نتايج کلی نهمين دوره ليگ برتر (فصل ۸۹-۸۸)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان اصفهان 0

مس کرمان 3

پرسپولیس 3

ذوب‌آهن اصفهان 3

سایپا تهران 0

راه‌آهن تهران  2

فولاد خوزستان 1

صبای قم 2

تراکتور سازی 1

پاس همدان 0

استیل آذین تهران 2

استقلال اهواز 1

ابومسلم مشهد 1

شاهین بوشهر 1

ملوان انزلی 1

پیکان قزوین 0

مقاومت سپاسی 2

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

مقاومت سپاسی 0

استقلال 0

پرسپولیس 1

استقلال اهواز 1

استیل آذین تهران 4

صبای قم 3

فولاد خوزستان 1

پیکان قزوین 1

تراکتور سازی 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا تهران 1

شاهین بوشهر 0

ابومسلم مشهد 0

پاس همدان 0

ملوان انزلی 2

راه‌آهن تهران  1

سپاهان اصفهان 3

مس کرمان 0

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

فولاد خوزستان 0

پاس همدان 1

پرسپولیس 2

پیکان قزوین 4

ملوان انزلی 0

صبای قم 2

ابومسلم مشهد 1

راه‌آهن تهران  1

سایپا تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 3

استیل آذین تهران 1

شاهین بوشهر 2

تراکتور سازی 4

مقاومت سپاسی 3

سپاهان اصفهان 1

استقلال اهواز 1

مس کرمان 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 0

استقلال 0

پرسپولیس 1

صبای قم 0

سایپا تهران 0

پیکان قزوین 2

ابومسلم مشهد 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

تراکتورسازی 2

راه‌آهن تهران  1

سپاهان اصفهان 4

استقلال اهواز 1

مس کرمان 3

پاس همدان 2

فولاد خوزستان 1

مقاومت سپاسی 1

استیل آذین تهران 2

شاهین بوشهر 1

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

سایپا تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

پرسپولیس 1

پیکان قزوین 1

تراکتورسازی 0

شاهین بوشهر 1

ابومسلم مشهد 1

استیل آذین تهران 1

راه‌آهن تهران 1

فولاد خوزستان 0

سپاهان اصفهان 0

صبای قم 1

مس کرمان 3

مقاومت سپاسی 4

ملوان انزلی 0

پاس همدان 2

استقلال اهواز 1

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

شاهین بوشهر 2

استیل آذین تهران 0

پیکان قزوین 1

ابومسلم مشهد 1

راه‌آهن تهران  1

سپاهان اصفهان 3

پاس همدان 1

مس کرمان 5

ذوب‌آهن اصفهان 2

سایپا تهران 1

مقاومت سپاسی 1

استقلال اهواز 0

صبای قم 1

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

استیل آذین تهران 0

راه‌آهن تهران 2

پرسپولیس 2

پیکان قزوین 2

ابومسلم مشهد 0

ملوان انزلی 0

سپاهان اصفهان 0

شاهین بوشهر 4

مس کرمان 1

مقاومت سپاسی 2

تراکتورسازی 2

ذوب‌آهن اصفهان 5

استقلال اهواز 2

فولاد خوزستان 1

سایپا تهران 1

صبای قم 2

پاس همدان 1

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

ابومسلم مشهد 0

استقلال 5

پرسپولیس 1

پیکان قزوین 2

سپاهان اصفهان 3

صبای قم 1

مس کرمان 2

راه‌آهن تهران 2

استیل آذین تهران 1

مقاومت سپاسی 1

استقلال اهواز 2

شاهین بوشهر 2

تراکتورسازی 1

فولاد خوزستان 0

پاس همدان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا تهران 3

ملوان انزلی 1

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 1

سایپا تهران 2

سپاهان اصفهان 2

پیکان قزوین 0

مس کرمان 0

مقاومت سپاسی 1

ابومسلم مشهد 1

راه‌آهن تهران 1

استقلال اهواز 1

فولاد خوزستان 0

استیل آذین تهران 1

شاهین بوشهر(1) 3

پاس همدان (1) 0

ملوان انزلی 1

تراکتورسازی 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

صبای قم 1

 

بازي شاهين بوشهر و پاس همدان از سوي کميته انضباطي سه بر صفر به نفع تيم شاهين بوشهر اعلام شد

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 1

استقلال 2

پرسپولیس 4

مقاومت سپاسی 2

استقلال اهواز 3

پیکان قزوین 1

ابومسلم مشهد 1

فولاد خوزستان 1

پاس همدان 0

راه‌آهن تهران  1

استیل آذین تهران 2

ملوان انزلی 2

صبای قم 4

شاهین بوشهر 0

تراکتورسازی 1

سایپا تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 0

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

استقلال اهواز 3

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس 1

پیکان قزوین 2

پاس همدان 2

ملوان انزلی 3

ابومسلم مشهد 1

راه‌آهن تهران 1

صبای قم 3

سایپا تهران 2

استیل آذین تهران 2

شاهین بوشهر 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سپاهان اصفهان 3

تراکتورسازی 1

مقاومت سپاسی 1

مس کرمان 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

پاس همدان 0

استقلال 0

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 1

صبای قم 0

پیکان قزوین 0

ابومسلم مشهد 1

سایپا تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

راه‌آهن تهران 2

استیل آذین تهران 2

تراکتورسازی 2

شاهین بوشهر 1

سپاهان اصفهان 2

مس کرمان 2

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 0

مقاومت سپاسی 0

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صبای قم 1

سایپا تهران 0

پرسپولیس 2

پیکان قزوین 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی 1

ابومسلم مشهد 0

سپاهان اصفهان 0

استیل آذین تهران 1

ملوان انزلی 2

مس کرمان 1

مقاومت سپاسی 1

پاس همدان 0

فولاد خوزستان 1

استقلال اهواز 1

راه‌آهن تهران 1

شاهین بوشهر 2

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال 0

پرسپولیس 2

تراکتورسازی 1

شاهین بوشهر 0

پیکان قزوین 0

ابومسلم مشهد 2

استیل آذین تهران 2

راه‌آهن تهران 0

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 3

سایپا تهران 2

صبای قم 1

مقاومت سپاسی 2

استقلال اهواز 2

ملوان انزلی 0

پاس همدان 3

فولاد خوزستان 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

شاهین بوشهر 1

استیل آذین تهران 2

پرسپولیس 1

پیکان قزوین 1

راه‌آهن تهران 1

سپاهان اصفهان 2

ابومسلم مشهد 0

تراکتورسازی 1

مس کرمان 0

مقاومت سپاسی 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال اهواز 2

سایپا تهران 4

فولاد خوزستان 2

صبای قم 1

ملوان انزلی 1

پاس همدان 0

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

راه‌آهن تهران 3

استقلال 2

پرسپولیس 2

ابومسلم مشهد 1

پیکان قزوین 1

سپاهان اصفهان 4

مس کرمان 2

استیل آذین تهران 6

شاهین بوشهر 0

مقاومت سپاسی 0

استقلال اهواز 2

تراکتورسازی 3

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 0

پاس همدان 3

سایپا تهران 1

صبای قم 0

ملوان انزلی 1

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

پیکان قزوین 3

سپاهان اصفهان 2

پرسپولیس 1

مقاومت سپاسی 2

راه‌آهن تهران 1

استیل آذین تهران 0

استقلال اهواز 1

فولاد خوزستان 0

شاهین بوشهر 0

تراکتورسازی 2

پاس همدان 2

ملوان انزلی 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا تهران 2

صبای قم 0

ابومسلم مشهد 1

مس کرمان 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 2

استقلال 0

پرسپولیس 2

مس کرمان 0

سایپا تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 4

راه‌آهن تهران 0

تراکتور سازی 3

صبای قم 1

استیل آذین تهران 2

پاس همدان 2

ابومسلم مشهد 2

استقلال اهواز 0

ملوان انزلی 0

شاهین بوشهر 0

مقاومت سپاسی 1

پیکان قزوین 0

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

مقاومت سپاسی 2

استقلال اهواز 1

پرسپولیس 0

صبای قم 4

استیل آذین تهران 2

پیکان قزوین 1

فولاد خوزستان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتور سازی 0

شاهین بوشهر 2

سایپا تهران 0

پاس همدان 1

ابومسلم مشهد 0

راه‌آهن تهران 1

ملوان انزلی 2

مس کرمان 2

سپاهان اصفهان 3

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

پاس همدان 0

ملوان انزلی 0

پیکان قزوین 1

ابومسلم مشهد 1

صبای قم 3

سایپا تهران 2

راه‌آهن تهران 1

استیل آذین تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

تراکتور سازی 1

شاهین بوشهر 1

سپاهان اصفهان 5

مقاومت سپاسی 1

مس کرمان 2

استقلال اهواز 0

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ملوان انزلی 2

صبای قم 1

پرسپولیس 1

پیکان قزوین 1

سایپا تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

ابومسلم مشهد 1

راه‌آهن تهران 0

تراکتورسازی 0

استقلال اهواز 0

سپاهان اصفهان 5

پاس همدان 1

مس کرمان 0

مقاومت سپاسی 0

فولاد خوزستان 1

شاهین بوشهر 1

استیل آذین تهران 2

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی 1

پیکان قزوین 0

ابومسلم مشهد 1

شاهین بوشهر 1

راه‌آهن تهران 1

استیل آذین تهران 1

سپاهان اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

مس کرمان 0

صبای قم 0

ملوان انزلی 1

مقاومت سپاسی 0

استقلال اهواز 0

پاس همدان 1

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

تراکتورسازی 2

شاهین بوشهر 4

پرسپولیس 1

پیکان قزوین 0

استیل آذین تهران 1

راه‌آهن تهران 1

ابومسلم مشهد 0

پاس همدان 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

مس کرمان 0

مقاومت سپاسی 0

سایپا تهران 0

صبای قم 2

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 0

ملوان انزلی 0

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استیل آذین تهران 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

راه‌آهن تهران 0

ابومسلم مشهد 2

پیکان قزوین 1

سپاهان اصفهان 2

ملوان انزلی 0

مس کرمان 1

شاهین بوشهر 0

تراکتورسازی 0

مقاومت سپاسی 0

استقلال اهواز 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

سایپا تهران 1

فولاد خوزستان 2

پاس همدان 2

صبای قم 1

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

ابومسلم مشهد 1

پیکان قزوین 1

پرسپولیس 3

صبای قم 2

سپاهان اصفهان 2

راه‌آهن تهران 3

مس کرمان 2

مقاومت سپاسی 1

استیل آذین تهران 2

شاهین بوشهر 0

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 1

تراکتورسازی 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

پاس همدان 1

ملوان انزلی 1

سایپا تهران 0

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 2

استقلال 1

سپاهان اصفهان 5

سایپا تهران 1

مس کرمان 3

پیکان قزوین 3

ابومسلم مشهد 3

مقاومت سپاسی 0

استقلال اهواز 1

راه‌آهن تهران 3

استیل آذین تهران 2

فولاد خوزستان 3

پاس همدان 0

شاهین بوشهر 1

تراکتورسازی 2

ملوان انزلی 1

صبای قم 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

مس کرمان 0

مقاومت سپاسی 1

پرسپولیس 2

پیکان قزوین 3

استقلال اهواز 1

فولاد خوزستان 1

ابومسلم مشهد 0

راه‌آهن تهران 0

پاس همدان 0

ملوان انزلی 1

استیل آذین تهران 3

شاهین بوشهر 0

صبای قم 1

سایپا تهران 1

تراکتورسازی 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 0

پاس همدان 2

پیکان قزوین 2

ابومسلم مشهد 2

ملوان انزلی 1

صبای قم 0

راه‌آهن تهران 1

استیل آذین تهران 4

سایپا تهران 3

ذوب‌آهن اصفهان 1

شاهین بوشهر 0

تراکتورسازی 1

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 0

مقاومت سپاسی 0

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پاس همدان 0

ملوان انزلی 1

پرسپولیس 1

پیکان قزوین 1

صبای قم 1

سایپا تهران 1

ابومسلم مشهد 0

راه‌آهن تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

تراکتورسازی 2

استیل آذین تهران 1

سپاهان اصفهان 2

شاهین بوشهر 0

فولاد خوزستان 0

مس کرمان 4

مقاومت سپاسی 3

استقلال اهواز 2

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

صبای قم 2

استقلال 1

پرسپولیس 0

سایپا تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیکان قزوین 2

ابومسلم مشهد 1 (3)

تراکتورسازی 0 (0)

استیل آذین تهران 2

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 4

ملوان انزلی 2

پاس همدان 3

مقاومت سپاسی 1

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 1

شاهین بوشهر 3

راه‌آهن تهران 1

 

بازی ابومسلم مشهد و تراکتورسازی از سوی کميته انضباطی سه بر صفر به نفع ابومسلم مشهد اعلام شد

 

هفته سی و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

تراکتورسازی 1

پرسپولیس 1

پیکان قزوین 0

شاهین بوشهر 2

استیل آذین تهران 0

ابومسلم مشهد 0

سپاهان اصفهان 2

راه‌آهن تهران 0

سایپا تهران 2

مس کرمان 1

مقاومت سپاسی 1

صبای قم 4

ملوان انزلی 1

استقلال اهواز 0

فولاد خوزستان 3

پاس همدان 2

 

هفته سی و دوم

 

میزبان

میهمان

شاهین بوشهر 0

استقلال 1

پرسپولیس 0

استیل آذین تهران 0

راه‌آهن تهران 3

پیکان قزوین 0

ابومسلم مشهد 2

سپاهان اصفهان 0

مس کرمان 3

تراکتورسازی 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

مقاومت سپاسی 0

سایپا تهران 4

استقلال اهواز 4

صبای قم 1

فولاد خوزستان 1

پاس همدان 0

ملوان انزلی 1

 

هفته سی و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

راه‌آهن تهران 0

ابومسلم مشهد 3

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 2

پیکان قزوین 1

استیل آذین تهران 1

مس کرمان 1

مقاومت سپاسی 0

شاهین بوشهر 1

تراکتورسازی 2

استقلال اهواز 1

فولاد خوزستان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا تهران 3

پاس همدان 0

ملوان انزلی 1

صبای قم 3

 

هفته سی و چهارم

 

میزبان

میهمان

پیکان قزوین 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 1

راه‌آهن تهران 0

مقاومت سپاسی 0

استقلال اهواز 1

استیل آذین تهران 1

شاهین بوشهر 0

فولاد خوزستان 1

پاس همدان 1

تراکتورسازی 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

ملوان انزلی 0

صبای قم 2

سایپا تهران 2

مس کرمان 5

ابومسلم مشهد 2

 

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina