نتايج کلی هفتمين دوره ليگ برتر (فصل ۸۷-۸۶)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

استقلال اهواز 2

صنعت نفت آبادان 2

پرسپولیس 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

صبا باتری تهران 1

راه‌آهن تهران 2

سایپا تهران 0

پیکان تهران 4

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

پاس همدان 1

مس کرمان 0

پگاه گیلان 0

سپاهان اصفهان 2

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

پگاه گیلان 0

سپاهان اصفهان 2

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

صبا باتری تهران 1

پیکان تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

پاس همدان 1

برق شیراز 1

راه‌آهن تهران 0

سایپا تهران 1

فجرسپاسی شیراز 2

استقلال اهواز 0

صنعت نفت آبادان 0

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

مس کرمان 1

ابومسلم مشهد 0

پرسپولیس 3

پیکان تهران 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

شیرین فراز کرمانشاه 1

راه‌آهن تهران 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 1

سایپا تهران 3

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 1

پگاه گیلان 0

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 0

ملوان انزلی 0

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

شیرین فراز کرمانشاه 1

استقلال 3

پرسپولیس 2

پیکان تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

ملوان انزلی 2

سایپا تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

صبا باتری تهران 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 1

پاس همدان 1

سپاهان اصفهان 2

راه‌آهن تهران 2

مس کرمان 2

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 0

ابومسلم مشهد 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 2

استقلال 1

راه‌آهن تهران 0

پرسپولیس 0

فجرسپاسی شیراز 0

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

برق شیراز 1

پاس همدان 0

صبا باتری تهران 1

ابومسلم مشهد 2

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 3

شیرین فراز کرمانشاه 1

پیکان تهران 1

پگاه گیلان 1

ملوان انزلی 2

مس کرمان 0

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 1

استقلال 1

پرسپولیس 3

فجرسپاسی شیراز 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 0

سپاهان اصفهان 0

صنعت نفت آبادان 1

مس کرمان 2

سایپا تهران 1

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 0

راه‌آهن 0

شیرین فراز کرمانشاه 2

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 0

پیکان تهران 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 1

پرسپولیس 2

ملوان انزلی 1

سایپا تهران 2

مس کرمان 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

راه‌آهن تهران

ابومسلم مشهد 0

پیکان تهران 0

صنعت نفت آبادان 0

فجرسپاسی شیراز 2

پگاه گیلان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

سپاهان اصفهان 0

استقلال اهواز 2

برق شیراز 0

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 2

شیرین فراز کرمانشاه 1

صبا باتری تهران 2

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 0

پاس همدان 0

برق شیراز 0

ملوان انزلی 2

ابومسلم مشهد 3

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 0

مس کرمان 0

پیکان تهران 2

راه‌آهن 2

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 1

راه‌آهن تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 3

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

پگاه گیلان 2

ملوان انزلی 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

ابومسلم مشهد 0

مس کرمان 1

برق شیراز 3

فجرسپاسی شیراز 1

پیکان تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 1

سایپا تهران 1

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

پگاه گیلان 0

استقلال 1

پرسپولیس 3

استقلال اهواز 2

سپاهان اصفهان 3

ملوان انزلی 2

ابومسلم مشهد 3

ذوب‌آهن اصفهان 2

صبا باتری تهران 0

مس کرمان 1

پیکان تهران 2

پاس همدان 1

برق شیراز 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

راه‌آهن تهران 1

فجرسپاسی شیراز 1

صنعت نفت آبادان 2

سایپا تهران 0

 

هفته یازدهم

 

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ابومسلم مشهد 1

ملوان انزلی 1

پرسپولیس 1

مس کرمان 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

پیکان تهران 0

شیرین فراز کرمانشاه 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

راه‌آهن تهران 2

سایپا تهران 0

برق شیراز 1

فجرسپاسی شیراز 2

صنعت نفت آبادان 0

استقلال اهواز 3

پگاه گیلان 2

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 3

استقلال 2

پرسپولیس 1

مس کرمان 0

سپاهان اصفهان 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

راه‌آهن تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

صبا باتری تهران 2

سایپا تهران 1

فجرسپاسی شیراز 1

پاس همدان 1

صنعت نفت آبادان 1

برق شیراز 3

ابومسلم مشهد 1

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 0

ملوان انزلی 0

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

راه‌آهن تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

پرسپولیس 0

سایپا تهران 1

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 1

صنعت نفت آبادان 0

استقلال اهواز 1

پیکان تهران 2

مس کرمان 2

پگاه گیلان 0

ملوان انزلی 2

ابومسلم مشهد 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

فجرسپاسی شیراز 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

سایپا تهران 0

سپاهان اصفهان 4

برق شیراز 0

پاس همدان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 2

صبا باتری تهران 3

راه‌آهن تهران 2

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 0

شیرین فراز کرمانشاه 0

پیکان تهران 0

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 2

مس کرمان 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

پاس همدان 1

برق شیراز 0

پرسپولیس 1

صبا باتری تهران 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 4

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 1

پگاه گیلان 2

ملوان انزلی 2

راه‌آهن تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

ابومسلم مشهد 2

مس کرمان 2

پیکان تهران 3

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 0

استقلال 1

پرسپولیس 2

صبا باتری تهران 2

صنعت نفت آبادان 2

سپاهان اصفهان 2

پاس همدان 1

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 2

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 2

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 1

سایپا تهران 0

راه‌آهن تهران 3

مس کرمان 1

پیکان تهران 2

شیرین فراز کرمانشاه 0

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

صنعت نفت آبادان 3

سپاهان اصفهان 2

پرسپولیس 1

اس اهواز 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

صبا باتری تهران 1

پگاه گیلان 0

ملوان انزلی 0

پاس همدان 0

برق شیراز 1

ابومسلم مشهد 0

مس کرمان 0

فجرسپاسی شیراز 0

سایپا تهران 2

پیکان تهران 0

شیرین فراز کرمانشاه 1

راه‌آهن تهران 1

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

صنعت نفت آبادان 0

ملوان انزلی 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

صبا باتری تهران 0

ابومسلم مشهد 1

سایپا تهران 2

راه‌آهن تهران 2

برق شیراز 1

پیکان تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

فجرسپاسی شیراز 1

مس کرمان 2

پاس همدان 0

سپاهان اصفهان 3

پگاه گیلان 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ملوان انزلی 0

پگاه گیلان 1

پرسپولیس 0

ابومسلم مشهد 2

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

مس کرمان 0

پیکان تهران 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 0

شیرین فراز کرمانشاه 0

راه‌آهن تهران 2

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 1

صنعت نفت آبادان 2

استقلال اهواز 3

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 1

استقلال 0

پرسپولیس 3

ابومسلم مشهد 3

سپاهان اصفهان 1

پیکان تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

صبا باتری تهران 2

راه‌آهن تهران 0

سایپا تهران 1

پاس همدان 0

برق شیراز 0

فجرسپاسی شیراز 0

صنعت نفت آبادان 0

پگاه گیلان 1

ملوان انزلی 0

استقلال اهواز 2

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

شیرین فراز کرمانشاه 1

پیکان تهران 1

پرسپولیس 2

راه‌آهن تهران 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا تهران 0

فجرسپاسی شیراز 3

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

برق شیراز 0

ملوان انزلی 0

صنعت نفت آبادان 0

استقلال اهواز 2

مس کرمان 2

ابومسلم مشهد 3

پگاه گیلان 1

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

سایپا تهران 0

پرسپولیس 1

راه‌آهن تهران 2

سپاهان اصفهان 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 0

صنعت نفت آبادان 2

ابومسلم مشهد 0

شیرین فراز کرمانشاه 0

استقلال اهواز 3

پگاه گیلان 0

پیکان تهران 1

مس کرمان 1

ملوان انزلی 0

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 0

پرسپولیس 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 0

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 1

سایپا تهران 2

راه‌آهن تهران 0

پگاه گیلان 2

ملوان انزلی 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

پیکان تهران 0

ابومسلم مشهد 0

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

صبا باتری تهران 0

استقلال 0

پرسپولیس 1

پاس همدان 1

سایپا تهران 2

ملوان انزلی 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

مس کرمان 3

ابومسلم مشهد 1

راه‌آهن تهران 0

صنعت نفت آبادان 2

پیکان تهران 1

پگاه گیلان 0

فجرسپاسی شیراز 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

برق شیراز 1

استقلال اهواز 1

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

پرسپولیس 0

شیرین فراز کرمانشاه 0

صنعت نفت آبادان 0

استقلال اهواز 4

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

پگاه گیلان 1

ملوان انزلی 1

برق شیراز 1

فجرسپاسی شیراز 2

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 2

سایپا تهران 1

راه‌آهن تهران 5

پیکان تهران 0

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 1

استقلال 1

صنعت نفت آبادان 0

راه‌آهن تهران 2

سپاهان اصفهان 2

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

صبا باتری تهران 3

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

پاس همدان 0

برق شیراز 2

مس کرمان 1

پیکان تهران 0

فجرسپاسی شیراز 3

سایپا تهران 4

شیرین فراز کرمانشاه 2

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پگاه گیلان 4

استقلال اهواز 4

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 0

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 3

پیکان تهران 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

برق شیراز 2

فجرسپاسی شیراز 0

راه‌آهن تهران 1

سایپا تهران 0

صنعت نفت آبادان 2

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 2

استقلال 0

پرسپولیس 2

ملوان انزلی 0

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 1

پیکان تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

صبا باتری تهران 2

شیرین فراز کرمانشاه 2

راه‌آهن تهران 0

پاس همدان 0

برق شیراز 2

سایپا تهران 0

صنعت نفت آبادان 1

فجرسپاسی شیراز 1

پگاه گیلان 1

استقلال اهواز 1

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پیکان تهران 2

مس کرمان 0

پرسپولیس 0

شیرین فراز کرمانشاه 2

سپاهان اصفهان 3

ذوب‌آهن اصفهان 2

راه‌آهن تهران 0

سایپا تهران 1

صبا باتری تهران 1

پاس همدان 0

فجرسپاسی شیراز 0

برق شیراز 3

صنعت نفت آبادان 2

استقلال اهواز 1

ابومسلم مشهد 0

ملوان انزلی 1

پگاه گیلان 1

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

راه‌آهن تهران 0

استقلال 3

پرسپولیس 5

شیرین فراز کرمانشاه 0

سپاهان اصفهان 0

سایپا تهران 1

فجرسپاسی شیراز 1

ذوب‌آهن اصفهان 4

صبا باتری تهران 2

برق شیراز 2

صنعت نفت آبادان 1

پاس همدان 2

پیکان تهران 2

استقلال اهواز 0

پگاه گیلان 0

مس کرمان 0

ابومسلم مشهد 2

ملوان انزلی 1

 

 

هفته سی و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 0

پرسپولیس 1

برق شیراز 3

سپاهان اصفهان 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

پاس همدان 0

صبا باتری تهران 3

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 2

راه‌آهن تهران 3

شیرین فراز کرمانشاه 0

پگاه گیلان 2

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 1

مس کرمان 1

ابومسلم مشهد 1

 

 

هفته سی و دوم

 

میزبان

میهمان

پاس همدان 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 2

صبا باتری تهران 2

صنعت نفت آبادان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 2

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 1

سایپا تهران 0

راه‌آهن تهران 2

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

پیکان تهران 1

مس کرمان 1

 

 

هفته سی و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

صبا باتری تهران 1

پرسپولیس 4

سپاهان اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 1

استقلال اهواز 2

پاس همدان 2

برق شیراز 1

پگاه گیلان 0

ملوان انزلی 2

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا تهران 1

ابومسلم مشهد 0

مس کرمان 2

راه‌آهن تهران 1

شیرین فراز کرمانشاه 0

پیکان تهران 3

 

 

هفته سی و چهارم

 

میزبان

میهمان

صنعت نفت آبادان 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 4

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 1

صبا باتری تهران 0

پاس همدان 1

ملوان انزلی 1

ابومسلم مشهد 2

برق شیراز 1

فجرسپاسی شیراز 1

مس کرمان 3

پیکان تهران 0

سایپا تهران 1

راه‌آهن تهران 3

شیرین فراز کرمانشاه 0

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina