نتایج کلی چهاردهمین دوره لیگ برتر (فصل 93-94)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

راه ‌آهن تهران 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

نفت تهران 1

سپاهان 2

پیکان تهران 0

تراکتورسازی 2

فولاد خوزستان 1

استقلال خوزستان 1

گسترش فولاد 1

سایپا کرج 0

نفت‌مسجدسلمیان 0

صبای قم 2

ذوب آهن 1

پدیده مشهد 0

ملوان انزلی 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

استقلال خوزستان 0

فولاد خوزستان 2

پرسپولیس 0

گسترش فولاد 0

سپاهان 2

ذوب آهن 0

تراکتورسازی 0

نفت تهران 1

راه ‌آهن تهران 2

ملوان انزلی 0

صبای قم 0

پیکان تهران 0

سایپا کرج 0

نفت‌مسجدسلمیان 0

پدیده مشهد 3

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

سپاهان 3

استقلال 1

پرسپولیس 1

ذوب آهن 0

تراکتورسازی 1

ملوان انزلی 0

راه ‌آهن تهران 0

فولاد خوزستان 1

سایپا کرج 0

گسترش فولاد 0

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 2

پیکان تهران 0

نفت‌مسجدسلمیان 0

پدیده مشهد 1

صبای قم 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

سایپا کرج 2

ملوان انزلی 2

پرسپولیس 1

نفت تهران 3

سپاهان 0

پدیده مشهد 1

تراکتورسازی 0

فولاد خوزستان 1

استقلال خوزستان 0

صبای قم 2

نفت‌مسجدسلمیان 0

ذوب آهن 2

راه ‌آهن تهران 2

گسترش فولاد 1

پیکان تهران 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 0

استقلال 3

پرسپولیس 1

پدیده مشهد 1

سپاهان 1

فولاد خوزستان 1

تراکتورسازی 4

صبای قم 2

استقلال خوزستان 1

ذوب آهن 1

سایپا کرج 2

نفت تهران 1

راه ‌آهن تهران 1

ملوان انزلی 0

نفت‌مسجدسلمیان 1

گسترش فولاد 1

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

گسترش فولاد 0

صبای قم 0

پرسپولیس 2

ذوب آهن 1

سپاهان 1

فولاد خوزستان

سایپا کرج

تراکتورسازی 3

نفت‌مسجدسلمیان 0

پدیده مشهد 3

راه ‌آهن تهران 0

ملوان انزلی 1

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 0

پیکان تهران 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

نفت‌مسجدسلمیان 0

استقلال 2

پرسپولیس 1

تراکتورسازی 3

سپاهان 1

ملوان انزلی 1

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 0

سایپا کرج 1

ذوب آهن 0

راه ‌آهن تهران 2

صبای قم 2

گسترش فولاد 1

نفت تهران 1

استقلال خوزستان 1

پدیده مشهد 1

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

نفت تهران 2

استقلال 0

پرسپولیس 1

نفت‌مسجدسلمیان 1

پدیده مشهد 0

سپاهان 1

تراکتورسازی 4

راه ‌آهن تهران 1

فولاد خوزستان 1

گسترش فولاد 0

ذوب آهن 1

پیکان تهران 0

صبای قم 1

استقلال خوزستان 2

ملوان انزلی 0

سایپا کرج 2

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

فولاد خوزستان 1

راه ‌آهن تهران 1

پرسپولیس 2

سپاهان 1

صبای قم 1

استقلال خوزستان 2

تراکتورسازی 2

گسترش فولاد 3

ذوب آهن 2

سایپا کرج 4

پدیده مشهد 0

نفت‌مسجدسلمیان 0

نفت تهران 2

پیکان تهران 1

ملوان انزلی 0

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

ذوب آهن 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

استقلال خوزستان 1

تراکتورسازی 1

سپاهان 1

فولاد خوزستان 2

نفت تهران 2

صبای قم 1

سایپا کرج 0

پدیده مشهد 1

پیکان تهران 2

ملوان انزلی 1

گسترش فولاد 1

راه ‌آهن تهران 2

نفت‌مسجدسلمیان 2

 

هفته یازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 3

ملوان انزلی 1

سپاهان 1

پرسپولیس 0

سایپا کرج 0

تراکتورسازی 1

نفت‌مسجدسلمیان 2

فولاد خوزستان 1

نفت تهران 0

ذوب آهن 0

پیکان تهران 0

صبای قم 1

استقلال خوزستان 1

راه ‌آهن تهران 0

گسترش فولاد 0

پدیده مشهد 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

پدیده مشهد 1

استقلال 1

پرسپولیس 0

سایپا کرج 1

راه ‌آهن تهران 1

سپاهان 0

تراکتورسازی 1

پیکان تهران 2

ذوب آهن 0

فولاد خوزستان 1

صبای قم 1

گسترش فولاد 0

ملوان انزلی 1

نفت تهران 1

استقلال خوزستان 0

نفت‌مسجدسلمیان 0

 

هفته سیزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

صبای قم 1

پیکان تهران 0

پرسپولیس 1

سپاهان 3

استقلال خوزستان 2

گسترش فولاد 1

تراکتورسازی 3

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

نفت‌مسجدسلمیان 1

ذوب آهن 1

سایپا کرج 1

راه ‌آهن تهران 2

نفت تهران 1

پدیده مشهد 0

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی 2

استقلال 2

پرسپولیس 2

گسترش فولاد 2

سپاهان 1

نفت‌مسجدسلمیان 1

پدیده مشهد 0

فولاد خوزستان 0

ملوان انزلی 1

ذوب آهن 3

استقلال خوزستان 2

سایپا کرج 0

صبای قم 1

نفت تهران 2

راه ‌آهن تهران 0

پیکان تهران 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پرسپولیس 2

سایپا کرج 2

سپاهان 2

نفت تهران 2

تراکتورسازی 1

فولاد خوزستان 0

صبای قم 1

ذوب آهن 2

پدیده مشهد 0

پیکان تهران 1

استقلال خوزستان 1

نفت‌مسجدسلمیان 3

ملوان انزلی 2

گسترش فولاد 2

راه ‌آهن تهران 0

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

راه ‌آهن تهران 0

نفت تهران 2

پرسپولیس 1

پیکان تهران 1

سپاهان 2

فولاد خوزستان 3

تراکتورسازی 2

گسترش فولاد 2

استقلال خوزستان 2

نفت‌مسجدسلمیان 0

سایپا کرج 1

ذوب آهن 3

صبای قم 1

ملوان انزلی 2

پدیده مشهد 2

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال خوزستان 4

استقلال 4

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 2

سپاهان 4

گسترش فولاد 1

تراکتورسازی 2

ذوب آهن 1

راه ‌آهن تهران 0

نفت تهران 1

صبای قم 1

ملوان انزلی 1

سایپا کرج 1

پیکان تهران 1

پدیده مشهد 1

نفت‌مسجدسلمیان 1

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 2

سپاهان 1

ذوب آهن 1

پرسپولیس 0

ملوان انزلی 0

تراکتورسازی 0

فولاد خوزستان 2

راه ‌آهن تهران 0

گسترش فولاد 2

سایپا کرج 3

نفت تهران 1

استقلال خوزستان 1

نفت‌مسجدسلمیان 0

پیکان تهران 0

صبای قم 0

پدیده مشهد 0

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

سایپا کرج 0

استقلال 1

پرسپولیس

ملوان انزلی

سپاهان 1

نفت تهران 1

تراکتورسازی 1

پدیده مشهد 3

راه آهن تهران 0

ذوب آهن 3

استقلال خوزستان 0

فولاد خوزستان 3

پیکان تهران 1

گسترش فولاد 1

نفت‌مسجدسلمیان 1

صبای قم 0

 

هفته بیستم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

پیکان تهران 0

پدیده مشهد 0

پرسپولیس 1

فولاد خوزستان 0

سپاهان 1

صبای قم 2

تراکتورسازی 3

نفت تهران 3

سایپا کرج 1

گسترش فولاد 0

نفت‌مسجدسلمیان 0

ملوان انزلی 3

راه آهن تهران 0

ذوب آهن 2

استقلال خوزستان 1

 

هفته بیست و یکم

 

میزبان

میهمان

گسترش فولاد 0

استقلال 0

پرسپولیس 0

صبای قم 0

سپاهان 1

ذوب آهن 1

نفت‌مسجدسلمیان 1

تراکتورسازی 2

پیکان تهران 1

نفت تهران 1

استقلال خوزستان 1

ملوان انزلی 3

سایپا کرج 3

فولاد خوزستان 1

راه آهن تهران 1

پدیده مشهد 0

 

هفته بیست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

نفت‌مسجدسلمیان 0

تراکتورسازی 1

پرسپولیس 0

ملوان انزلی 1

سپاهان 0

فولاد خوزستان 0

پیکان تهران 0

ذوب آهن 4

سایپا کرج 1

صبای قم 1

راه ‌آهن تهران 0

نفت تهران 2

گسترش فولاد 1

پدیده مشهد 1

استقلال خوزستان 1

 

هفته بیست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

نفت تهران 1

نفت‌مسجدسلمیان 2

پرسپولیس 2

سپاهان 1

پدیده مشهد 0

راه ‌آهن تهران 0

تراکتورسازی 3

گسترش فولاد 3

فولاد خوزستان 1

پیکان تهران 1

ذوب آهن 3

استقلال خوزستان 2

صبای قم 0

سایپا کرج 1

ملوان انزلی 0

 

هفته بیست و چهارم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 2

استقلال 1

پرسپولیس 2

راه ‌آهن تهران 2

صبای قم 2

سپاهان 0

تراکتورسازی 3

استقلال خوزستان 0

ذوب آهن 0

گسترش فولاد 0

پدیده مشهد

سایپا کرج

نفت تهران 1

نفت‌مسجدسلمیان 0

ملوان انزلی

پیکان تهران

 

هفته بیست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

ذوب آهن 1

استقلال خوزستان 1

پرسپولیس 1

سپاهان 2

تراکتورسازی 1

نفت تهران 0

فولاد خوزستان 1

سایپا کرج 3

صبای قم 0

پیکان تهران 0

پدیده مشهد 0

گسترش فولاد 3

ملوان انزلی 2

نفت‌مسجدسلمیان 1

راه ‌آهن تهران 1

 

هفته بیست و ششم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 1

استقلال 1

پرسپولیس 1

سپاهان 2

تراکتورسازی 2

سایپا کرج 1

فولاد خوزستان 3

نفت‌مسجدسلمیان 2

ذوب آهن 5

نفت تهران 3

صبای قم 0

پیکان تهران 0

راه ‌آهن تهران 2

استقلال خوزستان 2

پدیده مشهد 2

گسترش فولاد 1

 

هفته بیست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال 0

پدیده مشهد 0

سایپا کرج 2

پرسپولیس 2

سپاهان 3

راه ‌آهن تهران 0

پیکان تهران 0

تراکتورسازی 2

فولاد خوزستان 0

ذوب آهن 2

گسترش فولاد 0

صبای قم 0

نفت تهران 2

ملوان انزلی 0

نفت‌مسجدسلمیان 0

استقلال خوزستان 0

 

هفته بیست و هشتم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 1

استقلال 2

پرسپولیس 1

پیکان تهران 0

استقلال خوزستان 1

سپاهان 3

تراکتورسازی 1

گسترش فولاد 1

ملوان انزلی 0

فولاد خوزستان 0

ذوب آهن 2

نفت‌مسجدسلمیان 0

راه ‌آهن تهران 2

سایپا کرج 1

پدیده مشهد 1

نفت تهران 2

 

هفته بیست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال 1

تراکتورسازی 4

گسترش فولاد 2

پرسپولیس 1

نفت‌مسجدسلمیان 1

سپاهان 3

فولاد خوزستان 0

پدیده مشهد 0

ذوب آهن 2

ملوان انزلی 0

سایپا کرج 3

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 1

صبای قم 0

پیکان تهران 2

راه ‌آهن تهران 3

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس 1

استقلال 0

سپاهان 2

سایپا کرج 0

تراکتورسازی 3

نفت تهران 3

صبای قم 0

فولاد خوزستان 2

پدیده مشهد 0

ذوب آهن 0

استقلال خوزستان 1

پیکان تهران 1

ملوان انزلی 1

نفت‌مسجدسلمیان 0

راه ‌آهن تهران 1

گسترش فولاد 0

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina