نتایج کلی هشتمین دوره لیگ برتر (فصل 88-87)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ابومسلم مشهد 0

 سایپا 0 

پرسپولیس 1

پاس همدان 0

سپاهان 0

پیام حراسان 1

برق شیراز 2

استقلال اهواز 1

پگاه گیلان 1

ملوان انزلی 0

راه آهن تهران 1

ذوب ­آهن 1

مس کرمان 0

مقاومت سپاسی 0

فولاد خوزستان 1

صبای قم 1

پیکان قزوین 1 

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

پگاه گیلان 1

استقلال 0

پرسپولیس 3

پاس همدان 1

مس کرمان 4

استقلال اهواز 0

برق شیراز 3

ملوان انزلی 0

پیکان قزوین 1

ذوب ­آهن 2

مقاومت سپاسی 0

راه آهن تهران 0

ابومسلم مشهد 1

صبای قم 0

سپاهان 3

پیام خراسان 2

فولاد خوزستان 1

سایپا 1

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان 1

ملوان انزلی 2

پرسپولیس 2

پاس همدان 2

ابومسلم مشهد 1

ذوب آهن 2

پگاه گیلان 1

استقلال اهواز 1

راه آهن تهران 1

سایپا 0

پیکان قزوین 1

مقاومت سپاسی 2

مس کرمان 0

پیام حراسان 1

 فولاد خوزستان 2

صبای قم 2

برق شیراز 2

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 1

استقلال 0

پرسپولیس 2

ذوب ­آهن 2

سپاهان 2

صبای قم 2

برق شیراز 2

پاس همدان 0

پیکان قزوین 2

مقاومت سپاسی 2

راه آهن تهران 1

سایپا 2

فولاد خوزستان 0

ملوان انزلی 1

پگاه گیلان 1

پیام خراسان 1

ابومسلم مشهد 0

استقلال اهواز 1

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

برق شیراز1

فولاد خوزستان 3

پرسپولیس 2

 پیکان قزوین 2

ابومسلم مشهد 0

سایپا 1

سپاهان 1

پاس همدان 1

راه آهن تهران 0

پیام حراسان 2

استقلال اهواز 1

ملوان انزلی  1

مس کرمان 0

ذوب ­آهن 2

صبای قم 2

مقاومت سپاسی 1

پگاه گیلان 1

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 3

استقلال 1

پرسپولیس 0

مس کرمان 1

راه آهن تهران 1

پیکان قزوین 4

پاس همدان 1

پیام خراسان 0

ابومسلم مشهد 4

ذوب­ آهن 0

استقلال اهواز 1

مقاومت سپاسی 1

پگاه گیلان 1

سایپا 1

سپاهان 0

ملوان انزلی  0

برق شیراز 1

فولاد خوزستان1

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 6

استقلال اهواز 0

پیام خراسان 1

پرسپولیس 2

 پیکان قزوین 3

ملوان انزلی  1

سایپا 2

برق­ شیراز 2

 فولاد خوزستان 0

ابومسلم مشهد 0

پگاه گیلان 2

راه آهن تهران 2

ذوب ­آهن 2

سپاهان 1

مقاومت سپاسی 1

صبای قم 1

مس کرمان 2

پاس همدان 0

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

راه آهن تهران 1

پرسپولیس 2

پگاه گیلان 2

پاس همدان 2

ذوب ­آهن 2

ابومسلم مشهد 1

مقاومت سپاسی 2

استقلال اهواز 2

 پیکان قزوین 3

ملوان انزلی 2

سایپا 2

سپاهان 2

فولاد خوزستان 0

برق شیراز 4

مس کرمان 1

صبای قم 0

پیام خراسان 0

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 1

استقلال 1

راه آهن تهران 0

سپاهان 1

پاس همدان 0

ملوان انزلی  0

پیام حراسان 1

 پیکان قزوین 1

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 2

پگاه گیلان 1

صبای قم 2

ذوب ­آهن 6

سایپا 3

مقاومت سپاسی 0

برق شیراز 1

مس کرمان 3

ابومسلم مشهد 1

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4    

مقاومت سپاسی 2

ابومسلم مشهد 4

پرسپولیس 3

پیکان قزوین 2

پگاه گیلان 0

سایپا 3

پاس همدان 1

فولاد خوزستان 2

مس کرمان 2

ملوان انزلی 0

پیام خراسان 1

ذوب ­آهن 1

راه آهن تهران 2

برق شیراز 1

سپاهان 1

صبای قم 2

استقلال اهواز 0

 

هفته یازدهم

 

میزبان

میهمان

پاس همدان 2

استقلال 4

پرسپولیس 3

برق شیراز 1

راه­ آهن تهران 1

صبای قم 1

پیام خراسان 1

ابومسلم مشهد 0

استقلال اهواز 3

ملوان انزلی 0

داماش گیلان 0

فولاد خوزستان 1

سپاهان 2

 پیکان قزوین 4

مقاومت سپاسی 0

ذوب ­آهن 2

مس کرمان 1

سایپا 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

پیکان قزوین 2

پرسپولیس 3

سپاهان2  

سایپا 0

مقاومت سپاسی 2

 ابومسلم مشهد 3

داماش گیلان2

فولاد خوزستان 5

پاس همدان 1

ملوان انزلی 1

صبای قم 1

ذوب آهن 1

استقلال اهواز 1

برق شیراز 0

راه­ آهن تهران 1

مس کرمان 3

پیام خراسان 3

 

هفته سیزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ذوب آهن 0

مقاومت سپاسی 1

پرسپولیس 0

پیکان قزوین 1

برق شیراز 0

راه­ آهن تهران 3

ابومسلم مشهد 0

پیام خراسان 1

سایپا 3

استقلال اهواز 0

پاس همدان 0

 داماش گیلان 1

ملوان انزلی 2

سپاهان 1

مس کرمان 0

صبای قم 1

فولاد خوزستان 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 2

استقلال 2

پرسپولیس 2

صبای قم 2

سایپا 3

استقلال اهواز 2

  پاس همدان 1

مقاومت سپاسی 1

 پیام خراسان 1

ذوب ­آهن 3

فولاد خوزستان 2

پیکان قزوین 2

سپاهان 1

داماش گیلان 1

برق شیراز 2

ابومسلم مشهد 2

مس کرمان 2

راه­ آهن تهران 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

فولاد خوزستان 1

پیکان قزوین  2

پرسپولیس 2

 راه آهن تهران 0

پیام خراسان 0

استقلال اهواز 1

سپاهان 3

داماش گیلان 2

مس کرمان 2

مقاومت سپاسی  2

ملوان انزلی 2

صبای قم 3

پاس همدان 1

ابومسلم مشهد 0

سایپا 0

ذوب آهن 2

برق شیراز 1

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

سایپا 0

 استقلال 2

پرسپولیس 1

استقلال اهواز 0

راه آهن تهران 3

فولاد خوزستان 2

پاس همدان 2

پیکان قزوین 0

پیام خراسان 0

مقاومت سپاسی 1

 برق شیراز 1

داماش گیلان 1

سپاهان 2

ابومسلم مشهد 1

ملوان انزلی 1

ذوب آهن 1

مس کرمان 3

صبای قم 1  

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 5

پیام خراسان 0

راه آهن تهران 1

پرسپولیس 0

پیکان قزوین 1

مس کرمان 1

ابومسلم مشهد 2

ملوان انزلی 2

استقلال اهواز 1

برق شیراز 0

داماش گیلان 1

پاس همدان 0

ذوب آهن 2

فولاد خوزستان 2

مقاومت سپاسی 1

سپاهان 0

صبای قم 2

سایپا 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

سایپا 1

سپاهان 2

پاس همدان 2

برق شیراز0

پیام خراسان 1

داماش گیلان 2

استقلال اهواز 4

راه آهن تهران 1

ملوان انزلی 0

مس کرمان 2

ذوب ­آهن 2

فولاد خوزستان 0

مقاومت سپاسی 1

پیکان قزوین 0

صبای قم 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

داماش گیلان 2

پاس همدان 0

پرسپولیس 3

ذوب آهن 2

پیکان قزوین 0

 صبای قم 1

ابومسلم مشهد 0

مقاومت سپاسی 1

راه آهن تهران 3

استقلال اهواز 1

مس کرمان 0

پبام خراسان 2

سپاهان 2

ملوان انزلی 1

برق شیراز 0

سایپا 3

فولاد خوزستان 2

 

هفته بیستم

 

میزبان

میهمان

سپاهان 2

استقلال 1

پرسپولیس 0

ملوان انزلی  2

پیکان قزوین 0

سایپا 2

ابومسلم مشهد 2

پاس همدان 1

فولاد خوزستان 3

پیام خراسان 0

راه آهن تهران 2

استقلال اهواز 2

مس کرمان 2

مقاومت سپاسی 0

    برق شیراز 1

صبای قم 2

داماش گیلان 2

ذوب آهن 1

 

هفته بیست و یکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

مس کرمان 1

ذوب آهن 3

پرسپولیس 1

مقاومت سپاسی 1

پیکان قزوین 2

سایپا 1

راه آهن تهران 0

استقلال اهواز 1

ابومسلم مشهد 3

ملوان انزلی 3

فولاد خوزستان 0

پیام خراسان 3

داماش گیلان 2

صبای قم 1

سپاهان 1

پاس همدان 1

برق شیراز 0

 

هفته بیست و  دوم

 

میزبان

میهمان

برق شیراز 1

استقلال 4

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 0

ابومسلم مشهد 1

پیکان قزوین 0

سپاهان 2

سایپا 0

داماش گیلان 1

مقاومت سپاسی 1

راه آهن تهران 2

پاس همدان 1

استقلال اهواز 1

پیام خراسان 0

مس کرمان 1

ملوان انزلی 0

صبای قم 0

ذوب آهن 0

 

هفته بیست و  سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2  

صبای قم 1

پرسپولیس 1

مس کرمان 1

سپاهان 1

ملوان انزلی 1

پیکان قزوین 0

راه­ آهن خراسان 1

ذوب آهن 0

ابومسلم مشهد  3

فولاد خوزستان 3

برق شیراز 1

مقاومت سپاسی 1

استقلال اهواز 0

سایپا 4

داماش گیلان 1

پیام خراسان 1

پاس همدان 4

 

هفته بیست و  چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3 

استقلال اهواز0

پرسپولیس 1

پیام خراسان 0

ملوان انزلی 1

پیکان قزوین 1

صبای قم 2

مقاومت سپاسی 0

راه آهن تهران 1

داماش گیلان 0

ابومسلم مشهد  1

فولاد خوزستان 2

برق شیراز  1

سایپا 2

سپاهان 1

ذوب آهن 2

    مس کرمان  1

پاس همدان 1

 

هفته بیست و  پنجم

 

میزبان

میهمان

راه آهن تهران 1

استقلال 5

داماش گیلان 1

پرسپولیس 2

ذوب آهن 2

پاس همدان 1

مقاومت سپاسی 0

ابومسلم مشهد 0

پیکان قزوین 1

استقلال ­اهواز 0

سایپا 2

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 2

سپاهان 2

مس کرمان 2

برق شیراز 1

پیام خراسان 1

صبای قم 1

 

هفته بیست و  ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال  1

پرسپولیس 1

صبای قم 2

داماش گیلان 2

سایپا 1

ذوب آهن 0

برق شیراز 1

مقاومت سپاسی 2

پیکان قزوین 2

پیام خراسان 0

سپاهان 2

راه آهن تهران 0

استقلال ­اهواز 0

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 1

ملوان انزلی 2

پاس همدان 1

 

هفته بیست و  هفتم

 

میزبان

میهمان

مقاومت سپاسی 4

استقلال 1

پرسپولیس 1

ابومسلم مشهد 0

داماش گیلان 1

پیکان قزوین 0

پاس همدان 2

سایپا 1

مس کرمان 3

فولاد خوزستان 2

سپاهان 1

برق شیراز 0

راه آهن تهران 0

ذوب آهن 1

استقلال اهواز 1

صبای قم 1

پیام خراسان 2

ملوان انزلی 0

 

هفته بیست و  هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پاس همدان 0

برق شیراز 1

پرسپولیس 1

ذوب آهن 3

مقاومت سپاسی 1

فولاد خوزستان 3

داماش گیلان 0

صبای قم 1

راه آهن تهران 1

ملوان انزلی 1

استقلال اهواز 0

سایپا 1

مس کرمان 1

پیکان قزوین 0

سپاهان 1

ابومسلم مشهد 1

پیام خراسان 1

 

هفته بیست و  نهم

 

میزبان

میهمان

پیکان قزوین 1

استقلال 1

سپاهان 0

پرسپولیس 0

ذوب آهن 2

استقلال اهواز 0

پاس همدان 0

فولاد خوزستان 0

مقاومت سپاسی 0

سایپا 0

داماش گیلان 1

ابومسلم مشهد 0

پیام خراسان 1

مس کرمان 2

صبای قم 3

ملوان انزلی 0

راه آهن تهران 3

برق شیراز 0

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

ذوب­ آهن 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

مقاومت سپاسی 2

فولاد خوزستان 2

صبای قم 2

ابومسلم مشهد 0

راه آهن تهران 0

سایپا 1

پیام خراسان 2

ملوان انزلی 1

داماش گیلان 1

پاس همدان 5

استقلال اهواز 1

مس کرمان 2

سپاهان 1

برق شیراز 1

پیکان قزوین 2

 

هفته سی و یکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

 ملوان انزلی 0 

صبای قم 2

پرسپولیس 0

استقلال اهواز 3

سایپا 1

مقاومت سپاسی 0

 پاس همدان 1

ذوب­ آهن 2

پیام خراسان 0

پیکان قزوین 0

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 1

سپاهان 1

ابومسلم مشهد 1

برق شیراز 1

راه آهن تهران 0

مس کرمان 1

 

هفته سی و دوم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 0

استقلال 0

پرسپولیس 2

پیکان قزوین  1

پیام خراسان 2

 راه آهن تهران 1

سپاهان 2

استقلال اهواز 1

مس کرمان 1

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 1

مقاومت سپاسی  0

پاس همدان 0

صبای قم 0

سایپا 0

ابومسلم مشهد 0

برق شیراز 1

ذوب آهن 2

 

هفته سی و سوم

 

میزبان

میهمان

 استقلال 1

سایپا 1

استقلال اهواز 2

پرسپولیس 1

راه آهن تهران 2

فولاد خوزستان 1

پیکان قزوین 1 

پاس همدان 0

مقاومت سپاسی 0

پیام خراسان 1

داماش گیلان 3

 برق شیراز 1

ابومسلم مشهد 1

سپاهان 2

ذوب آهن 3

ملوان انزلی 0

صبای قم 1  

مس کرمان 3

 

هفته سی و چهارم

 

میزبان

میهمان

پیام خراسان 0

استقلال 1

پرسپولیس 2

راه آهن تهران 0

مس کرمان 4

پیکان قزوین 0

ملوان انزلی 0

ابومسلم مشهد 0

برق شیراز 0

استقلال اهواز 3

پاس همدان 3

داماش گیلان 3

فولاد خوزستان 4

ذوب آهن 1

سپاهان 0

مقاومت سپاسی 0

سایپا 2

صبای قم 4

 

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina