نتایج کلی یازدهمین دوره لیگ برتر (فصل 91-90)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان 1

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 1

راه آهن شهر ری 2

ذوب آهن 2

تراكتورسازی 2

صبای قم 3

فولاد خوزستان 0

شاهین بوشهر 0

سایپا كرج 3

مس سرچشمه 1

مس كرمان 1

شهرداری تبریز 1

فجرسپاسی 0

نفت تهران 0

داماش گیلان 0

نفت آبادان 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

داماش گیلان 0

شاهین بوشهر 2

پرسپولیس 1

ذوب آهن 0

تراكتورسازی 1

نفت آبادان 1

فجرسپاسی 1

صبای قم 0

سپاهان 0

نفت تهران 3

مس كرمان 2

مس سرچشمه 0

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

راه آهن شهر ری 0

شهرداری تبریز 1

سایپا كرج 1

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

مس كرمان 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

شهرداری تبریز 2

سپاهان 2

نفت آبادان 1

سایپا كرج 0

ذوب آهن 1

تراكتورسازی 1

شاهین بوشهر 0

ملوان انزلی 4

مس سرچشمه 0

فولاد خوزستان 2

نفت تهران 1

فجرسپاسی 0

داماش گیلان 1

راه آهن شهر ری 0

صبای قم 2

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

فجرسپاسی 0

مس سرچشمه 2

پرسپولیس 2

شهرداری تبریز 0

سپاهان 2

ذوب آهن 1

فولاد خوزستان 0

داماش گیلان 2

تراكتورسازی 3

شاهین بوشهر 0

ملوان انزلی 0

نفت تهران 2

راه آهن شهر ری 2

نفت آبادان 1

مس كرمان 0

صبای قم 3

سایپا كرج 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال 4

پرسپولیس 3

نفت آبادان 1

سپاهان 0

نفت تهران 1

ملوان انزلی 3

ذوب آهن 3

تراكتورسازی 5

شهراداری تبریز 1

سایپا كرج 3

داماش گیلان 0

شاهین بوشهر 4

صبای قم 0

مس كرمان 1

فجر سپاسی 2

راه آهن شهر ری 3

مس سرچشمه 1

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

تراكتورسازی 3

ذوب آهن 2

پرسپولیس 2

فجر سپاسی 3

سپاهان 2

شهراداری تبریز 2

راه آهن شهر ری 2

مس سرچشمه 1

شاهین بوشهر 0

داماش گیلان 1

مس كرمان 1

نفت تهران 2

سایپا كرج 0

نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 2

صبای قم 1

ملوان انزلی 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 0

استقلال 2

سپاهان 3

داماش گیلان 0

شاهین بوشهر 1

ذوب آهن 1

تراكتورسازی 1

نفت تهران 2

راه آهن شهر ری 1

فجر سپاسی 1

سایپا كرج 4

مس كرمان 2

ملوان انزلی 1

نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 0

شهراداری تبریز 0

مس سرچشمه 0

صبای قم 1

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سایپا كرج 0

فجر سپاسی 1

پرسپولیس 2

ذوب آهن 1

مس سرچشمه 0

مس كرمان 3

سپاهان 0

نفت آبادان 3

تراكتورسازی 3

داماش گیلان 3

راه آهن شهر ری 1

نفت تهران 3

ملوان انزلی 1

شهراداری تبریز 1

شاهین بوشهر 1

صبای قم 1

فولاد خوزستان 0

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 4

استقلال 2

پرسپولیس 2

صبای قم 0

سایپا كرج 0

سپاهان 4

ذوب آهن 1

نفت تهران 1

تراكتوسازی 3

مس كرمان 1

راه آهن شهر ری 0

نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 1

فجر سپاسی 0

شاهین بوشهر 1

داماش گیلان 1

مس سرچشمه 1

شهراداری تبریز 2

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

راه آهن شهر ری 1

مس كرمان 1

پرسپولیس 0

سپاهان 2

تراكتورسازی 1

صبای قم 0

ذوب آهن 1

نفت تهران 1

مس سرچشمه 0

فجرسپاسی 1

سایپا 1

داماش گیلان 3

فولاد خوزستان 2

شهرداری تبریز 2

ملوان انزلی 0

نفت آبادان 1

شاهین بوشهر 1

 

هفته یازدهم

 

میزبان

میهمان

ذوب آهن 0

استقلال 2

پرسپولیس 0

نفت تهران 0

راه آهن شهر ری 1

سپاهان 1

تراكتورسازی 2  

سایپا كرج 2

فولاد خوزستان 0

مس كرمان 0

ملوان انزلی 0

داماش گیلان 1

شاهین بوشهر 1

فجر سپاسی 0

صبای قم 3

شهرداری تبریز 1

مس سرچشمه 2

نفت آبادان 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

مس سرچشمه 0

داماش گیلان 2

پرسپولیس 3

سپاهان 3

ملوان انزلی 2

شهرداری تبریز 0

ذوب آهن 0

فجرسپاسی 1

تراكتورسازی 2

سایپا كرج 0

فولاد خوزستان 0

نفت آبادان 2

صبای قم 3

مس كرمان 0

راه آهن شهر ری 0

نفت تهران 2

شاهین بوشهر 1

 

هفته سیزدهم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 1

استقلال 1

پرسپولیس 0

سپاهان 0

ذوب آهن 1

نقت آبادان 3

فولاد خوزستان 2

تراكتورسازی 1

شهرداری تبریز 2

نفت تهران 2

شاهین بوشهر 1

مس كرمان 0

راه آهن شهر ری 2

سایپا كرج 2

مس سرچشمه 0

داماش گیلان 4

ملوان انزلی 2

فجرسپاسی 0

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

شاهین بوشهر 2

سایپا كرج 0

پرسپولیس 1

سپاهان 2

فولاد خوزستان 0

داماش گیلان 1

ذوب آهن 1

تراكتورسازی 1

راه آهن شهر ری 1

فجرسپاسی 3

مس سرچشمه 3

نفت تهران 2

صبای قم 2

نفت ابادان 0

شهرداری تبریز 2

مس كرمان 1

ملوان انزلی 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

شهرداری تبریز 1

استقلال 2

پرسپولیس 0

تراكتورسازی 1

شاهین بوشهر 1

سپاهان 1

ذوب آهن 1

فجرسپاسی 1

صبای قم 0

داماش گیلان 1

فولاد خوزستان 0

راه آهن شهر ری 0

مس سرچشمه 2

مس كرمان 0

نفت تهران 1

نفت آبادان 3

ملوان انزلی 1

سایپا كرج 1

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

نفت آبادان 2

راه آهن شهر ری 1

پرسپولیس 1

سپاهان 1

ذوب آهن 1

تراكتورسازی 0

مس سرچشمه 0

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

مس كرمان 0

صبای قم 0

سایپا كرج 3

شاهین بوشهر 0

داماش گیلان 1

نفت تهران 3

فجرسپاسی 2

شهرداری تبریز 1

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

نفت تهرات 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 1

مس سرچشمه 0

سپاهان 2

ذوب آهن 1

مس كرمان 0

ملوان انزلی 0

تراكتورسازی 0

صبای قم 1

فجرسپاسی 1

شهرداری تبریز 0

داماش گیلان 0

نفت آبادان 0

سایپا كرج 4

شاهین بوشهر 0

راه آهن شهر ری 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان 1

ملوان انزلی 2

پرسپولیس 0

ذوب آهن 0

راه آهن شهر ری 2

صبای قم 2

تراكتورسازی 2

شاهین بوشهر 1

فولاد خوزستان 2

مس سرچشمه 0

سایپا كرج 0

شهرداری تبریز 0

مس كرمان 1

نفت تهران 1

فجرسپاسی 0

نفت آبادان 2

داماش گیلان 0

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

داماش گیلان 0

استقلال 1

پرسپولیس 4

شاهین بوشهر 1

تراكتورسازی 2

ذوب آهن 1

فجرسپاسی 2

نفت آبادان 0

سپاهان 2

صبای قم 1

مس كرمان 0

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 4

مس سرچشمه 0

راه آهن شهر ری 0

ملوان انزلی 1

سایپا كرج 1

شهرداری تبریز 2

 

هفته بیستم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

مس كرمان 1

شهرداری تبریز 2

پرسپولیس 2

نفت آبادان 0

سپاهان 4

ذوب آهن 0

سایپا كرج 3

شاهین بوشهر 0

تراكتورسازی 3

مس سرچشمه 0

ملوان انزلی 0

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 3

داماش گیلان 1

فجرسپاسی 0

صبای قم 2

راه آهن شهر ری 1

 

هفته بیست و یکم

 

میزبان

میهمان

فجرسپاسی 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

مس سرچشمه 1

سپاهان 1

شهرداری تبریز 0

فولاد خوزستان 0

ذوب آهن 1

تراكتورسازی 3

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 0

شاهین بوشهر 0

راه آهن شهر ری 2

نفت تهران 1

مس كرمان 2

نفت آبادان 2

سایپا كرج 0

صبای قم 0

 

هفته بیست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

فولاد خوزستان 1

نفت آبادان 4

پرسپولیس 2

نفت تهران 0

سپاهان 1

ذوب آهن 0

ملوان انزلی 0

شهراداری تبریز 0

تراكتورسازی 1

داماش گیلان 0

سایپا كرج 3

صبای قم 1

شاهین بوشهر 1

فجر سپاسی 1

مس كرمان 0

مس سرچشمه 2

راه آهن شهر ری 1

 

هفته بیست و سوم

 

میزبان

میهمان

تراكتورسازی 0

استقلال 2

پرسپولیس 0

ذوب آهن 0

سپاهان 1

فجر سپاسی 0

راه آهن شهر ری 2

شهراداری تبریز 1

شاهین بوشهر 1

مس سرچشمه 0

مس كرمان 2

داماش گیلان 2

سایپا كرج 0

نفت تهران 0

فولاد خوزستان 2

نفت آبادان 0

ملوان انزلی 1

صبای قم 0

 

هفته بیست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

پرسپولیس 3

داماش گیلان 0

سپاهان 1

ذوب آهن 1

شاهین بوشهر 0

نفت تهران 1

تراكتورسازی 1

فجر سپاسی 1

راه آهن شهر ری 2

مس كرمان 1

سایپا كرج 1

نفت آبادان 1

ملوان انزلی 2

شهراداری تبریز 1

فولاد خوزستان 1

صبای قم 3

مس سرچشمه 1

 

هفته بیست و پنجم

 

میزبان

میهمان

سایپا كرج 2

استقلال 2

پرسپولیس 2

فجر سپاسی 3

مس سرچشمه 0

ذوب آهن 0

سپاهان 4

مس كرمان 0

تراكتورسازی 4

نفت آبادان 1

راه آهن شهر ری 0

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 0

نفت تهران 1

شاهین بوشهر 2

شهراداری تبریز 2

فولاد خوزستان 3

صبای قم 0

 

هفته بیست و ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ملوان انزلی 0

صبای قم 2

پرسپولیس 2

سپاهان 2

سایپا كرج 1

نفت تهران 0

ذوب آهن 1

مس كرمان 1

تراكتوسازی 0

نفت آبادان 2

راه آهن شهر ری 1

فجر سپاسی 2

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 0

شاهین بوشهر 0

شهراداری تبریز 1

مس سرچشمه 1

 

هفته بیست و هفتم

 

میزبان

میهمان

راه آهن شهر ری 2

استقلال 2

پرسپولیس 1

مس كرمان 1

تراكتورسازی 1

سپاهان 0

ذوب آهن 2

صبای قم 1

مس سرچشمه 1

نفت تهران 2

سایپا 5

فجرسپاسی 0

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 1

شهرداری تبریز 0

شاهین بوشهر 1

نفت آبادان 1

 

هفته بیست و هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

ذوب آهن 2

نفت تهران 0

پرسپولیس 3

سپاهان 3

راه آهن شهر ری 2

سایپا كرج 0

تراكتورسازی 1

مس كرمان 1

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 0

فجر سپاسی 1

شاهین بوشهر 0

شهرداری تبریز 1

صبای قم 3

نفت آبادان 2

مس سرچشمه 0

 

هفته بیست و نهم

 

میزبان

میهمان

مس سرچشمه 1

استقلال 3

پرسپولیس 1 (0)

داماش گیلان 2 (3)

ملوان انزلی 3

سپاهان 4

ذوب آهن 2

شهرداری تبریز 2

تراكتورسازی 0

فجرسپاسی 0

فولاد خوزستان 1

سایپا كرج 2

صبای قم 2

نفت آبادان 2

راه آهن شهر ری 2

مس كرمان 0

شاهین بوشهر 1

نفت تهران 0

 

بازی پرسپولیس و داماش از سوی کمیته انضباطی سه بر صفر به نفع داماش اعلام شد

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

صبای قم 0

سپاهان 1

پرسپولیس 1

نقت آبادان 1

ذوب آهن 1

تراكتورسازی 2

فولاد خوزستان 0

نفت تهران 0

شهرداری تبریز 0

مس كرمان 3

شاهین بوشهر 2

سایپا كرج 0

راه آهن شهر ری 1

داماش گیلان 2

مس سرچشمه 1

فجرسپاسی 2

ملوان انزلی 0

 

هفته سی و یکم

 

میزبان

میهمان

شاهین بوشهر 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

سایپا كرج 4

فولاد خوزستان 1

سپاهان 2

ذوب آهن 0

داماش گیلان 0

راه آهن شهر ری 0

تراكتورسازی 1

مس سرچشمه 1

فجرسپاسی 0

صبای قم 0

نفت تهران 0

شهرداری تبریز 2

نفت ابادان 1

ملوان انزلی 0

مس كرمان 0

 

هفته سی و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

شهرداری تبریز 0

تراكتورسازی 4

پرسپولیس 1

سپاهان 2

شاهین بوشهر 0

فجرسپاسی 0

ذوب آهن 0

داماش گیلان 0

صبای قم 0

راه آهن شهر ری 0

فولاد خوزستان 0

مس كرمان 4

مس سرچشمه 1

نفت آبادان 2

نفت تهران 1

سایپا كرج 1

ملوان انزلی 1

 

هفته سی و سوم

 

میزبان

میهمان

نفت آبادان 1

استقلال 2

پرسپولیس 3

راه آهن شهر ری 4

ذوب آهن 0

سپاهان 0

مس سرچشمه 0

تراكتورسازی 0

ملوان انزلی 2

فولاد خوزستان 0

صبای قم 1

مس كرمان 1

شاهین بوشهر 2

سایپا كرج 2

نفت تهران 1

داماش گیلان 0

شهرداری تبریز 0

فجرسپاسی 0

 

هفته سی و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

نفت تهرات 0

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس 2

سپاهان 0

مس سرچشمه 0

مس كرمان 2

ذوب آهن 0

تراكتورسازی 2

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی 0

صبای قم 0

داماش گیلان 2

شهرداری تبریز 1

سایپا كرج 2

نفت آبادان 2

راه آهن شهر ری 4

شاهین بوشهر 1

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina