان 2

سپاهان 2

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 2

ملوان انزلی 2

پاس تهران 1

ذوب آهن 1

برق شیراز 0

صبا باتری تهران 0

استقلال اهواز 1

فجر سپاسی 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

پاس تهران 1

ذوب آهن 2

پرسپولیس 3

مس کرمان

سایپا 2

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 1

ملوان انزلی 2

برق شیراز 1

فجر سپاسی 1

پیکان تهران 0

صبا باتری تهران 0

سپاهان 0

راه آهن تهران 0

ابومسلم مشهد 0

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

ذوب آهن 0

استقلال 0

پرسپولیس 3

ابومسلم مشهد 4

فجر سپاسی 0

سایپا 1

مس کرمان 0

پاس تهران 1

راه آهن تهران 1

برق شیراز 1

صبا باتری تهران 1

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 0

پیکان تهران 1

ملوان انزلی 0

سپاهان 2

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

مس کرمان 0

برق شیراز 1

پرسپولیس 2

سایپا 2

فولاد خوزستان 2

پاس تهران 1

فجر سپاسی 1

سپاهان 1

راه آهن تهران 0

استقلال اهواز 0

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 0

صبا باتری تهران 0

ابومسلم مشهد 4

ذوب آهن 1

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

فجر سپاسی 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

سپاهان 1

صبا باتری تهران 1

سایپا 2

ذوب آهن 2

مس کرمان 1

فولاد خوزستان 1

پاس تهران 1

راه آهن تهران 1

استقلال اهواز 3

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 0

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 0

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

فولاد خوزستان 2

استقلال اهواز 1

پرسپولیس 0

سایپا 1

ملوان انزلی 1

پاس تهران 1

صبا باتری تهران 2

سپاهان 1

ابومسلم مشهد 0

برق شیراز 2

ذوب آهن 2

پیکان تهران 0

راه آهن تهران 0

مس کرمان 2

فجر سپاسی 0

 

هفته بیستم

 

میزبان

میهمان

صبا باتری تهران 2

استقلال 3

پرسپولیس 3

پیکان تهران 4

راه آهن تهران 0

سایپا 0

ملوان انزلی 2

پاس تهران 2

ابومسلم مشهد 3

استقلال اهواز 4

ذوب آهن 1

فجر سپاسی 1

فولاد خوزستان 2

مس کرمان 1

برق شیراز 2

سپاهان 1

 

هفته بیست و یکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ملوان انزلی 1

سایپا 2

پرسپولیس 2

فجر سپاسی 0

فولاد خوزستان 0

پیکان تهران 2

ابومسلم مشهد 2

مس کرمان 2

صبا باتری تهران 3

پاس تهران 2

راه آهن تهران 2

استقلال اهواز 0

برق شیراز 0

ذوب آهن 2

سپاهان 1

 

هفته بیست و دوم

 

میزبان

میهمان

راه آهن تهران 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

پاس تهران 1

ابومسلم مشهد 1

سایپا 1

سپاهان 4

استقلال اهواز 0

ملوان انزلی 2

مس کرمان 1

فولاد خوزستان 1

ذوب آهن 1

برق شیراز 2

پیکان تهران 1

صبا باتری تهران 0

فجر سپاسی 1

 

هفته بیست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 1

مس کرمان 1

راه آهن تهران 1

سایپا 1

برق شیراز 1

پاس تهران 1

ابومسلم مشهد 1

ذوب آهن 1

استقلال اهواز 0

فجر سپاسی 2

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 0

سپاهان 4

فولاد خوزستان 0

صبا باتری تهران 1

 

هفته بیست و چهارم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 1

استقلال 1

پرسپولیس 4

مس کرمان 1

سپاهان 1

سایپا 0

صبا باتری تهران 1

ذوب آهن 2

راه آهن تهران 1

فجر سپاسی 1

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 1

برق شیراز 1

پاس تهران 0

استقلال اهواز 1

پیکان تهران 0

 

هفته بیست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

برق شیراز 0

فجر سپاسی 1

پرسپولیس 1

سایپا 0

استقلال اهواز 1

پاس تهران 0

سپاهان 0

ذوب آهن 2

پیکان تهران 2

فولاد خوزستان 3

راه آهن تهران 1

مس کرمان 0

ابومسلم مشهد 0

صبا باتری تهران 1

ملوان انزلی 0

 

هفته بیست و ششم

 

میزبان

میهمان

سپاهان 1

استقلال 0

پرسپولیس 2

فولاد خوزستان 1

پیکان تهران 2

سایپا 0

استقلال اهواز 3

پاس تهران 1

راه آهن تهران 0

صبا باتری تهران 0

ملوان انزلی 1

ذوب آهن 0

ابومسلم مشهد 1

فجر سپاسی 0

برق شیراز 1

مس کرمان 4

 

هفته بیست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

استقلال اهواز 1

صبا باتری تهران 0

پرسپولیس 1

ذوب آهن 0

سایپا 2

مس کرمان 2

سپاهان 1

پاس تهران 3

پیکان تهران 0

ملوان انزلی 2

راه آهن تهران 1

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 0

فجر سپاسی 1

برق شیراز 3

 

هفته بیست و هشتم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 2

استقلال 1

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 0

پاس تهران 1

سایپا 1

استقلال اهواز 1

مس کرمان 1

سپاهان 1

فجر سپاسی 2

راه آهن تهران 1

ذوب آهن 2

ابومسلم مشهد 2

صبا باتری تهران 0

برق شیراز 2

فولاد خوزستان 4

 

هفته بیست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سایپا 2

راه آهن تهران 1

پرسپولیس 2

ذوب آهن 3

پاس تهران 2

فولاد خوزستان 0

سپاهان 0

فجر سپاسی 0

استقلال اهواز 1

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

صبا باتری تهران 3

برق شیراز 0

مس کرمان 1

پیکان تهران 1

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

پاس تهران 1

استقلال 1

پرسپولیس 3

ذوب آهن 1

سایپا 2

مس کرمان 0

سپاهان 3

صبا باتری تهران 2

برق شیراز 0

ملوان انزلی 1

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 0

پیکان تهران 2

فجر سپاسی 2

ابومسلم مشهد 1

راه آهن تهران 3

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina