نتایج کلی سیزدهمین دوره لیگ برتر (فصل 93-92)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

گسترش فولاد 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

تراکتورسازی 0

سپاهان 2

فولاد خوزستان 0

صبای قم 1

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی 0

نفت تهران 1

داماش گیلان 1

سایپا کرج 1

استقلال خوزستان 2

ذوب آهن 0

راه آهن تهران 0

مس کرمان 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

سپاهان 2

ذوب آهن 0

پرسپولیس 0

تراکتورسازی 1

گسترش فولاد 1

مس کرمان 1

استقلال خوزستان 1

ملوان انزلی 0

داماش گیلان 0

نفت تهران 1

صبای قم 2

فولاد خوزستان 1

فجرسپاسی 0

سایپا کرج 0

راه آهن تهران 3

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

فجرسپاسی 2

استقلال 4

پرسپولیس 2

مس کرمان 0

گسترش فولاد 1

سپاهان 1

ذوب آهن 2

تراکتورسازی 4

استقلال خوزستان 0

سایپا کرج 0

صبای قم 0

فولاد خوزستان 1

راه آهن تهران 0

ملوان انزلی 0

داماش گیلان 1

نفت تهران 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صبای قم 0

سایپا کرج 1

پرسپولیس 0

سپاهان 0

تراکتورسازی 1

فولاد خوزستان 3

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 2

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 2

راه آهن تهران 1

گسترش فولاد 2

فجر سپاسی 0

مس کرمان 0

ذوب آهن 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

داماش گیلان 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

ملوان انزلی 0

فجرسپاسی 2

سپاهان 1

تراکتورسازی 0

مس کرمان 0

استقلال خوزستان 2

نفت تهران 4

ذوب آهن 0

سایپا کرج 0

صبای قم 2

گسترش فولاد 2

راه آهن تهران 0

فولاد خوزستان 1

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

راه آهن تهران 1

نفت تهران 1

پرسپولیس 0

سپاهان 2

صبای قم 1

فجرسپاسی 0

تراکتورسازی 0

فولاد خوزستان 3

استقلال خوزستان 2

گسترش فولاد 0

داماش گیلان 2

سایپا کرج 1

مس کرمان 0

ملوان انزلی 1

ذوب آهن 2

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال خوزستان 2

استقلال 0

پرسپولیس 3

فولاد خوزستان 1

داماش گیلان 1

سپاهان 1

تراکتورسازی 1

سایپا کرج 0

ذوب آهن 3

نفت تهران 2

صبای قم 3

فجرسپاسی 0

مس کرمان 1

ملوان انزلی 3

راه آهن تهران 1

گسترش فولاد 2

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

پرسپولیس 0

سپاهان 0

راه آهن تهران 0

صبای قم 1

تراکتورسازی 3

فولاد خوزستان 1

ذوب آهن 0

نفت تهران 1

مس کرمان 0

ملوان انزلی 0

سایپا کرج 3

فجرسپاسی 2

داماش گیلان 2

گسترش فولاد 1

استقلال خوزستان 1

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

ذوب آهن 2

استقلال 0

پرسپولیس 1

گسترش فولاد 0

استقلال خوزستان 0

سپاهان 2

تراکتورسازی 2

ملوان انزلی 2

سایپا کرج 0

نفت تهران 0

داماش گیلان 2

صبای قم 1

مس کرمان 2

فولاد خوزستان 2

راه آهن تهران 0

فجرسپاسی 0

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

مس کرمان 1

سپاهان 2

پرسپولیس 0

داماش گیلان 1

تراکتورسازی 0

گسترش فولاد 2

ذوب آهن 0

فجرسپاسی 2

استقلال خوزستان 1

فولاد خوزستان 4

سایپا کرج 1

نفت تهران 0

ملوان انزلی 0

صبای قم 2

راه آهن تهران 1

 

هفته یازدهم

 

میزبان

میهمان

سایپا کرج 0

استقلال 1

پرسپولیس 1

فجرسپاسی 0

ذوب آهن 0

سپاهان 1

تراکتورسازی 1

نفت تهران 0

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 2

مس کرمان 1

گسترش فولاد 2

راه آهن تهران 1

داماش گیلان 0

استقلال خوزستان 1

صبای قم 0

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ملوان انزلی 0

صبای قم 1

پرسپولیس 1

سپاهان 0

مس کرمان 0

راه آهن تهران 1

تراکتورسازی 2

داماش گیلان 0

استقلال خوزستان 0

گسترش فولاد 1

سایپا کرج 2

فولاد خوزستان 0

نفت تهران 2

فجرسپاسی 0

ذوب آهن 0

 

هفته سیزدهم

 

میزبان

میهمان

نفت تهران 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

داماش گیلان 0

سایپا کرج 0

سپاهان 0

تراکتورسازی 2

فولاد خوزستان 2

ذوب آهن 1

صبای قم 1

ملوان انزلی 2

گسترش فولاد 1

مس کرمان 1

فجرسپاسی 2

استقلال خوزستان 3

راه آهن تهران 2

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

فولاد خوزستان 0

راه آهن تهران 0

پرسپولیس 1

سپاهان 1

ملوان انزلی 2

استقلال خوزستان 1

تراکتورسازی 4

صبای قم 2

مس کرمان 2

داماش گیلان 5

ذوب آهن 1

گسترش فولاد 1

نفت تهران 2

فجرسپاسی 0

سایپا کرج 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی 1

استقلال 1

پرسپولیس 0

استقلال خوزستان 0

نفت تهران 2

سپاهان 2

مس کرمان 1

داماش گیلان 1

ملوان انزلی 3

فجرسپاسی 1

ذوب آهن 2

راه آهن تهران 3

فولاد خوزستان 1

گسترش فولاد 1

سایپا کرج 2

صبای قم 1

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

گسترش فولاد 0

تراکتورسازی 1

پرسپولیس 0

فولاد خوزستان 0

سپاهان 0

ملوان انزلی 2

صبای قم 1

نفت تهران 2

فجرسپاسی 0

سایپا کرج 2

داماش گیلان 3

ذوب آهن 0

استقلال خوزستان  1

مس کرمان 2

راه آهن تهران 0

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

سپاهان 0

استقلال 0

پرسپولیس 2

ذوب آهن 1

گسترش فولاد 1

تراکتورسازی 2

استقلال خوزستان 1

مس کرمان 1

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 3

صبای قم 1

نفت تهران 2

فجرسپاسی 0

فولاد خوزستان 0

راه آهن تهران 0

سایپا کرج 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

فجرسپاسی 0

مس کرمان 0

پرسپولیس 6

سپاهان 0

گسترش فولاد 0

تراکتورسازی 2

ذوب آهن 2

سایپا کرج 1

استقلال خوزستان 1

فولاد خوزستان 2

صبای قم 0

ملوان انزلی 0

راه آهن تهران 1

نفت تهران 0

داماش گیلان 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

سایپا کرج 0

تراکتورسازی 1

سپاهان 2

داماش گیلان 1

فولاد خوزستان 2

استقلال خوزستان 0

ملوان انزلی 2

راه آهن تهران 1

نفت تهران 3

فجر سپاسی 0

گسترش فولاد 0

ذوب آهن 1

مس کرمان 1

 

هفته بیستم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

داماش گیلان 0

ملوان انزلی 0

پرسپولیس 1

سپاهان 3

فجرسپاسی 0

مس کرمان 1

تراکتورسازی 1

نفت تهران 0

استقلال خوزستان 0

سایپا کرج 1

ذوب آهن 0

گسترش فولاد 0

صبای قم 1

فولاد خوزستان 0

راه آهن تهران 0

 

هفته بیست و یکم

 

میزبان

میهمان

راه آهن تهران 0

استقلال 1

پرسپولیس 0

نفت تهران 0

صبای قم 0

سپاهان 1

تراکتورسازی 0

فجرسپاسی 0

استقلال خوزستان 0

فولاد خوزستان 2

داماش گیلان 1

گسترش فولاد 2

مس کرمان 2

سایپا کرج 2

ذوب آهن 1

ملوان انزلی 1

 

هفته بیست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

استقلال خوزستان 0

فولاد خوزستان 2

پرسپولیس 1

سپاهان 2

داماش گیلان 0

سایپا کرج 3

تراکتورسازی 3

نفت تهران 0

ذوب آهن 1

فجرسپاسی 1

صبای قم 2

ملوان انزلی 2

مس کرمان 1

گسترش فولاد 5

راه آهن تهران 0

 

هفته بیست و سوم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 0

استقلال 0

راه آهن تهران 1

سپاهان 1

تراکتورسازی 1

صبای قم 1

ذوب آهن 0

فولاد خوزستان 0

مس کرمان 0

نفت تهران 1

سایپا کرج 1

ملوان انزلی 2

داماش گیلان 1

فجرسپاسی 3

استقلال خوزستان 3

گسترش فولاد 1

 

هفته بیست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ذوب آهن 1

گسترش فولاد 1

پرسپولیس 0

سپاهان 3

استقلال خوزستان 1

ملوان انزلی 1

تراکتورسازی 1

نفت تهران 2

سایپا کرج 1

صبای قم 3

داماش گیلان 2

فولاد خوزستان 1

مس کرمان 0

فجرسپاسی 0

راه آهن تهران 1

 

هفته بیست و پنجم

 

میزبان

میهمان

مس کرمان 1

استقلال 1

پرسپولیس 2

سپاهان 0

تراکتورسازی 0

داماش گیلان 0

ذوب آهن 0

گسترش فولاد 0

استقلال خوزستان 0

فجرسپاسی 0

سایپا کرج 0

فولاد خوزستان 0

ملوان انزلی 2

نفت تهران 0

راه آهن تهران 0

صبای قم 0

 

هفته بیست و ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

سایپا کرج 0

فجرسپاسی 1

پرسپولیس 1

سپاهان 1

ذوب آهن 0

نفت تهران 3

تراکتورسازی 0

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

گسترش فولاد 0

مس کرمان 0

داماش گیلان 1

راه آهن تهران 1

صبای قم 1

استقلال خوزستان 1

 

هفته بیست و هفتم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 4

استقلال 2

پرسپولیس 3

صبای قم 1

مس کرمان 0

سپاهان 0

تراکتورسازی 0

راه آهن تهران 3

استقلال خوزستان

داماش گیلان 1

سایپا کرج 1

گسترش فولاد 1

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 1

ذوب آهن 0

فجرسپاسی 1

 

هفته بیست و هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

نفت تهران 1

داماش گیلان 0

پرسپولیس 1

سپاهان 2

سایپا کرج 2

فولاد خوزستان 2

تراکتورسازی 1

صبای قم 2

ذوب آهن 1

گسترش فولاد 1

ملوان انزلی 2

فجرسپاسی 1

مس کرمان 1

راه آهن تهران 1

استقلال خوزستان 0

 

هفته بیست و نهم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 0

استقلال 1

پرسپولیس 2

راه آهن تهران 2

ملوان انزلی 2

سپاهان 3

تراکتورسازی 1

استقلال خوزستان 0

مس کرمان 0

صبای قم 0

ذوب آهن 2

داماش گیلان 1

نفت تهران 4

گسترش فولاد 1

سایپا کرج 0

فجرسپاسی 0

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

تراکتورسازی 3

استقلال خوزستان 0

پرسپولیس 1

سپاهان 1

نفت تهران 0

داماش گیلان 1

مس کرمان 1

فجرسپاسی 2

ملوان انزلی 1

راه آهن تهران 0

ذوب آهن 1

گسترش فولاد 0

فولاد خوزستان 1

صبای قم 0

سایپا کرج 0

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina