نتايج کلی هشتمين دوره ليگ برتر (فصل ۸۸-۸۷)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ابومسلم مشهد 0

سایپا تهران 0

پرسپولیس 1

پاس همدان 0

سپاهان اصفهان 0

پیام حراسان 1

برق شیراز 2

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 1

ملوان انزلی 0

راه‌آهن تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

مس کرمان 0

مقاومت سپاسی 0

فولاد خوزستان 1

صبای قم 1

پیکان قزوین 1

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

پگاه گیلان 1

استقلال 0

پرسپولیس 3

پاس همدان 1

مس کرمان 4

استقلال اهواز 0

برق شیراز 3

ملوان انزلی 0

پیکان قزوین 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

مقاومت سپاسی 0

راه‌آهن تهران 0

ابومسلم مشهد 1

صبای قم 0

سپاهان اصفهان 3

پیام خراسان 2

فولاد خوزستان 1

سایپا تهران 1

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان اصفهان 1

ملوان انزلی 2

پرسپولیس 2

پاس همدان 2

ابومسلم مشهد 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

پگاه گیلان 1

استقلال اهواز 1

راه‌آهن تهران 1

سایپا تهران 0

پیکان قزوین 1

مقاومت سپاسی 2

مس کرمان 0

پیام حراسان 1

فولاد خوزستان 2

صبای قم 2

برق شیراز 2

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 1

استقلال 0

پرسپولیس 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

سپاهان اصفهان 2

صبای قم 2

برق شیراز 2

پاس همدان 0

پیکان قزوین 2

مقاومت سپاسی 2

راه‌آهن تهران 1

سایپا تهران 2

فولاد خوزستان 0

ملوان انزلی 1

پگاه گیلان 1

پیام خراسان 1

ابومسلم مشهد 0

استقلال اهواز 1

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

برق شیراز1

فولاد خوزستان 3

پرسپولیس 2

پیکان قزوین 2

ابومسلم مشهد 0

سایپا تهران 1

سپاهان اصفهان 1

پاس همدان 1

راه‌آهن تهران 0

پیام حراسان 2

استقلال اهواز 1

ملوان انزلی  1

مس کرمان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

صبای قم 2

مقاومت سپاسی 1

پگاه گیلان 1

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 3

استقلال 1

پرسپولیس 0

مس کرمان 1

راه‌آهن تهران 1

پیکان قزوین 4

پاس همدان 1

پیام خراسان 0

ابومسلم مشهد 4

ذوب‌آهن اصفهان 0

استقلال اهواز 1

مقاومت سپاسی 1

پگاه گیلان 1

سایپا تهران 1

سپاهان اصفهان 0

ملوان انزلی  0

برق شیراز 1

فولاد خوزستان1

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 6

استقلال اهواز 0

پیام خراسان 1

پرسپولیس 2

پیکان قزوین 3

ملوان انزلی  1

سایپا تهران 2

برق­ شیراز 2

فولاد خوزستان 0

ابومسلم مشهد 0

پگاه گیلان 2

راه‌آهن تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

سپاهان اصفهان 1

مقاومت سپاسی 1

صبای قم 1

مس کرمان 2

پاس همدان 0

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

راه‌آهن تهران 1

پرسپولیس 2

پگاه گیلان 2

پاس همدان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

ابومسلم مشهد 1

مقاومت سپاسی 2

استقلال اهواز 2

پیکان قزوین 3

ملوان انزلی 2

سایپا تهران 2

سپاهان اصفهان 2

فولاد خوزستان 0

برق شیراز 4

مس کرمان 1

صبای قم 0

پیام خراسان 0

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 1

استقلال 1

راه‌آهن تهران 0

سپاهان اصفهان 1

پاس همدان 0

ملوان انزلی  0

پیام حراسان 1

پیکان قزوین 1

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 1

صبای قم 2

ذوب‌آهن اصفهان 6

سایپا تهران 3

مقاومت سپاسی 0

برق شیراز 1

مس کرمان 3

ابومسلم مشهد 1

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 5

مقاومت سپاسی 2

ابومسلم مشهد 4

پرسپولیس 3

پیکان قزوین 2

پگاه گیلان 0

سایپا تهران 3

پاس همدان 1

فولاد خوزستان 2

مس کرمان 2

ملوان انزلی 0

پیام خراسان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

راه‌آهن تهران 2

برق شیراز 1

سپاهان اصفهان 1

صبای قم 2

استقلال اهواز 0

 

هفته یازدهم

 

میزبان

میهمان

پاس همدان 2

استقلال 4

پرسپولیس 3

برق شیراز 1

راه‌آهن تهران 1

صبای قم 1

پیام خراسان 1

ابومسلم مشهد 0

استقلال اهواز 3

ملوان انزلی 0

داماش گیلان 0

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 2

پیکان قزوین 4

مقاومت سپاسی 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

مس کرمان 1

سایپا تهران 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

پیکان قزوین 2

پرسپولیس 3

سپاهان اصفهان 2

سایپا تهران 0

مقاومت سپاسی 2

ابومسلم مشهد 3

داماش گیلان 2

فولاد خوزستان 5

پاس همدان 1

ملوان انزلی 1

صبای قم 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال اهواز 1

برق شیراز 0

راه‌آهن تهران 1

مس کرمان 3

پیام خراسان 3

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

مقاومت سپاسی 1

پرسپولیس 0

پیکان قزوین 1

برق شیراز 0

راه‌آهن تهران 3

ابومسلم مشهد 0

پیام خراسان 1

سایپا تهران 3

استقلال اهواز 0

پاس همدان 0

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 2

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 0

صبای قم 1

فولاد خوزستان 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 2

استقلال 2

پرسپولیس 2

صبای قم 2

سایپا تهران 3

استقلال اهواز 2

پاس همدان 1

مقاومت سپاسی 1

پیام خراسان 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

فولاد خوزستان 2

پیکان قزوین 2

سپاهان اصفهان 1

داماش گیلان 1

برق شیراز 2

ابومسلم مشهد 2

مس کرمان 2

راه‌آهن تهران 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

فولاد خوزستان 1

پیکان قزوین  2

پرسپولیس 2

راه‌آهن تهران 0

پیام خراسان 0

استقلال اهواز 1

سپاهان اصفهان 3

داماش گیلان 2

مس کرمان 2

مقاومت سپاسی  2

ملوان انزلی 2

صبای قم 3

پاس همدان 1

ابومسلم مشهد 0

سایپا تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

برق شیراز 1

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

استقلال اهواز 0

راه‌آهن تهران 3

فولاد خوزستان 2

پاس همدان 2

پیکان قزوین 0

پیام خراسان 0

مقاومت سپاسی 1

برق شیراز 1

داماش گیلان 1

سپاهان اصفهان 2

ابومسلم مشهد 1

ملوان انزلی 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

مس کرمان 3

صبای قم 1

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 5

پیام خراسان 0

راه‌آهن تهران 1

پرسپولیس 0

پیکان قزوین 1

مس کرمان 1

ابومسلم مشهد 2

ملوان انزلی 2

استقلال اهواز 1

برق شیراز 0

داماش گیلان 1

پاس همدان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

فولاد خوزستان 2

مقاومت سپاسی 1

سپاهان اصفهان 0

صبای قم 2

سایپا تهران 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

سایپا تهران 1

سپاهان اصفهان 2

پاس همدان 2

برق شیراز0

پیام خراسان 1

داماش گیلان 2

استقلال اهواز 4

راه‌آهن تهران 1

ملوان انزلی 0

مس کرمان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

فولاد خوزستان 0

مقاومت سپاسی 1

پیکان قزوین 0

صبای قم 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

داماش گیلان 2

پاس همدان 0

پرسپولیس 3

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیکان قزوین 0

صبای قم 1

ابومسلم مشهد 0

مقاومت سپاسی 1

راه‌آهن تهران 3

استقلال اهواز 1

مس کرمان 0

پبام خراسان 2

سپاهان اصفهان 2

ملوان انزلی 1

برق شیراز 0

سایپا تهران 3

فولاد خوزستان 2

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 2

استقلال 1

پرسپولیس 0

ملوان انزلی  2

پیکان قزوین 0

سایپا تهران 2

ابومسلم مشهد 2

پاس همدان 1

فولاد خوزستان 3

پیام خراسان 0

راه‌آهن تهران 2

استقلال اهواز 2

مس کرمان 2

مقاومت سپاسی 0

برق شیراز 1

صبای قم 2

داماش گیلان 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

مس کرمان 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

پرسپولیس 1

مقاومت سپاسی 1

پیکان قزوین 2

سایپا تهران 1

راه‌آهن تهران 0

استقلال اهواز 1

ابومسلم مشهد 3

ملوان انزلی 3

فولاد خوزستان 0

پیام خراسان 3

داماش گیلان 2

صبای قم 1

سپاهان اصفهان 1

پاس همدان 1

برق شیراز 0

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 1

استقلال 4

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 0

ابومسلم مشهد 1

پیکان قزوین 0

سپاهان اصفهان 2

سایپا تهران 0

داماش گیلان 1

مقاومت سپاسی 1

راه‌آهن تهران 2

پاس همدان 1

استقلال اهواز 1

پیام خراسان 0

مس کرمان 1

ملوان انزلی 0

صبای قم 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

صبای قم 1

پرسپولیس 1

مس کرمان 1

سپاهان اصفهان 1

ملوان انزلی 1

پیکان قزوین 0

راه‌آهن خراسان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

ابومسلم مشهد  3

فولاد خوزستان 3

برق شیراز 1

مقاومت سپاسی 1

استقلال اهواز 0

سایپا تهران 4

داماش گیلان 1

پیام خراسان 1

پاس همدان 4

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

استقلال اهواز0

پرسپولیس 1

پیام خراسان 0

ملوان انزلی 1

پیکان قزوین 1

صبای قم 2

مقاومت سپاسی 0

راه‌آهن تهران 1

داماش گیلان 0

ابومسلم مشهد  1

فولاد خوزستان 2

برق شیراز  1

سایپا تهران 2

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

مس کرمان  1

پاس همدان 1

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

راه‌آهن تهران 1

استقلال 5

داماش گیلان 1

پرسپولیس 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

پاس همدان 1

مقاومت سپاسی 0

ابومسلم مشهد 0

پیکان قزوین 1

استقلال ­اهواز 0

سایپا تهران 2

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 2

سپاهان اصفهان 2

مس کرمان 2

برق شیراز 1

پیام خراسان 1

صبای قم 1

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال  1

پرسپولیس 1

صبای قم 2

داماش گیلان 2

سایپا تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

برق شیراز 1

مقاومت سپاسی 2

پیکان قزوین 2

پیام خراسان 0

سپاهان اصفهان 2

راه‌آهن تهران 0

استقلال ­اهواز 0

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 1

ملوان انزلی 2

پاس همدان 1

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

مقاومت سپاسی 4

استقلال 1

پرسپولیس 1

ابومسلم مشهد 0

داماش گیلان 1

پیکان قزوین 0

پاس همدان 2

سایپا تهران 1

مس کرمان 3

فولاد خوزستان 2

سپاهان اصفهان 1

برق شیراز 0

راه‌آهن تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال اهواز 1

صبای قم 1

پیام خراسان 2

ملوان انزلی 0

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پاس همدان 0

برق شیراز 1

پرسپولیس 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

مقاومت سپاسی 1

فولاد خوزستان 3

داماش گیلان 0

صبای قم 1

راه‌آهن تهران 1

ملوان انزلی 1

استقلال اهواز 0

سایپا تهران 1

مس کرمان 1

پیکان قزوین 0

سپاهان اصفهان 1

ابومسلم مشهد 1

پیام خراسان 1

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

پیکان قزوین 1

استقلال 1

سپاهان اصفهان 0

پرسپولیس 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال اهواز 0

پاس همدان 0

فولاد خوزستان 0

مقاومت سپاسی 0

سایپا تهران 0

داماش گیلان 1

ابومسلم مشهد 0

پیام خراسان 1

مس کرمان 2

صبای قم 3

ملوان انزلی 0

راه‌آهن تهران 3

برق شیراز 0

 

هفته سي ام

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

مقاومت سپاسی 2

فولاد خوزستان 2

صبای قم 2

ابومسلم مشهد 0

راه‌آهن تهران 0

سایپا تهران 1

پیام خراسان 2

ملوان انزلی 1

داماش گیلان 1

پاس همدان 5

استقلال اهواز 1

مس کرمان 2

سپاهان اصفهان 1

برق شیراز 1

پیکان قزوین 2

 

هفته سي و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

ملوان انزلی 0

صبای قم 2

پرسپولیس 0

استقلال اهواز 3

سایپا تهران 1

مقاومت سپاسی 0

پاس همدان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیام خراسان 0

پیکان قزوین 0

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 1

سپاهان اصفهان 1

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 1

راه‌آهن تهران 0

مس کرمان 1

 

هفته سي و دوم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 0

استقلال 0

پرسپولیس 2

پیکان قزوین  1

پیام خراسان 2

راه‌آهن تهران 1

سپاهان اصفهان 2

استقلال اهواز 1

مس کرمان 1

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 1

مقاومت سپاسی  0

پاس همدان 0

صبای قم 0

سایپا تهران 0

ابومسلم مشهد 0

برق شیراز 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

 

هفته سي و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سایپا تهران 1

استقلال اهواز 2

پرسپولیس 1

راه‌آهن تهران 2

فولاد خوزستان 1

پیکان قزوین 1

پاس همدان 0

مقاومت سپاسی 0

پیام خراسان 1

داماش گیلان 3

برق شیراز 1

ابومسلم مشهد 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 3

ملوان انزلی 0

صبای قم 1

مس کرمان 3

 

هفته سي و چهارم

 

میزبان

میهمان

پیام خراسان 0

استقلال 1

پرسپولیس 2

راه‌آهن تهران 0

مس کرمان 4

پیکان قزوین 0

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

برق شیراز 0

استقلال اهواز 3

پاس همدان 3

داماش گیلان 3

فولاد خوزستان 4

ذوب‌آهن اصفهان 1

سپاهان اصفهان 0

مقاومت سپاسی 0

سایپا تهران 2

صبای قم 4

 

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina