آخرین ویرایش : 9/2/1396

نتايج کلي شانزدهمين دوره ليگ برتر (فصل ۹۶-۹۵)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

نفت تهران 1

سایپا تهران 0

پرسپولیس تهران 1

سپاهان اصفهان 0

پدیده مشهد 1

تراکتورسازی تبریز 2

استقلال خوزستان 2

سیاه جامگان مشهد 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

ماشین‌سازی تبریز 2

گسترش فولاد تبریز 0

پیکان تهران 0

صبای قم 0

صنعت نفت آبادان 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال خوزستان 2

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 1

فولاد خوزستان 1

نفت تهران 0

سپاهان اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 0

تراکتورسازی تبریز 0

پدیده مشهد 1

سیاه جامگان مشهد 1

پیکان تهران 1

صبای قم 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا تهران 1

ماشین‌سازی تبریز 0

گسترش فولاد تبریز 0

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

صنعت نفت آبادان 2

گسترش فولاد تبریز 0

پرسپولیس تهران 1

سپاهان اصفهان 3

استقلال خوزستان 1

تراکتورسازی تبریز 3

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

صبای قم 1

ماشین‌سازی تبریز 1

نفت تهران 3

پدیده مشهد 0

سیاه جامگان مشهد 0

سایپا تهران 2

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 1

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 1

صبای قم 0

صنعت نفت آبادان 1

سپاهان اصفهان 0

ماشین‌سازی تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

گسترش فولاد تبریز 1

استقلال خوزستان 2

نفت تهران 2

سیاه جامگان مشهد 1

فولاد خوزستان 1

سایپا تهران 1

پدیده مشهد 1

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

ماشین‌سازی تبریز 1

تراکتورسازی تبریز 0

پرسپولیس تهران 0

سپاهان اصفهان 1

پیکان تهران 1

صبای قم 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

نفت تهران 2

صنعت نفت آبادان 1

پدیده مشهد 0

استقلال خوزستان 0

گسترش فولاد تبریز 0

سیاه جامگان مشهد 1

فولاد خوزستان 2

سایپا تهران 2

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس تهران 0

استقلال تهران 0

ماشین‌سازی تبریز 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 2

فولاد خوزستان 0

پدیده مشهد 0

پیکان تهران 0

نفت تهران 0

صنعت نفت آبادان 1

استقلال خوزستان 1

سایپا تهران 1

گسترش فولاد تبریز 1

سیاه جامگان مشهد 2

صبای قم 2

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

سپاهان اصفهان 1

پرسپولیس تهران 3

تراکتورسازی تبریز 3

سیاه جامگان مشهد 0

صبای قم 1

سایپا تهران 0

استقلال خوزستان 2

پیکان تهران 3

گسترش فولاد تبریز 0

فولاد خوزستان 0

پدیده مشهد 3

صنعت نفت آبادان 3

نفت تهران 2

ماشین‌سازی تبریز 1

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

سیاه جامگان مشهد 0

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 3

نفت تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

سپاهان اصفهان 0

سایپا تهران 0

تراکتورسازی تبریز 0

فولاد خوزستان 2

صبای قم 0

پیکان تهران 3

صنعت نفت آبادان 2

گسترش فولاد تبریز 3

پدیده مشهد 0

ماشین‌سازی تبریز 1

استقلال خوزستان  3

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

سایپا تهران 0

استقلال خوزستان 1

پرسپولیس تهران 1

سپاهان اصفهان 2

سیاه جامگان مشهد 1

تراکتورسازی تبریز 2

فولاد خوزستان 2

نفت تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 3

ماشین‌سازی تبریز 0

صبای قم 0

گسترش فولاد تبریز 0

پدیده مشهد 0

پیکان تهران 0

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 1

صنعت نفت آبادان 0

سایپا تهران 1

سپاهان اصفهان 1

گسترش فولاد تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 2

سیاه جامگان مشهد 2

نفت تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال خوزستان 0

صبای قم 2

پدیده مشهد 3

ماشین‌سازی تبریز 1

پیکان تهران 4

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

گسترش فولاد تبریز 2

پیکان تهران 0

پرسپولیس تهران 0

سپاهان اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

تراکتورسازی تبریز 2

صبای قم 1

نفت تهران 2

سایپا تهران 0

صنعت نفت آبادان 0

ذوب‌آهن اصفهان 3

استقلال خوزستان 0

سیاه جامگان مشهد 0

پدیده مشهد 1

ماشین‌سازی تبریز 0

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

صبای قم 0

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 1

ماشین‌سازی تبریز 0

گسترش فولاد تبریز 2

سپاهان اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 1

پدیده مشهد 1

سایپا تهران 0

استقلال خوزستان 2

ذوب‌آهن اصفهان 3

پیکان تهران 0

سیاه جامگان مشهد 0

صنعت نفت آبادان 1

فولاد خوزستان 4

نفت تهران 2

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

تراکتورسازی تبریز 2

پدیده مشهد 1

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 4

صبای قم 1

ماشین‌سازی تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال خوزستان 0

فولاد خوزستان 1

پیکان تهران 1

سیاه جامگان مشهد 0

صنعت نفت آبادان 0

سایپا تهران 1

نفت تهران 1

گسترش فولاد تبریز 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

پدیده مشهد 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

پرسپولیس تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

سپاهان اصفهان 2

گسترش فولاد تبریز 2

استقلال خوزستان 1

سایپا تهران 0

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 3

صنعت نفت آبادان 0

سیاه جامگان مشهد 1

ماشین‌سازی تبریز 0

صبای قم 0

نفت تهران 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 1

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 3

سیاه جامگان مشهد 0

نفت تهران 0

تراکتورسازی تبریز 2

پدیده مشهد 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

ماشین‌سازی تبریز 3

سایپا تهران 3

پیکان تهران 2

فولاد خوزستان 1

صنعت نفت آبادان 0

گسترش فولاد تبریز 1

استقلال خوزستان 1

صبای قم 0

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

نفت تهران 0

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 1

سایپا تهران 0

پدیده مشهد 1

سپاهان اصفهان 1

استقلال خوزستان 0

تراکتورسازی تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سیاه جامگان مشهد 0

ماشین‌سازی تبریز 0

فولاد خوزستان 0

پیکان تهران 1

گسترش فولاد تبریز 1

صنعت نفت آبادان 2

صبای قم 1

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

استقلال خوزستان 2

فولاد خوزستان 0

پرسپولیس تهران 3

سپاهان اصفهان 2

نفت تهران 1

تراکتورسازی تبریز 2

صنعت نفت آبادان 2

سیاه جامگان مشهد 1

پدیده مشهد 1

صبای قم 1

پیکان تهران 0

سایپا تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

گسترش فولاد تبریز 2

ماشین‌سازی تبریز 1

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

صنعت نفت آبادان 0

استقلال تهران 3

پرسپولیس تهران 1

گسترش فولاد تبریز 0

استقلال خوزستان 1

سپاهان اصفهان 1

پیکان تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 0

ماشین‌سازی تبریز 0

صبای قم 0

پدیده مشهد 0

نفت تهران 0

سایپا تهران 1

سیاه جامگان مشهد 0

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

پیکان تهران 2

صبای قم 0

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 0

صنعت نفت آبادان 0

تراکتورسازی تبریز 0

ماشین‌سازی تبریز 0

گسترش فولاد تبریز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

نفت تهران 1

استقلال خوزستان 1

فولاد خوزستان 0

سیاه جامگان مشهد 0

پدیده مشهد 0

سایپا تهران 1

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

ماشین‌سازی تبریز 0

استقلال تهران 3

پرسپولیس تهران 3

تراکتورسازی تبریز 0

پیکان تهران 3

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 0

صبای قم 1

صنعت نفت آبادان 0

نفت تهران 0

استقلال خوزستان 2

پدیده مشهد 1

سیاه جامگان مشهد 1

گسترش فولاد تبریز 1

سایپا تهران 1

فولاد خوزستان 0

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 0

ماشین‌سازی تبریز 3

تراکتورسازی تبریز 4

ذوب‌آهن اصفهان 1

پدیده مشهد 0

فولاد خوزستان 1

نفت تهران 2

پیکان تهران 1

استقلال خوزستان 1

صنعت نفت آبادان 0

گسترش فولاد تبریز 2

سایپا تهران 1

صبای قم 2

سیاه جامگان مشهد 1

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 0

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 1

سیاه جامگان مشهد 1

تراکتورسازی تبریز 2

سایپا تهران 0

صبای قم 0

پیکان تهران 4

استقلال خوزستان 3

فولاد خوزستان 2

گسترش فولاد تبریز 2

صنعت نفت آبادان 0

پدیده مشهد 3

ماشین‌سازی تبریز 0

نفت تهران 2

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

سیاه جامگان مشهد 1

نفت تهران 0

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 0

سایپا تهران 0

صبای قم 0

فولاد خوزستان 0

صنعت نفت آبادان 1

پیکان تهران 0

پدیده مشهد 3

گسترش فولاد تبریز 2

استقلال خوزستان 1

ماشین‌سازی تبریز 0

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 1

استقلال خوزستان 0

سیاه جامگان مشهد 1

سپاهان اصفهان 1

فولاد خوزستان 0

تراکتورسازی تبریز 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

نفت تهران 1

ماشین‌سازی تبریز 1

صنعت نفت آبادان 0

گسترش فولاد تبریز 0

صبای قم 0

پیکان تهران 0

پدیده مشهد 2

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

فولاد خوزستان 0

صنعت نفت آبادان 1

پرسپولیس تهران 0

سپاهان اصفهان 3

سایپا تهران 1

تراکتورسازی تبریز 1

گسترش فولاد تبریز 1

نفت تهران 1

سیاه جامگان مشهد 1

استقلال خوزستان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

پدیده مشهد 1

صبای قم 0

پیکان تهران 3

ماشین‌سازی تبریز 1

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

گسترش فولاد تبریز 1

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 2

پیکان تهران 0

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 1

صبای قم 3

تراکتورسازی تبریز 0

سایپا تهران 1

نفت تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 1

سیاه جامگان مشهد 2

استقلال خوزستان 1

ماشین‌سازی تبریز 0

پدیده مشهد 2

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

صبای قم 1

ماشین‌سازی تبریز 0

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 1

گسترش فولاد تبریز 0

پدیده مشهد 0

تراکتورسازی تبریز 1

استقلال خوزستان 0

سایپا تهران 0

پیکان تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

صنعت نفت آبادان 1

سیاه جامگان مشهد 1

نفت تهران 2

فولاد خوزستان 2

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی تبریز 1

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 4

پدیده مشهد 0

صبای قم 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

ماشین‌سازی تبریز 1

فولاد خوزستان 1

استقلال خوزستان 3

سیاه جامگان مشهد 1

پیکان تهران 2

سایپا تهران 0

صنعت نفت آبادان 2

گسترش فولاد تبریز 0

نفت تهران 0

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

پدیده مشهد 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 3

ذوب‌آهن اصفهان 3

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال خوزستان 0

گسترش فولاد تبریز 0

پیکان تهران 2

سایپا تهران 0

صنعت نفت آبادان 0

فولاد خوزستان 1

ماشین‌سازی تبریز 0

سیاه جامگان مشهد 1

نفت تهران 1

صبای قم 2

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

سپاهان اصفهان 1

سیاه جامگان مشهد 1

پرسپولیس تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

نفت تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

پدیده مشهد 0

سایپا تهران 1

ماشین‌سازی تبریز 0

فولاد خوزستان 1

پیکان تهران 2

گسترش فولاد تبریز 1

صنعت نفت آبادان 0

صبای قم 1

استقلال خوزستان 2

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina