نتايج کلی دوازدهمين دوره ليگ برتر (فصل ۹۲-۹۱)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

آلومینیوم هرمزگان 0

صنعت نفت آبادان 0

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 0

تراکتورسازی 0

سایپا کرج 0

فجرسپاسی شیراز 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

صبای قم 4

پیکان تهران 0

گهر دورود لرستان 0

ملوان انزلی 1

نفت تهران 1

راه‌آهن تهران 1

داماش گیلان 1

فولاد خوزستان 1

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

سایپا کرج 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

فجرسپاسی شیراز 3

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 3

پیکان تهران 1

تراکتورسازی 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

صبای قم 2

راه‌آهن تهران 3

گهر دورود لرستان 1

مس کرمان 0

نفت تهران 1

آلومینیوم هرمزگان 0

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 2

صنعت نفت آبادان 2

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

گهر دورود لرستان 1

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 2

راه‌آهن تهران 2

تراکتورسازی 2

مس کرمان 1

نفت تهران 0

آلومینیوم هرمزگان 0

صبای قم 1

ملوان انزلی 3

فجرسپاسی شیراز 2

صنعت نفت آبادان 0

داماش گیلان 5

پیکان تهران 3

فولاد خوزستان 2

سایپا کرج 0

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 0

استقلال 0

پرسپولیس 0

صبای قم 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 4

راه‌آهن تهران 0

تراکتورسازی 4

پیکان تهران 3

گهر دورود لرستان 2

ملوان انزلی 1

فجرسپاسی شیراز 0

آلومینیوم هرمزگان 1

فولاد خوزستان 1

صنعت نفت آبادان 2

نفت تهران 6

سایپا کرج 2

داماش گیلان 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ملوان انزلی 1

داماش گیلان 1

پرسپولیس 0

سپاهان اصفهان 0

سایپا کرج 2

تراکتوسازی 3

صنعت نفت آبادان 2

گهر دورود لرستان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

آلومینیوم هرمزگان 1

راه‌آهن تهران 1

فولاد خوزستان 0

مس کرمان 1

صبای قم  1

فجرسپاسی 1

نفت تهران 1

پیکان تهران 2

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 0

استقلال 0

پیکان تهران 1

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 3

تراکتوسازی 1

فجرسپاسی شیراز 0

گهر دورود لرستان 0

سایپا کرج 1

آلومینیوم هرمزگان 0

راه‌آهن تهران 2

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 1

نفت تهران 3

صنعت نفت آبادان 2

صبای قم 1

مس کرمان 1

داماش گیلان 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

پیکان تهران 0

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 0

تراکتورسازی 0

صبای قم 0

نفت تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا کرج 0

راه‌آهن تهران 1

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 0

آلومینیوم هرمزگان 1

مس کرمان 0

گهر دورود لرستان 2

صنعت نفت آبادان 2

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

راه‌آهن تهران 0

استقلال 2

پرسپولیس 0

نفت تهران 0

صنعت نفت آبادان 1

سپاهان اصفهان 1

ملوان انزلی 1

تراکتورسازی 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

فولاد خوزستان 1

مس کرمان 2

سایپا کرج 2

صبای قم 1

گهر دورود لرستان 0

فجرسپاسی شیراز 6

داماش گیلان 1

پیکان تهران 2

آلومینیوم هرمزگان 1

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

فجرسپاسی شیراز 0

سپاهان اصفهان 2

پرسپولیس 0

تراکتورسازی 5

گهر دورود لرستان 0

مس کرمان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

داماش گیلان 0

راه‌آهن تهران 1

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

آلومینیوم هرمزگان 1

صنعت نفت آبادان 1

نفت تهران 1

صبای قم 0

سایپا کرج 2

پیکان تهران 1

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

صنعت نفت آبادان 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

آلومینیوم هرمزگان 0

ملوان انزلی 0

سپاهان اصفهان 2

فجرسپاسی شیراز 1

تراکتورسازی 0

ذوب‌آهن اصفهان 3

سایپا کرج  2

صبای قم 3

داماش گیلان 3

گهر دورود لرستان 0

نفت تهران 0

راه‌آهن تهران 1

مس کرمان 1

پیکان تهران 0

فولاد خوزستان 5

 

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صبای قم 0

سایپا کرج 0

پرسپولیس 0

سپاهان اصفهان 2

گهر دورود لرستان 1

نفت تهران 1

تراکتورسازی 1

داماش گیلان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

فولاد خوزستان 3

صنعت نفت آبادان 1

مس کرمان 1

ملوان انزلی 2

آلومینیوم هرمزگان 3

فجرسپاسی شیراز 3

راه‌آهن تهران 1

پیکان تهران 0

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی 2

استقلال 0

پرسپولیس 2

راه‌آهن تهران 0

صبای قم 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

آلومینیوم هرمزگان 1

صنعت نفت آبادان 1

داماش گیلان 1

فجرسپاسی شیراز 0

نفت تهران 0

گهر دورود لرستان 1

فولاد خوزستان 1

پیکان تهران 0

مس کرمان 0

ملوان انزلی 1

سایپا کرج 0

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

نفت تهران 1

مس کرمان 2

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 1

تراکتورسازی 4

پیکان تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

داماش گیلان 1

گهر دورود لرستان 0

فولاد خوزستان 2

فجرسپاسی شیراز 1

آلومینیوم هرمزگان 0

صبای قم 1

سایپا کرج 1

صنعت نفت آبادان 0

راه‌آهن تهران 0

ملوان انزلی 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

گهر دورود لرستان 0

استقلال 2

پرسپولیس 6

پیکان تهران 0

نفت تهران 3

سپاهان اصفهان 4

ذوب‌آهن اصفهان 0

راه‌آهن تهران 0

تراکتورسازی 2

داماش گیلان 2

صنعت نفت آبادان 0

مس کرمان 0

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا کرج 0

صبای قم 0

فولاد خوزستان 0

ملوان انزلی 1

آلومینیوم هرمزگان 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 0

استقلال 1

پرسپولیس 3

ذوب‌آهن اصفهان 2

فولاد خوزستان 3

تراکتورسازی 2

داماش گیلان 2

نفت تهران 0

آلومینیوم هرمزگان 1

گهر دورود لرستان 0

سایپا کرج 2

صبای قم 0

مس کرمان 1

فجرسپاسی شیراز 0

راه‌آهن تهران 2

صنعت نفت آبادان 1

پیکان تهران 1

ملوان انزلی 0

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

فولاد خوزستان 3

ملوان انزلی 2

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 3

داماش گیلان 0

تراکتورسازی 1

آلومینیوم هرمزگان 1

صنعت نفت آبادان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 0

پیکان تهران 0

صبای قم 0

راه‌آهن تهران 1

گهر دورود لرستان 0

مس کرمان 1

نفت تهران 0

سایپا کرج 0

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

داماش گیلان 1

استقلال 0

پرسپولیس 0

تراکتورسازی 1

آلومینیوم هرمزگان 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

ملوان انزلی 3

فولاد خوزستان 3

نفت تهران 1

سایپا کرج 2

گهر دورود لرستان 2

مس کرمان 0

صبای قم 0

راه‌آهن تهران 1

فجرسپاسی شیراز 0

پیکان تهران 0

صنعت نفت آبادان 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

آلومینیوم هرمزگان 0

استقلال 2

پرسپولیس 2

صنعت نفت آبادان 2

مس کرمان 1

سپاهان اصفهان 0

سایپا کرج 2

تراکتورسازی 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

فجرسپاسی شیراز 0

پیکان تهران 1

صبای قم 4

ملوان انزلی 1

گهر دورود لرستان 1

راه‌آهن تهران 0

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 2

داماش گیلان 2

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سایپا کرج 0

فجرسپاسی شیراز 0

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 0

فولاد خوزستان 1

تراکتورسازی 1

پیکان تهران 0

صبای قم 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

گهر دورود لرستان 2

راه‌آهن تهران 1

نفت تهران 0

مس کرمان 0

داماش گیلان 1

آلومینیوم هرمزگان 2

صنعت نفت آبادان 1

ملوان انزلی 1

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 0

استقلال 0

پرسپولیس 3

گهر دورود لرستان 2

راه‌آهن تهران 0

سپاهان اصفهان 1

مس کرمان 1

تراکتورسازی 3

آلومینیوم هرمزگان 0

نفت تهران 0

ملوان انزلی 0

صبای قم 1

صنعت نفت آبادان 1

فجرسپاسی شیراز 1

پیکان تهران 0

داماش گیلان 2

سایپا کرج 1

فولاد خوزستان 1

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

مس کرمان 1

صبای قم 0

پرسپولیس 0

سپاهان اصفهان 4

ذوب‌آهن اصفهان 3

تراکتورسازی 3

راه‌آهن تهران 0

گهر دورود لرستان 2

پیکان تهران 0

فجرسپاسی شیراز 2

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 2

آلومینیوم هرمزگان 1

نفت تهران 4

صنعت نفت آبادان 1

داماش گیلان 1

سایپا کرج 1

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 0

استقلال 0

پرسپولیس 1

داماش گیلان 0

سایپا کرج 0

سپاهان اصفهان 3

صنعت نفت آبادان 0

تراکتوسازی 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

گهر دورود لرستان 0

راه‌آهن تهران 3

آلومینیوم هرمزگان 0

مس کرمان 0

فولاد خوزستان 0

فجرسپاسی شیراز 1

صبای قم  1

پیکان تهران 1

نفت تهران 3

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

پرسپولیس 0

سپاهان اصفهان 2

پیکان تهران 0

تراکتوسازی 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

گهر دورود لرستان 0

فجرسپاسی شیراز 3

آلومینیوم هرمزگان 1

سایپا کرج 0

فولاد خوزستان 2

راه‌آهن تهران 1

نفت تهران 2

ملوان انزلی 0

صبای قم 3

صنعت نفت آبادان 2

داماش گیلان 0

مس کرمان 1

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 0

استقلال 3

پرسپولیس 0

فولاد خوزستان 0

فجرسپاسی شیراز 0

سپاهان اصفهان 0

صبای قم 0

تراکتورسازی 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

نفت تهران 1

راه‌آهن تهران 0

سایپا کرج 0

ملوان انزلی 3

داماش گیلان 1

مس کرمان 0

آلومینیوم هرمزگان 0

صنعت نفت آبادان 0

گهر دورود لرستان 0

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

راه‌آهن تهران 0

نفت تهران 1

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 3

صنعت نفت آبادان 0

تراکتورسازی 1

ملوان انزلی 0

فولاد خوزستان 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا کرج 0

مس کرمان 0

گهر دورود لرستان 1

صبای قم 1

داماش گیلان 1

فجرسپاسی شیراز 0

آلومینیوم هرمزگان 0

پیکان تهران 1

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

فجرسپاسی شیراز 0

استقلال 5

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 0

گهر دورود لرستان 1

تراکتورسازی 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

مس کرمان 2

راه‌آهن تهران 1

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 2

فولاد خوزستان 2

صنعت نفت آبادان 2

آلومینیوم هرمزگان 2

صبای قم 1

نفت تهران 2

پیکان تهران 1

سایپا کرج 2

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

صنعت نفت آبادان 1

آلومینیوم هرمزگان 0

پرسپولیس 0

سپاهان اصفهان 3

ملوان انزلی 1

تراکتورسازی 3

فجرسپاسی شیراز 1

سایپا کرج 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

داماش گیلان 1

صبای قم 1

نفت تهران 0

گهر دورود لرستان 0

مس کرمان 4

راه‌آهن تهران 0

فولاد خوزستان 3

پیکان تهران 1

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 1

استقلال 1

پرسپولیس 4

سایپا کرج 1

گهر دورود لرستان 1

سپاهان اصفهان 4

تراکتورسازی 2

نفت تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

داماش گیلان 0

صنعت نفت آبادان 1

فولاد خوزستان 0

ملوان انزلی 1

مس کرمان 1

فجرسپاسی شیراز 6

آلومینیوم هرمزگان 0

پیکان تهران 2

راه‌آهن تهران 4

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

تراکتورسازی 0

راه‌آهن تهران 1

پرسپولیس 0

سپاهان اصفهان 2

صبای قم 0

آلومینیوم هرمزگان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

داماش گیلان 3

صنعت نفت آبادان 1

نفت تهران 2

فجرسپاسی شیراز 1

فولاد خوزستان 4

گهر دورود لرستان 1

مس کرمان 0

پیکان تهران 0

سایپا کرج 2

ملوان انزلی 2

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

نفت تهران 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

مس کرمان 2

تراکتورسازی 1

سپاهان اصفهان 3

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیکان تهران 1

گهر دورود لرستان 1

داماش گیلان 2

فجرسپاسی شیراز 1

فولاد خوزستان 1

صبای قم 2

آلومینیوم هرمزگان 1

صنعت نفت آبادان 0

سایپا کرج 3

ملوان انزلی 0

راه‌آهن تهران 0

 

هفته سی و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

گهر دورود لرستان 0

پیکان تهران 1

پرسپولیس 2

سپاهان اصفهان 3

نفت تهران 1

راه‌آهن تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

داماش گیلان 1

تراکتورسازی 2

مس کرمان 1

صنعت نفت آبادان 0

سایپا کرج 3

فجرسپاسی شیراز 0

فولاد خوزستان 2

صبای قم 2

آلومینیوم هرمزگان 3

ملوان انزلی 2

 

هفته سی و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

پرسپولیس 1

تراکتورسازی 1

فولاد خوزستان 1

نفت تهران 2

داماش گیلان 0

گهر دورود لرستان 0

آلومینیوم هرمزگان 1

صبای قم 2

سایپا کرج 1

فجرسپاسی شیراز 1

مس کرمان 1

صنعت نفت آبادان 1

راه‌آهن تهران 0

ملوان انزلی 0

پیکان تهران 0

 

هفته سی و سوم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 0

استقلال 1

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 0

داماش گیلان 2

سپاهان اصفهان 1

آلومینیوم هرمزگان 1

تراکتورسازی 2

ذوب‌آهن اصفهان 6

صنعت نفت آبادان 0

پیکان تهران 1

فجرسپاسی شیراز 2

راه‌آهن تهران 1

صبای قم 1

مس کرمان 5

گهر دورود لرستان 1

سایپا کرج 0

نفت تهران 1

 

هفته سی و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

داماش گیلان 2

تراکتورسازی 3

پرسپولیس 1

سپاهان اصفهان 2

آلومینیوم هرمزگان 2

ملوان انزلی 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

نفت تهران 0

فولاد خوزستان 0

گهر دورود لرستان 0

سایپا کرج 3

صبای قم 0

مس کرمان 1

فجرسپاسی شیراز 2

راه‌آهن تهران 2

صنعت نفت آبادان 2

پیکان تهران 0

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina