نتايج کلي دهمين دوره ليگ برتر (فصل ۹۰-۸۹)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

شهرداری تبریز 2

استقلال 3

پرسپولیس 1

تراکتورسازی تبریز 0

فولاد خوزستان 0

استیل آذین تهران 1

راه‌آهن تهران 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیکان قزوین 1

ملوان انزلی 1

نفت تهران 1

شاهین بوشهر 1

نفت آبادان 2

پاس همدان 1

مس کرمان 0

سایپا کرج 1

صبای قم 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

فولاد خوزستان 2

صبای قم 2

پرسپولیس 1

استیل آذین تهران 3

پاس همدان 0

سپاهان اصفهان 0

ملوان انزلی 0

مس کرمان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 3

راه‌آهن تهران 1

نفت تهران 3

شهرداری تبریز 1

پیکان قزوین 0

شاهین بوشهر 1

نفت آبادان 1

سایپا کرج 0

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

سایپا کرج 1

استیل آذین تهران 1

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 1

راه‌آهن تهران 0

نفت آبادان 2

شاهین بوشهر 0

صبای قم 0

ملوان انزلی 2

مس کرمان 1

پاس همدان 1

پیکان قزوین 0

شهرداری تبریز 1

تراکتورسازی تبریز 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

استیل آذین تهران 2

نفت آبادان 0

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 1

شاهین بوشهر 0

سایپا کرج 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

نفت تهران 0

فولاد خوزستان 3

صبای قم 5

راه‌آهن تهران 2

مس کرمان 5

شهرداری تبریز 2

پیکان قزوین 1

ملوان انزلی 1

تراکتورسازی تبریز 0

پاس همدان 1

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

پیکان قزوین 0

راه‌آهن تهران 2

پرسپولیس 3

استیل آذین تهران 1

مس کرمان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سپاهان اصفهان 0

فولاد خوزستان 0

صبای قم 0

ملوان انزلی 2

سایپا کرج 3

شاهین بوشهر 0

تراکتورسازی تبریز 0

پاس همدان 1

نفت تهران 1

شهرداری تبریز 3

نفت آبادان 2

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

نفت تهران 0

استقلال 0

پرسپولیس 2

شاهین بوشهر 1

پیکان قزوین 3

استیل آذین تهران 1

سپاهان اصفهان 2

پاس همدان 1

نفت آبادان 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

مس کرمان 1

فولاد خوزستان 0

تراکتورسازی تبریز 2

ملوان انزلی 0

صبای قم 4

شهرداری تبریز 4

سایپا کرج 0

راه‌آهن تهران 1

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 4

سپاهان اصفهان 3

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس 1

استیل آذین تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

صبای قم 1

شهرداری تبریز 2

پیکان قزوین 4

شاهین بوشهر 2

راه‌آهن تهران 0

ملوان انزلی 2

نفت آبادان 1

نفت تهران 1

مس کرمان 1

پاس همدان 2

سایپا کرج 2

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

پاس همدان 1

صبای قم 1

استیل آذین تهران 0

سپاهان اصفهان 1

شهرداری تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

راه‌آهن تهران 2

ملوان انزلی 0

نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 2

پیکان قزوین 1

نفت تهران 3

سایپا کرج 2

شاهین بوشهر 1

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

سایپا کرج 2

شهرداری تبریز 1

پرسپولیس 1

استیل آذین تهران 2

نفت آبادان 1

نفت تهران 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

راه‌آهن تهران 0

ملوان انزلی 3

شاهین بوشهر 2

فولاد خوزستان 6

پیکان قزوین 0

مس کرمان 1

تراکتورسازی تبریز 1

پاس همدان 1

صبای قم 0

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

ملوان انزلی 3

سپاهان اصفهان 5

استیل آذین تهران 0

شاهین بوشهر 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا کرج 0

شهرداری تبریز 1

تراکتورسازی تبریز 3

نفت تهران 1

پیکان قزوین 1

مس کرمان 2

نفت آبادان 2

پاس همدان 0

راه‌آهن تهران 1

فولاد خوزستان 0

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 0

استیل آذین تهران 1

سایپا کرج 5

پیکان قزوین 2

سپاهان اصفهان 4

ذوب‌آهن اصفهان 3

ملوان انزلی 0

مس کرمان 2

نفت آبادان 0

نفت تهران 0

صبای قم 0

فولاد خوزستان 1

تراکتورسازی تبریز 1

پاس همدان 1

شاهین بوشهر 2

شهرداری تبریز 1

راه‌آهن تهران 3

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی تبریز 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

شاهین بوشهر 1

استیل آذین تهران 1

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 1

سایپا کرج 5

فولاد خوزستان 5

ملوان انزلی 0

شهرداری تبریز 0

نفت آبادان 1

نفت تهران 0

صبای قم 2

پیکان قزوین 1

راه‌آهن تهران 2

پاس همدان 1

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

راه‌آهن تهران 0

استیل آذین تهران 0

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 2

شهرداری تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

شاهین بوشهر 0

نفت تهران 0

سایپا کرج 0

مس کرمان 2

صبای قم 1

پیکان قزوین 1

نفت آبادان 0

پاس همدان 1

ملوان انزلی 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

نفت آبادان  2

استقلال 0

پرسپولیس 3

نفت تهران 1

راه‌آهن تهران 3

استیل آذین تهران 1

صبای قم 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

پاس همدان 0

سایپا کرج 2

مس کرمان 4

شاهین بوشهر 1

شهرداری تبریز 1

تراکتورسازی تبریز 2

پیکان قزوین 1

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

شاهین بوشهر 1

مس کرمان 1

پرسپولیس 0

استیل آذین تهران 0

ملوان انزلی 0

سپاهان اصفهان 2

نفت آبادان 0

فولاد خوزستان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیکان قزوین 1

سایپا کرج 0

راه‌آهن تهران 0

نفت تهران 1

شهرداری تبریز 2

پاس همدان 2

صبای قم 0

تراکتورسازی تبریز 0

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 0

استقلال 1

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 4

شهرداری تبریز 3

استیل آذین تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

نفت تهران 0

شاهین بوشهر 1

مس کرمان 1

راه‌آهن تهران 0

پیکان قزوین 0

پاس همدان 0

فولاد خوزستان 0

سایپا کرج 1

تراکتورسازی تبریز 1

نفت آبادان 3

صبای قم 1

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

پاس همدان 2

پیکان قزوین 3

پرسپولیس 0

استیل آذین تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

سپاهان اصفهان 4

سایپا کرج 1

فولاد خوزستان 4

شهرداری تبریز 0

نفت تهران 2

شاهین بوشهر 2

مس کرمان 2

راه‌آهن تهران 0

صبای قم 1

ملوان انزلی 0

تراکتورسازی تبریز 3

نفت آبادان 1

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

شهرداری تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 1

پرسپولیس 0

استیل آذین تهران 2

فولاد خوزستان 0

سپاهان اصفهان 2

راه‌آهن تهران 2

پیکان قزوین 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

نفت تهران 0

ملوان انزلی 0

نفت آبادان 1

شاهین بوشهر 0

مس کرمان 0

پاس همدان 0

صبای قم 1

سایپا کرج 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 4

استقلال 1

پرسپولیس 1

صبای قم 4

پاس همدان 1

استیل آذین تهران 1

ملوان انزلی 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

مس کرمان 1

راه‌آهن تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

شهرداری تبریز 1

نفت تهران 0

شاهین بوشهر 2

پیکان قزوین 1

سایپا کرج 1

نفت آبادان 0

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

سایپا کرج 0

پرسپولیس 1

نفت تهران 2

استیل آذین تهران 2

سپاهان اصفهان 3

فولاد خوزستان 2

نفت آبادان 0

راه‌آهن تهران 1

صبای قم 0

شاهین بوشهر 1

مس کرمان 1

ملوان انزلی 0

پیکان قزوین 3

پاس همدان 1

شهرداری تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 1

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

استیل آذین تهران 1

استقلال 3

پرسپولیس 2

نفت آبادان 0

شاهین بوشهر 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا کرج 2

فولاد خوزستان 2

نفت تهران 1

راه‌آهن تهران 0

صبای قم 2

شهرداری تبریز 2

مس کرمان 1

ملوان انزلی 2

پیکان قزوین 0

تراکتورسازی تبریز 0

پاس همدان 0

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

پیکان قزوین 1

استقلال 3

پرسپولیس 0

راه‌آهن تهران 0

مس کرمان 1

استیل آذین تهران 0

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

صبای قم 1

فولاد خوزستان 1

سایپا کرج 1

ملوان انزلی 1

تراکتورسازی تبریز 2

شاهین بوشهر 1

نفت تهران 4

پاس همدان 1

نفت آبادان 1

شهرداری تبریز 1

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

نفت تهران 1

شاهین بوشهر 1

پرسپولیس 2

استیل آذین تهران 0

پیکان قزوین 0

پاس همدان 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 6

نفت آبادان 0

فولاد خوزستان 1

مس کرمان 0

ملوان انزلی 2

تراکتورسازی تبریز 0

شهرداری تبریز 0

صبای قم 1

راه‌آهن تهران 0

سایپا کرج 0

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 1

استقلال 1

پرسپولیس 3

فولاد خوزستان 1

تراکتورسازی تبریز 3

استیل آذین تهران 0

صبای قم 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیکان قزوین 1

شهرداری تبریز 0

راه‌آهن تهران 1

شاهین بوشهر 1

نفت آبادان 2

ملوان انزلی 1

مس کرمان0

نفت تهران 0

سایپا کرج 2

پاس همدان 1

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

مس کرمان 0

پاس همدان 1

پرسپولیس 2

استیل آذین تهران 3

صبای قم 1

شهرداری تبریز 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

تراکتورسازی تبریز 0

ملوان انزلی 1

راه‌آهن تهران 0

فولاد خوزستان 4

نفت آبادان 1

نفت تهران 4

پیکان قزوین 1

شاهین بوشهر 1

سایپا کرج 0

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

سایپا کرج 0

استقلال 0

پرسپولیس 0

شهرداری تبریز 0

نفت آبادان 2

استیل آذین تهران 0

سپاهان اصفهان 2

نفت تهران 0

راه‌آهن تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

شاهین بوشهر 0

ملوان انزلی 1

پیکان قزوین 0

فولاد خوزستان 2

تراکتورسازی تبریز 1

مس کرمان 0

پاس همدان 1

صبای قم 1

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

صبای قم 0

ملوان انزلی 2

پرسپولیس 1

استیل آذین تهران 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

شاهین بوشهر 1

شهرداری تبریز 2

سایپا کرج 2

نفت تهران 1

تراکتورسازی تبریز 1

مس کرمان 1

پیکان قزوین 1

پاس همدان 1

نفت آبادان 0

فولاد خوزستان 0

راه‌آهن تهران 0

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 0

استقلال 1

سایپا کرج 2

استیل آذین تهران 2

سپاهان اصفهان 3

پیکان قزوین 2

ملوان انزلی 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

نفت آبادان 1

مس کرمان 0

صبای قم 2

نفت تهران 2

تراکتورسازی تبریز 1

فولاد خوزستان 1

شاهین بوشهر 0

پاس همدان 1

راه‌آهن تهران 0

شهرداری تبریز 1

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

تراکتورسازی تبریز 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

پرسپولیس 3

استیل آذین تهران 0

شاهین بوشهر 2

مس کرمان 3

سپاهان اصفهان 2

فولاد خوزستان 2

سایپا کرج 1

پیكان قزوین 3

صبای قم 2

نفت تهران 5

نفت آبادان 1

شهرداری تبریز 2

ملوان انزلی 1

پاس همدان 1

راه‌آهن تهران 0

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

راه‌آهن تهران 0

استقلال 1

پرسپولیس 2

استیل آذین تهران 1

تراکتورسازی تبریز 1

سپاهان اصفهان 3

ذوب‌آهن اصفهان 2

شهرداری تبریز 1

شاهین بوشهر 2

فولاد خوزستان 0

سایپا کرج 0

نفت تهران 0

صبای قم 1

مس کرمان 1

نفت آبادان 2

پیکان قزوین 1

ملوان انزلی 3

پاس همدان 0

 

هفته سی و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 6

نفت آبادان 2

نفت تهران 1

پرسپولیس 5

استیل آذین تهران 2

راه‌آهن تهران 2

سپاهان اصفهان 0

صبای قم 0

پاس همدان 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

مس کرمان 1

سایپا کرج 0

شهرداری تبریز 2

شاهین بوشهر 2

پیکان قزوین 1

تراکتورسازی تبریز 2

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

 

هفته سی و دوم

 

میزبان

میهمان

شاهین بوشهر 0

استقلال 0

پرسپولیس 0

مس کرمان 0

ملوان انزلی 0

استیل آذین تهران 1

نفت آبادان 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

سایپا کرج 1

پیکان قزوین 1

نفت تهران 0

راه‌آهن تهران 1

پاس همدان 1

شهرداری تبریز 1

تراكتورسازی 1

صبای قم 2

 

هفته سی و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ملوان انزلی 0

سپاهان اصفهان 0

پرسپولیس 0

استیل آذین تهران 1

شهرداری تبریز 6

نفت تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

مس کرمان 3

شاهین بوشهر 1

پیکان قزوین 1

راه‌آهن تهران 0

فولاد خوزستان 5

پاس همدان 2

تراکتورسازی تبریز 2

سایپا کرج 2

نفت آبادان 0

صبای قم 0

 

هفته سی و چهارم

 

میزبان

میهمان

پاس همدان 0

استقلال 2

پرسپولیس 5

پیکان قزوین 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

استیل آذین تهران 0

سایپا کرج 2

سپاهان اصفهان 1

شهرداری تبریز 0

فولاد خوزستان 2

شاهین بوشهر 0

نفت تهران 1

راه‌آهن تهران 2

مس کرمان 2

ملوان انزلی 2

صبای قم 0

نفت آبادان 1

تراکتورسازی تبریز 3

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina