نتایج کلی هفتمین دوره لیگ برتر (فصل 87-86)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

استقلال اهواز 2

صنعت نفت آبادان 2

پرسپولیس 3

ذوب آهن 0

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

صبا باتری تهران 1

راه آهن تهران 2

سایپا 0

پیکان تهران 4

برق شیراز 2

فجر سپاسی 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

پاس همدان 1

مس کرمان 0

پگاه گیلان 0

سپاهان 2

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

پگاه گیلان 0

سپاهان 2

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 1

ذوب آهن 1

صبا باتری تهران 1

پیکان تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

پاس همدان 1

برق شیراز 1

راه آهن تهران 0

سایپا 1

فجر سپاسی 2

استقلال اهواز 0

صنعت نفت آبادان 0

 

هفته سوم

میزبان

میهمان

استقلال 1

مس کرمان 1

ابومسلم مشهد 0

پرسپولیس 3

پیکان تهران 1

سپاهان 2

ذوب آهن 0

شیرین فراز کرمانشاه 1

راه آهن تهران 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 1

سایپا 3

فجر سپاسی 0

برق شیراز 1

پگاه گیلان 0

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 0

ملوان انزلی 0

 

هفته چهارم

میزبان

میهمان

شیرین فراز کرمانشاه 1

استقلال 3

پرسپولیس 2

پیکان تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

ملوان انزلی 2

سایپا 1

ذوب آهن 1

صبا باتری تهران 0

فجر سپاسی 0

برق شیراز 1

پاس همدان 1

پرسپولیس 2

پیکان تهران 1

مس کرمان 2

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 0

ابومسلم مشهد 0

 

هفته پنجم

میزبان

میهمان

سایپا 2 

استقلال 1

راه آهن تهران 0

پرسپولیس 0

فجر سپاسی 0

سپاهان 2

ذوب آهن 2

برق شیراز 1

پاس همدان 0

صبا باتری تهران 1

ابومسلم مشهد 2

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 3

شیرین فراز کرمانشاه 1

پیکان تهران 1

پگاه گیلان 1

ملوان انزلی 2

مس کرمان 0

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 1

استقلال 1

پرسپولیس 3

فجر سپاسی 3

ذوب آهن 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 0

سپاهان 0

صنعت نفت آبادان 1

مس کرمان 2

سایپا 1

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 0

راه آهن 0

شیرین فراز کرمانشاه 2

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 0

پیکان تهران 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 1

پرسپولیس 2

ملوان انزلی 1

سایپا 2 

مس کرمان 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

راه آهن تهران

ابومسلم مشهد 0

پیکان تهران 0

صنعت نفت آبادان 0

فجر سپاسی 2

پگاه گیلان 0

ذوب آهن 1

سپاهان 0

استقلال اهواز 2

برق شیراز 0

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

سپاهان 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

ذوب آهن 1

صنعت نفت آبادان 2

شیرین فراز کرمانشاه 1

صبا باتری تهران 2

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 0

پاس همدان 0

برق شیراز 0

ملوان انزلی 2

ابومسلم مشهد 3

فجر سپاسی 1

سایپا 0

مس کرمان 0

پیکان تهران 2

راه آهن 2

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولبس 1

راه آهن تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 3

سپاهان 2

ذوب آهن 2

پگاه گیلان 2

ملوان انزلی 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

ابومسلم مشهد 0

مس کرمان 1

برق شیراز 3

فجر سپاسی 1

پیکان تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 1

سایپا 1

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

پگاه گیلان 0

استقلال 1

پرسپولیس 3

استقلال اهواز 2

سپاهان 3

ملوان انزلی 2

ابومسلم مشهد 3

ذوب آهن 2

صبا باتری تهران 0

مس کرمان 1

پیکان تهران 2

پاس همدان 1

برق شیراز 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

راه آهن تهران 1

فجر سپاسی 1

صنعت نفت آبادان 2

سایپا 0

 

هفته یازدهم

 

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ابومسلم مشهد 1

ملوان انزلی 1

پرسپولیس 1

مس کرمان 1

سپاهان 1

ذوب آهن 1

پیکان تهران 0

شیرین فراز کرمانشاه 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

راه آهن تهران 2

سایپا 0

برق شیراز 1

فجر سپاسی 2

صنعت نفت آبادان 0

استقلال اهواز 3

پگاه گیلان 2

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 3

استقلال 2

پرسپولیس 1

مس کرمان 0

سپاهان 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

راه آهن تهران 2

ذوب آهن 1

صبا باتری تهران 2

سایپا 1

فجر سپاسی 1

پاس همدان 1

صنعت نفت آبادان 1

برق شیراز 3

ابومسلم مشهد 1

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 0

ملوان انزلی 0

 

هفته سیزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

راه آهن تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

پرسپولیس 0

سایپا 1

سپاهان 0

ذوب آهن 0

فجر سپاسی 0

برق شیراز 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 1

صنعت نفت آبادان 0

استقلال اهواز 1

پیکان تهران 2

مس کرمان 2

پگاه گیلان 0

ملوان انزلی 2

ابومسلم مشهد 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

فجر سپاسی 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

سایپا 0

سپاهان 4

برق شیراز 0

پاس همدان 1

ذوب آهن 1

صنعت نفت آبادان 2

صبا باتری تهران 3

راه آهن تهران 2

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 0

شیرین فراز کرمانشاه 0

پیکان تهران 0

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 2

مس کرمان 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

پاس همدان 1

برق شیراز 0

پرسپولیس 1

صبا باتری تهران 0

سپاهان 1

ذوب آهن 2

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 4

فجر سپاسی 1

سایپا 1

پگاه گیلان 2

ملوان انزلی 2

راه آهن تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

ابومسلم مشهد 2

مس کرمان 2

پیکان تهران 3

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

ذوب آهن 0

استقلال 1

پرسپولیس 2

صبا باتری تهران 2

صنعت نفت آبادان 2

سپاهان 2

پاس همدان 1

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 2

برق شیراز 2

فجر سپاسی 2

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 1

سایپا 0

راه آهن تهران 3

مس کرمان 1

پیکان تهران 2

شیرین فراز کرمانشاه 0

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

صنعت نفت آبادان 3

سپاهان 2

پرسپولیس 1

اس اهواز 1

ذوب آهن 1

صبا باتری تهران 1

پگاه گیلان 0

ملوان انزلی 0

پاس همدان 0

برق شیراز 1

ابومسلم مشهد 0

مس کرمان 0

فجر سپاسی 0

سایپا 2

پیکان تهران 0

شیرین فراز کرمانشاه 1

راه آهن تهران 1

 

هفته هجدهم

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

صنعت نفت آبادان 0

ملوان انزلی 1

ذوب آهن 1

صبا باتری تهران 0

ابومسلم مشهد 1

سایپا 2

راه آهن تهران 2

برق شیراز 1

پیکان تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

فجر سپاسی 1

مس کرمان 2

پاس همدان 0

سپاهان 3

پگاه گیلان 1

 

هفته نوزدهم

 

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ملوان انزلی 0

پگاه گیلان 1

پرسپولیس 0

ابومسلم مشهد 2

سپاهان 1

ذوب آهن 0

مس کرمان 0

پیکان تهران 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 0

شیرین فراز کرمانشاه 0

راه آهن تهران 2

برق شیراز 2

فجر سپاسی 1

سایپا 1

صنعت نفت آبادان 2

استقلال اهواز 3

 

هفته بیستم

میزبان

میهمان

مس کرمان 1

استقلال 0

پرسپولیس 3

ابومسلم مشهد 3

سپاهان 1

پیکان تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 1

ذوب آهن 1

صبا باتری تهران 2

راه آهن تهران 0

سایپا 1

پاس همدان 0

برق شیراز 0

فجر سپاسی 0

صنعت نفت آبادان 0

پگاه گیلان 1

ملوان انزلی 0

استقلال اهواز 2

 

هفته بیست و یکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

شیرین فراز کرمانشاه 1

پیکان تهران 1

پرسپولیس 2

راه آهن تهران 0

سپاهان 1

ذوب آهن 0

سایپا 0

فجر سپاسی 3

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

برق شیراز 0

ملوان انزلی 0

صنعت نفت آبادان 0

استقلال اهواز 2

مس کرمان 2

ابومسلم مشهد 3

پگاه گیلان 1

 

هفته بیست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

سایپا 0

پرسپولیس 1

راه آهن تهران 2

سپاهان 0

فجر سپاسی 0

برق شیراز 0

ذوب آهن 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 0

صنعت نفت آبادان 2

ابومسلم مشهد 0

شیرین فراز کرمانشاه 0

استقلال اهواز 3

پگاه گیلان 0

پیکان تهران 1

مس کرمان 1

ملوان انزلی 0

 

هفته بیست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

برق شیراز 2

فجر سپاسی 0

پرسپولیس 2

ذوب آهن 2

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

سپاهان 1

مس کرمان 0

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 1

سایپا 2

راه آهن تهران 0

پگاه گیلان 2

ملوان انزلی 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

پیکان تهران 0

ابومسلم مشهد 0

 

هفته بیست و چهارم

 

میزبان

میهمان

صبا باتری تهران 0

استقلال 0

پرسپولیس 1

پاس همدان 1

سایپا 2

ملوان انزلی 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

مس کرمان 3

ابومسلم مشهد 1

راه آهن تهران 0

صنعت نفت آبادان 2

پیکان تهران 1

پگاه گیلان 0

فجر سپاسی 1

سپاهان 2

ذوب آهن 2

برق شیراز 1

استقلال اهواز 1

 

هفته بیست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

سپاهان 1

ذوب آهن 2

پرسپولیس 0

شیرین فراز کرمانشاه 0

صنعت نفت آبادان 0

استقلال اهواز 4

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

پگاه گیلان 1

ملوان انزلی 1

برق شیراز 1

فجر سپاسی 2

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 2

سایپا 1

راه آهن تهران 5

پیکان تهران 0

 

هفته بیست و ششم

 

میزبان

میهمان

پرسپولبس 1

استقلال 1

صنعت نفت آبادان 0

راه آهن تهران 2

سپاهان 2

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 1

ذوب آهن 0

صبا باتری تهران 3

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

پاس همدان 0

برق شیراز 2

مس کرمان 1

پیکان تهران 0

فجر سپاسی 3

سایپا 4

شیرین فراز کرمانشاه 2

 

هفته بیست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پگاه گیلان 4

استقلال اهواز 4

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 1

سپاهان 2

ذوب آهن 2

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

پیکان تهران 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

برق شیراز 2

فجر سپاسی 0

راه آهن تهران 1

سایپا 0

صنعت نفت آبادان 2

 

هفته بیست و هشتم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 2

استقلال 0

پرسپولیس 2

ملوان انزلی 0

سپاهان 1

مس کرمان 1

پیکان تهران 2

ذوب آهن 0

صبا باتری تهران 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

راه آهن تهران 0

پاس همدان 0

برق شیراز 2

سایپا 0

صنعت نفت آبادان 1

فجر سپاسی 1

پگاه گیلان 1

استقلال اهواز 1

 

هفته بیست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پیکان تهران 2

مس کرمان 0

پرسپولیس 0

شیرین فراز کرمانشاه 2

سپاهان 3

ذوب آهن 2

راه آهن تهران 0

سایپا 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 0

فجر سپاسی 0

برق شیراز 3

صنعت نفت آبادان 2

استقلال اهواز 1

ابومسلم مشهد 0

ملوان انزلی 1

پگاه گیلان 1

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

راه آهن تهران 0

استقلال 3

پرسپولیس 5

شیرین فراز کرمانشاه 0

سپاهان 0

سایپا 1

فجر سپاسی 1

ذوب آهن 4

صبا باتری تهران 2

برق شیراز 2

صنعت نفت آبادان 1

پاس همدان 2

پیکان تهران 2

استقلال اهواز 0

پگاه گیلان 0

مس کرمان 0

ابومسلم مشهد 2

ملوان انزلی 1

 

 

هفته سی و یکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

فجر سپاسی 1

سایپا 0

پرسپولیس 1

برق شیراز 3

سپاهان 3

ذوب آهن0

پاس همدان 0

صبا باتری تهران 3

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 2

راه آهن تهران 3

شیرین فراز کرمانشاه 0

پگاه گیلان 2

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 1

مس کرمان 1

ابومسلم مشهد 1

 

 

هفته سی و دوم

 

میزبان

میهمان

پاس همدان 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

برق شیراز 1

سپاهان 2

صبا باتری تهران 2

صنعت نفت آبادان 1

ذوب آهن 1

فجر سپاسی 2

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 1

سایپا 0

راه آهن تهران 2

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

پیکان تهران 1

مس کرمان 1

 

 

هفته سی و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ذوب آهن 2

صبا باتری تهران 1

پرسپولیس 4

سپاهان 1

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 2

پاس همدان 2

برق شیراز 1

پگاه گیلان 0

ملوان انزلی 2

فجر سپاسی 1

سایپا 1

ابومسلم مشهد 0

مس کرمان 2

راه آهن تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

پیکان تهران 3

 

 

هفته سی و چهارم

 

میزبان

میهمان

صنعت نفت آبادان 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

سپاهان 1

ذوب آهن 4

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 1

صبا باتری تهران 0

پاس همدان 1

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 2

برق شیراز 1

فجر سپاسی 1

مس کرمان 3

پیکان تهران 0

سایپا 1

راه آهن تهران 3

شیرین فراز کرمانشاه 0

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina