نتایج کلی پانزدهمین دوره لیگ برتر (فصل 95-94)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

سیاه جامگان مشهد 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 2

پدیده مشهد 2

سپاهان اصفهان 1

استقلال خوزستان 0

تراکتورسازی تبریز 0

نفت تهران 0

فولاد خوزستان 2

راه آهن تهران 2

ملوان انزلی 1

ذوب آهن اصفهان 0

سایپا تهران 0

گسترش فولاد 0

صبای قم 0

استقلال اهواز 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

ملوان انزلی 0

استقلال خوزستان 2

پرسپولیس تهران 1

ذوب آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 1

گسترش فولاد 1

تراکتورسازی تبریز 3

پدیده مشهد 1

فولاد خوزستان 1

نفت تهران 1

صبای قم 1

استقلال اهواز 1

سیاه جامگان مشهد 0

راه آهن تهران 0

سایپا تهران 2

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

ذوب آهن اصفهان 2

سپاهان اصفهان 4

پرسپولیس تهران 2

تراکتورسازی تبریز 1

راه آهن تهران 1

فولاد خوزستان 0

استقلال خوزستان 2

سیاه جامگان مشهد 1

نفت تهران 0

صبای قم 1

گسترش فولاد 1

ملوان انزلی 2

استقلال اهواز 0

سایپا تهران 2

پدیده مشهد  1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال اهواز 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 1

ذوب آهن اصفهان 2

سپاهان اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

پدیده مشهد  1

تراکتورسازی تبریز 0

نفت تهران 3

ملوان انزلی 3

گسترش فولاد 1

سیاه جامگان مشهد 0

راه آهن تهران 2 

صبای قم 1

استقلال خوزستان 1

سایپا تهران 0

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 0

پرسپولیس تهران 2

سایپا تهران 0

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال خوزستان 0

ذوب آهن اصفهان 0

استقلال اهواز 0

سیاه جامگان مشهد 1

راه آهن تهران 0

ملوان انزلی 0

گسترش فولاد 1

صبای قم 1

پدیده مشهد 0

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

گسترش فولاد 0

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 1

سایپا تهران 2

سپاهان اصفهان 0

تراکتورسازی تبریز 0

فولاد خوزستان 0

ذوب آهن اصفهان 2

راه آهن تهران 0

ملوان انزلی 1

پدیده مشهد 1

سیاه جامگان مشهد 0

استقلال خوزستان 1

صبای قم 1

نفت تهران 1

استقلال اهواز 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

راه آهن تهران 3

تراکتورسازی تبریز 0

پرسپولیس تهران 1

صبای قم 1

سپاهان اصفهان 0

سایپا تهران 1

فولاد خوزستان 0

ذوب آهن اصفهان 0

نفت تهران 0

ملوان انزلی 0

پدیده مشهد 0

استقلال اهواز 0

گسترش فولاد 2

سیاه جامگان مشهد 0

استقلال خوزستان 1

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

پدیده مشهد 1

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 1

صبای قم 1

سپاهان اصفهان 1

سیاه جامگان مشهد 1

فولاد خوزستان 1

تراکتورسازی تبریز 2

سایپا تهران 0

ذوب آهن اصفهان 1

گسترش فولاد 1

نفت تهران 1

استقلال خوزستان 0

ملوان انزلی 0

راه آهن تهران 5

استقلال اهواز 0

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

استقلال خوزستان 1

سیاه جامگان مشهد 1

پرسپولیس تهران 2

ملوان انزلی 0

سپاهان اصفهان 0

تراکتورسازی تبریز 2

سایپا تهران 0

ذوب آهن اصفهان 0

گسترش فولاد 0

استقلال اهواز 2

پدیده مشهد 3

نفت تهران 2

راه آهن تهران 0

صبای قم 2

فولاد خوزستان 1

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 0

استقلال تهران 3

پرسپولیس تهران 2

ملوان انزلی 0

تراکتورسازی تبریز 4

ذوب آهن اصفهان 4

فولاد خوزستان 1

سیاه جامگان مشهد 0

راه آهن تهران 0

گسترش فولاد 0

استقلال خوزستان 4

استقلال اهواز 0

پدیده مشهد 1

نفت تهران 2

سایپا تهران 0

صبای قم 0

 

هفته یازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 1

استقلال اهواز 1

سپاهان اصفهان 1

صبای قم 2

تراکتورسازی تبریز 1

ملوان انزلی 1

فولاد خوزستان 0

ذوب آهن اصفهان 4

راه آهن تهران 0

سیاه جامگان مشهد 1

سایپا تهران 2

گسترش فولاد 4

پدیده مشهد 1

نفت تهران 0

استقلال خوزستان 0

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 0

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 1

استقلال اهواز 0

سپاهان اصفهان 2

نفت تهران 1

تراکتورسازی تبریز 0

سیاه جامگان مشهد 0

صبای قم 0

ذوب آهن اصفهان 0

پدیده مشهد 1

راه آهن تهران 0

سایپا تهران 2

ملوان انزلی 1

استقلال خوزستان 1

گسترش فولاد 0

 

هفته سیزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

سایپا تهران 1

نفت تهران 1

پرسپولیس تهران 1

گسترش فولاد 1

سپاهان اصفهان 0

ملوان انزلی 0

تراکتورسازی تبریز 1

ذوب آهن اصفهان 3

پدیده مشهد 1

راه آهن تهران 0

استقلال خوزستان 1

استقلال اهواز 1

فولاد خوزستان 2

سیاه جامگان مشهد 0

صبای قم 2

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 1

گسترش فولاد 0

سپاهان اصفهان 0

راه آهن تهران 0

سیاه جامگان مشهد 0

ذوب آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

نفت تهران 2

استقلال خوزستان 3

پدیده مشهد 0

سایپا تهران 4

استقلال اهواز 1

صبای قم 1

ملوان انزلی 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

صبای قم 0

راه آهن تهران 0

پرسپولیس تهران 2

پدیده مشهد 1

سپاهان اصفهان 1

استقلال اهواز 0

تراکتورسازی تبریز 2

ذوب آهن اصفهان 0

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 1

سایپا تهران 0

ملوان انزلی 0

سیاه جامگان مشهد 0

گسترش فولاد 1

فولاد خوزستان 1

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

سیاه جامگان مشهد 1

پدیده مشهد 2

پرسپولیس تهران 2

استقلال خوزستان 1

سپاهان اصفهان 1

نفت تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

راه آهن تهران 1

فولاد خوزستان 1

ذوب آهن اصفهان 1

ملوان انزلی 0

گسترش فولاد 0

سایپا تهران 1

استقلال اهواز 0

صبای قم 3

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

ملوان انزلی 2

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 2

استقلال خوزستان 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 1

گسترش فولاد 1

فولاد خوزستان 1

پدیده مشهد 0

صبای قم 1

نفت تهران 3

سیاه جامگان مشهد 2

استقلال اهواز 1

سایپا تهران 1

راه آهن تهران 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

ذوب آهن اصفهان 0

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 2

راه آهن تهران 0

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال خوزستان 0

فولاد خوزستان 1

نفت تهران 1

سیاه جامگان مشهد 2

گسترش فولاد 2

صبای قم 0

استقلال اهواز 1

ملوان انزلی 1

پدیده مشهد  1

سایپا تهران 0

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

استقلال اهواز 1

ذوب آهن اصفهان 2

پرسپولیس تهران 2

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 0

تراکتورسازی تبریز 1

پدیده مشهد 2

ملوان انزلی 0

نفت تهران 0

سیاه جامگان مشهد 1

گسترش فولاد 0

صبای قم 0

راه آهن تهران 1 

سایپا تهران 0

استقلال خوزستان 1

 

هفته بیستم

 

میزبان

میهمان

نفت تهران 1

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 1

فولاد خوزستان 0

سپاهان اصفهان 1

سایپا تهران 2

استقلال خوزستان 1

تراکتورسازی تبریز 1

استقلال اهواز 1

ذوب آهن اصفهان 1

راه آهن تهران 0

سیاه جامگان مشهد 0

گسترش فولاد 3

ملوان انزلی 1

پدیده مشهد 0

صبای قم 0

 

هفته بیست و یکم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

گسترش فولاد 1

سایپا تهران 1

پرسپولیس تهران 1

تراکتورسازی تبریز 2

سپاهان اصفهان 1

ذوب آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

ملوان انزلی 0

راه آهن تهران 0

سیاه جامگان مشهد 1

پدیده مشهد 1

صبای قم 1

استقلال خوزستان 1

استقلال اهواز 0

نفت تهران 1

 

هفته بیست و دوم

 

میزبان

میهمان

راه آهن تهران 0

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 1

تراکتورسازی تبریز 1

سپاهان اصفهان 2

صبای قم 2

فولاد خوزستان 1

سایپا تهران 0

نفت تهران 0

ذوب آهن اصفهان 1

پدیده مشهد 1

ملوان انزلی 0

گسترش فولاد 4

استقلال اهواز 0

استقلال خوزستان 2

سیاه جامگان مشهد 1

 

هفته بیست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

پدیده مشهد 0

صبای قم 0

پرسپولیس تهران 1

سیاه جامگان مشهد 0

سپاهان اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 3

فولاد خوزستان 2

ذوب آهن اصفهان 1

سایپا تهران 1

نفت تهران 1

گسترش فولاد 0

ملوان انزلی 1

استقلال خوزستان 1

استقلال اهواز 1

راه آهن تهران 0

 

هفته بیست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال خوزستان 1

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 3

سیاه جامگان مشهد 2

سپاهان اصفهان 2

ملوان انزلی 2

سایپا تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

گسترش فولاد 4

ذوب آهن اصفهان 3

پدیده مشهد 2

استقلال اهواز 0

راه آهن تهران 0

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 0

صبای قم 0

 

هفته بیست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

سپاهان اصفهان 0

ملوان انزلی 1

پرسپولیس تهران 2

ذوب آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 2

سیاه جامگان مشهد 0

فولاد خوزستان 1

گسترش فولاد 3

راه آهن تهران 2

استقلال اهواز 0

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 2

پدیده مشهد 1

صبای قم 4

سایپا تهران 0

 

هفته بیست و ششم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس تهران 4

استقلال تهران 2

سپاهان اصفهان 1

استقلال اهواز 1

تراکتورسازی تبریز 1

صبای قم 1

فولاد خوزستان

ملوان انزلی

راه آهن تهران 1

ذوب آهن اصفهان 1

سایپا تهران 1

سیاه جامگان مشهد 1

پدیده مشهد 2

گسترش فولاد 1

استقلال خوزستان 0

نفت تهران 0

 

هفته بیست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

فولاد خوزستان 0

استقلال اهواز 0

پرسپولیس تهران 2

نفت تهران 0

سپاهان اصفهان 1

سیاه جامگان مشهد 2

تراکتورسازی تبریز 1

ذوب آهن اصفهان 1

صبای قم 1

راه آهن تهران 3

پدیده مشهد 1

ملوان انزلی 3

سایپا تهران 2

گسترش فولاد 0

استقلال خوزستان 0

 

هفته بیست و هشتم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 0

نفت تهران 2

سپاهان اصفهان 2

گسترش فولاد 0

تراکتورسازی تبریز 4

ملوان انزلی 2

پدیده مشهد 0

ذوب آهن اصفهان 1

استقلال خوزستان 3

راه آهن تهران 1

فولاد خوزستان 3

استقلال اهواز 2

صبای قم 1

سیاه جامگان مشهد 0

 

هفته بیست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

تراکتورسازی تبریز 3

گسترش فولاد 2

پرسپولیس تهران 4

راه آهن تهران 1

سپاهان اصفهان 0

ذوب آهن اصفهان 3

سیاه جامگان مشهد 1

نفت تهران 2

فولاد خوزستان 1

پدیده مشهد 0

استقلال خوزستان 1

استقلال اهواز 1

سایپا تهران 2

ملوان انزلی 1

صبای قم 1

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

صبای قم 1

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 2

راه آهن تهران 1

سپاهان اصفهان 0

پدیده مشهد 0

تراکتورسازی تبریز 5

استقلال اهواز 0

استقلال خوزستان 2

ذوب آهن اصفهان 0

سایپا تهران 0

نفت تهران 0

سیاه جامگان مشهد 2

ملوان انزلی 0

فولاد خوزستان 1

گسترش فولاد 1

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina