نتايج کلی يازدهمين دوره ليگ برتر (فصل ۹۱-۹۰)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان اصفهان 1

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 1

راه‌آهن تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 2

صبای قم 3

فولاد خوزستان 0

شاهین بوشهر 0

سایپا کرج 3

مس سرچشمه 1

مس کرمان 1

شهرداری تبریز 1

فجرسپاسی شیراز 0

نفت تهران 0

داماش گیلان 0

صنعت نفت آبادان 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

داماش گیلان 0

شاهین بوشهر 2

پرسپولیس 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

تراکتورسازی تبریز 1

صنعت نفت آبادان 1

فجرسپاسی شیراز 1

صبای قم 0

سپاهان اصفهان 0

نفت تهران 3

مس کرمان 2

مس سرچشمه 0

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

راه‌آهن تهران 0

شهرداری تبریز 1

سایپا کرج 1

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

شهرداری تبریز 2

سپاهان اصفهان 2

صنعت نفت آبادان 1

سایپا کرج 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 1

شاهین بوشهر 0

ملوان انزلی 4

مس سرچشمه 0

فولاد خوزستان 2

نفت تهران 1

فجرسپاسی شیراز 0

داماش گیلان 1

راه‌آهن تهران 0

صبای قم 2

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

فجرسپاسی شیراز 0

مس سرچشمه 2

پرسپولیس 2

شهرداری تبریز 0

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 0

داماش گیلان 2

تراکتورسازی تبریز 3

شاهین بوشهر 0

ملوان انزلی 0

نفت تهران 2

راه‌آهن تهران 2

صنعت نفت آبادان 1

مس کرمان 0

صبای قم 3

سایپا کرج 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال 4

پرسپولیس 3

صنعت نفت آبادان 1

سپاهان اصفهان 0

نفت تهران 1

ملوان انزلی 3

ذوب‌آهن اصفهان 3

تراکتورسازی تبریز 5

شهراداری تبریز 1

سایپا کرج 3

داماش گیلان 0

شاهین بوشهر 4

صبای قم 0

مس کرمان 1

فجرسپاسی شیراز 2

راه‌آهن تهران 3

مس سرچشمه 1

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

تراکتورسازی تبریز 3

ذوب‌آهن اصفهان 2

پرسپولیس 2

فجرسپاسی شیراز 3

سپاهان اصفهان 2

شهراداری تبریز 2

راه‌آهن تهران 2

مس سرچشمه 1

شاهین بوشهر 0

داماش گیلان 1

مس کرمان 1

نفت تهران 2

سایپا کرج 0

صنعت نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 2

صبای قم 1

ملوان انزلی 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 0

استقلال 2

سپاهان اصفهان 3

داماش گیلان 0

شاهین بوشهر 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 1

نفت تهران 2

راه‌آهن تهران 1

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا کرج 4

مس کرمان 2

ملوان انزلی 1

صنعت نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 0

شهراداری تبریز 0

مس سرچشمه 0

صبای قم 1

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سایپا کرج 0

فجرسپاسی شیراز 1

پرسپولیس 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

مس سرچشمه 0

مس کرمان 3

سپاهان اصفهان 0

صنعت نفت آبادان 3

تراکتورسازی تبریز 3

داماش گیلان 3

راه‌آهن تهران 1

نفت تهران 3

ملوان انزلی 1

شهراداری تبریز 1

شاهین بوشهر 1

صبای قم 1

فولاد خوزستان 0

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 4

استقلال 2

پرسپولیس 2

صبای قم 0

سایپا کرج 0

سپاهان اصفهان 4

ذوب‌آهن اصفهان 1

نفت تهران 1

تراکتوسازی 3

مس کرمان 1

راه‌آهن تهران 0

صنعت نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 1

فجرسپاسی شیراز 0

شاهین بوشهر 1

داماش گیلان 1

مس سرچشمه 1

شهراداری تبریز 2

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

راه‌آهن تهران 1

مس کرمان 1

پرسپولیس 0

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 1

صبای قم 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

نفت تهران 1

مس سرچشمه 0

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا کرج 1

داماش گیلان 3

فولاد خوزستان 2

شهرداری تبریز 2

ملوان انزلی 0

صنعت نفت آبادان 1

شاهین بوشهر 1

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 0

استقلال 2

پرسپولیس 0

نفت تهران 0

راه‌آهن تهران 1

سپاهان اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 2

سایپا کرج 2

فولاد خوزستان 0

مس کرمان 0

ملوان انزلی 0

داماش گیلان 1

شاهین بوشهر 1

فجرسپاسی شیراز 0

صبای قم 3

شهرداری تبریز 1

مس سرچشمه 2

صنعت نفت آبادان 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

مس سرچشمه 0

داماش گیلان 2

پرسپولیس 3

سپاهان اصفهان 3

ملوان انزلی 2

شهرداری تبریز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

فجرسپاسی شیراز 1

تراکتورسازی تبریز 2

سایپا کرج 0

فولاد خوزستان 0

صنعت نفت آبادان 2

صبای قم 3

مس کرمان 0

راه‌آهن تهران 0

نفت تهران 2

شاهین بوشهر 1

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 1

استقلال 1

پرسپولیس 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

نقت آبادان 3

فولاد خوزستان 2

تراکتورسازی تبریز 1

شهرداری تبریز 2

نفت تهران 2

شاهین بوشهر 1

مس کرمان 0

راه‌آهن تهران 2

سایپا کرج 2

مس سرچشمه 0

داماش گیلان 4

ملوان انزلی 2

فجرسپاسی شیراز 0

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

شاهین بوشهر 2

سایپا کرج 0

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 2

فولاد خوزستان 0

داماش گیلان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 1

راه‌آهن تهران 1

فجرسپاسی شیراز 3

مس سرچشمه 3

نفت تهران 2

صبای قم 2

صنعت نفت آبادان 0

شهرداری تبریز 2

مس کرمان 1

ملوان انزلی 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

شهرداری تبریز 1

استقلال 2

پرسپولیس 0

تراکتورسازی تبریز 1

شاهین بوشهر 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 1

صبای قم 0

داماش گیلان 1

فولاد خوزستان 0

راه‌آهن تهران 0

مس سرچشمه 2

مس کرمان 0

نفت تهران 1

صنعت نفت آبادان 3

ملوان انزلی 1

سایپا کرج 1

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صنعت نفت آبادان 2

راه‌آهن تهران 1

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 0

مس سرچشمه 0

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

مس کرمان 0

صبای قم 0

سایپا کرج 3

شاهین بوشهر 0

داماش گیلان 1

نفت تهران 3

فجرسپاسی شیراز 2

شهرداری تبریز 1

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

نفت تهرات 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 1

مس سرچشمه 0

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

مس کرمان 0

ملوان انزلی 0

تراکتورسازی تبریز 0

صبای قم 1

فجرسپاسی شیراز 1

شهرداری تبریز 0

داماش گیلان 0

صنعت نفت آبادان 0

سایپا کرج 4

شاهین بوشهر 0

راه‌آهن تهران 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان اصفهان 1

ملوان انزلی 2

پرسپولیس 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

راه‌آهن تهران 2

صبای قم 2

تراکتورسازی تبریز 2

شاهین بوشهر 1

فولاد خوزستان 2

مس سرچشمه 0

سایپا کرج 0

شهرداری تبریز 0

مس کرمان 1

نفت تهران 1

فجرسپاسی شیراز 0

صنعت نفت آبادان 2

داماش گیلان 0

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

داماش گیلان 0

استقلال 1

پرسپولیس 4

شاهین بوشهر 1

تراکتورسازی تبریز 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 2

صنعت نفت آبادان 0

سپاهان اصفهان 2

صبای قم 1

مس کرمان 0

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 4

مس سرچشمه 0

راه‌آهن تهران 0

ملوان انزلی 1

سایپا کرج 1

شهرداری تبریز 2

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

مس کرمان 1

شهرداری تبریز 2

پرسپولیس 2

صنعت نفت آبادان 0

سپاهان اصفهان 4

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا کرج 3

شاهین بوشهر 0

تراکتورسازی تبریز 3

مس سرچشمه 0

ملوان انزلی 0

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 3

داماش گیلان 1

فجرسپاسی شیراز 0

صبای قم 2

راه‌آهن تهران 1

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

فجرسپاسی شیراز 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

مس سرچشمه 1

سپاهان اصفهان 1

شهرداری تبریز 0

فولاد خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 3

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 0

شاهین بوشهر 0

راه‌آهن تهران 2

نفت تهران 1

مس کرمان 2

صنعت نفت آبادان 2

سایپا کرج 0

صبای قم 0

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

فولاد خوزستان 1

صنعت نفت آبادان 4

پرسپولیس 2

نفت تهران 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

ملوان انزلی 0

شهراداری تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 1

داماش گیلان 0

سایپا کرج 3

صبای قم 1

شاهین بوشهر 1

فجرسپاسی شیراز 1

مس کرمان 0

مس سرچشمه 2

راه‌آهن تهران 1

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال 2

پرسپولیس 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 0

راه‌آهن تهران 2

شهراداری تبریز 1

شاهین بوشهر 1

مس سرچشمه 0

مس کرمان 2

داماش گیلان 2

سایپا کرج 0

نفت تهران 0

فولاد خوزستان 2

صنعت نفت آبادان 0

ملوان انزلی 1

صبای قم 0

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

پرسپولیس 3

داماش گیلان 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

شاهین بوشهر 0

نفت تهران 1

تراکتورسازی تبریز 1

فجرسپاسی شیراز 1

راه‌آهن تهران 2

مس کرمان 1

سایپا کرج 1

صنعت نفت آبادان 1

ملوان انزلی 2

شهراداری تبریز 1

فولاد خوزستان 1

صبای قم 3

مس سرچشمه 1

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

سایپا کرج 2

استقلال 2

پرسپولیس 2

فجرسپاسی شیراز 3

مس سرچشمه 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 4

مس کرمان 0

تراکتورسازی تبریز 4

صنعت نفت آبادان 1

راه‌آهن تهران 0

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 0

نفت تهران 1

شاهین بوشهر 2

شهراداری تبریز 2

فولاد خوزستان 3

صبای قم 0

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ملوان انزلی 0

صبای قم 2

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 2

سایپا کرج 1

نفت تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

مس کرمان 1

تراکتوسازی 0

صنعت نفت آبادان 2

راه‌آهن تهران 1

فجرسپاسی شیراز 2

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 0

شاهین بوشهر 0

شهراداری تبریز 1

مس سرچشمه 1

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

راه‌آهن تهران 2

استقلال 2

پرسپولیس 1

مس کرمان 1

تراکتورسازی تبریز 1

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

صبای قم 1

مس سرچشمه 1

نفت تهران 2

سایپا کرج 5

فجرسپاسی شیراز 0

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 1

شهرداری تبریز 0

شاهین بوشهر 1

صنعت نفت آبادان 1

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

نفت تهران 0

پرسپولیس 3

سپاهان اصفهان 3

راه‌آهن تهران 2

سایپا کرج 0

تراکتورسازی تبریز 1

مس کرمان 1

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی شیراز 1

شاهین بوشهر 0

شهرداری تبریز 1

صبای قم 3

صنعت نفت آبادان 2

مس سرچشمه 0

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

مس سرچشمه 1

استقلال 3

پرسپولیس 1 (0)

داماش گیلان 2 (3)

ملوان انزلی 3

سپاهان اصفهان 4

ذوب‌آهن اصفهان 2

شهرداری تبریز 2

تراکتورسازی تبریز 0

فجرسپاسی شیراز 0

فولاد خوزستان 1

سایپا کرج 2

صبای قم 2

صنعت نفت آبادان 2

راه‌آهن تهران 2

مس کرمان 0

شاهین بوشهر 1

نفت تهران 0

 

بازی پرسپوليس و داماش از سوی کميته انضباطی سه بر صفر به نفع تيم داماش گيلان اعلام شد

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

صبای قم 0

سپاهان اصفهان 1

پرسپولیس 1

نقت آبادان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 2

فولاد خوزستان 0

نفت تهران 0

شهرداری تبریز 0

مس کرمان 3

شاهین بوشهر 2

سایپا کرج 0

راه‌آهن تهران 1

داماش گیلان 2

مس سرچشمه 1

فجرسپاسی شیراز 2

ملوان انزلی 0

 

هفته سی و يکم

 

میزبان

میهمان

شاهین بوشهر 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

سایپا کرج 4

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

داماش گیلان 0

راه‌آهن تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

مس سرچشمه 1

فجرسپاسی شیراز 0

صبای قم 0

نفت تهران 0

شهرداری تبریز 2

صنعت نفت آبادان 1

ملوان انزلی 0

مس کرمان 0

 

هفته سی و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

شهرداری تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 4

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 2

شاهین بوشهر 0

فجرسپاسی شیراز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

داماش گیلان 0

صبای قم 0

راه‌آهن تهران 0

فولاد خوزستان 0

مس کرمان 4

مس سرچشمه 1

صنعت نفت آبادان 2

نفت تهران 1

سایپا کرج 1

ملوان انزلی 1

 

هفته سی و سوم

 

میزبان

میهمان

صنعت نفت آبادان 1

استقلال 2

پرسپولیس 3

راه‌آهن تهران 4

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 0

مس سرچشمه 0

تراکتورسازی تبریز 0

ملوان انزلی 2

فولاد خوزستان 0

صبای قم 1

مس کرمان 1

شاهین بوشهر 2

سایپا کرج 2

نفت تهران 1

داماش گیلان 0

شهرداری تبریز 0

فجرسپاسی شیراز 0

 

هفته سی و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

نفت تهرات 0

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 0

مس سرچشمه 0

مس کرمان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

تراکتورسازی تبریز 2

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی شیراز 0

صبای قم 0

داماش گیلان 2

شهرداری تبریز 1

سایپا کرج 2

صنعت نفت آبادان 2

راه‌آهن تهران 4

شاهین بوشهر 1

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همکاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina