نتايج کلي هفدهمين دوره ليگ برتر (فصل ۹۷-۹۶)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

صنعت نفت آبادان 1

پرسپولیس تهران 2

فولاد خوزستان 0

سپاهان اصفهان 1

سایپا تهران 1

استقلال خوزستان 1

تراکتورسازی تبریز 0

سیاه جامگان مشهد 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

نفت تهران 2

سپیدرود رشت 1

پیکان تهران 1

پدیده مشهد 1

گسترش فولاد تبریز 1

پارس جنوبی جَم 4

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

استقلال خوزستان 0

تراکتورسازی تبریز 1

پرسپولیس تهران 2

پدیده مشهد 4

سپاهان اصفهان 0

فولاد خوزستان 1

نفت تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

گسترش فولاد تبریز 0

سایپا تهران 3

صنعت نفت آبادان 2

پارس جنوبی جَم 3

پیکان تهران 2

سپیدرود رشت 1

سیاه جامگان مشهد 2

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

تراکتورسازی تبریز 0

نفت تهران 0

پرسپولیس تهران 3

سپاهان اصفهان 1

پارس جنوبی جَم 1

پیکان تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سیاه جامگان مشهد 1

فولاد خوزستان 2

صنعت نفت آبادان 2

پدیده مشهد 0

گسترش فولاد تبریز 1

سپیدرود رشت 0

استقلال خوزستان 1

سایپا تهران 2

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 1

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 1

سیاه جامگان مشهد 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 2

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 2

گسترش فولاد تبریز 1

پدیده مشهد 2

استقلال خوزستان 2

سپیدرود رشت 1

پیکان تهران 0

پارس جنوبی جَم 2

صنعت نفت آبادان 1

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

پدیده مشهد 2

گسترش فولاد تبریز 0

پرسپولیس تهران 3

سپاهان اصفهان 0

سپیدرود رشت 0

سایپا تهران 0

تراکتورسازی تبریز 2

صنعت نفت آبادان 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 0

استقلال خوزستان 0

پارس جنوبی جَم 1

سیاه جامگان مشهد 1

نفت تهران 1

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

پارس جنوبی جَم 2

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 0

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 2

سپاهان اصفهان 0

تراکتورسازی تبریز 1

سیاه جامگان مشهد 1

ذوب‌آهن اصفهان 6

استقلال خوزستان 0

نفت تهران 0

گسترش فولاد تبریز 0

پدیده مشهد 3

سایپا تهران 0

سپیدرود رشت 2

صنعت نفت آبادان 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سپاهان اصفهان 2

پرسپولیس تهران 2

تراکتورسازی تبریز 1

پدیده مشهد 2

صنعت نفت آبادان 0

فولاد خوزستان 1

استقلال خوزستان 0

سپیدرود رشت 0

سیاه جامگان مشهد 0

گسترش فولاد تبریز 1

پیکان تهران 3

نفت تهران 1

سایپا تهران 1

پارس جنوبی جَم 1

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

سپیدرود رشت 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 2

صنعت نفت آبادان 0

نفت تهران 1

سپاهان اصفهان 0

گسترش فولاد تبریز 1

تراکتورسازی تبریز 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا تهران 1

فولاد خوزستان 1

استقلال خوزستان 1

سیاه جامگان مشهد 0

پیکان تهران 2

پارس جنوبی جَم 1

پدیده مشهد 1

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

فولاد خوزستان 0

استقلال خوزستان 1

پرسپولیس تهران 3

سپاهان اصفهان 2

سیاه جامگان مشهد 0

تراکتورسازی تبریز 1

پارس جنوبی جَم 1

پدیده مشهد 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

سایپا تهران 1

سپیدرود رشت 1

پیکان تهران 1

گسترش فولاد تبریز 0

صنعت نفت آبادان 1

نفت تهران 0

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس تهران 1

استقلال تهران 0

گسترش فولاد تبریز 0

سپاهان اصفهان 0

پیکان تهران 2

تراکتورسازی تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

پارس جنوبی جَم 3

فولاد خوزستان 1

سایپا تهران 1

نفت تهران 1

استقلال خوزستان 0

سیاه جامگان مشهد 0

صنعت نفت آبادان 1

سپیدرود رشت 2

پدیده مشهد 1

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

نفت تهران 0

سایپا تهران 0

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 0

پیکان تهران 1

تراکتورسازی تبریز 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

پدیده مشهد 2

فولاد خوزستان 2

استقلال خوزستان 2

سیاه جامگان مشهد 1

صنعت نفت آبادان 0

گسترش فولاد تبریز 1

پارس جنوبی جَم 3

سپیدرود رشت 1

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

سیاه جامگان مشهد 0

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 0

پدیده مشهد 0

سپاهان اصفهان 3

تراکتورسازی تبریز 0

سپیدرود رشت 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

فولاد خوزستان 1

پارس جنوبی جَم 0

گسترش فولاد تبریز 2

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 0

سایپا تهران 1

پیکان تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

گسترش فولاد تبریز 0

پارس جنوبی جَم 0

پرسپولیس تهران 1

صنعت نفت آبادان 3

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 2

سپیدرود رشت 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

فولاد خوزستان 1

استقلال خوزستان 1

پیکان تهران 0

پدیده مشهد 3

نفت تهران 1

سایپا تهران 1

سیاه جامگان مشهد 0

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران 0

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 4

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 1

استقلال خوزستان 1

صنعت نفت آبادان 1

تراکتورسازی تبریز 1

سیاه جامگان مشهد 0

پدیده مشهد 2

فولاد خوزستان 2

سپیدرود رشت 1

نفت تهران 0

پارس جنوبی جَم 0

گسترش فولاد تبریز 3

سایپا تهران 1

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

سپاهان اصفهان 0

سپیدرود رشت 0

پرسپولیس تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

نفت تهران 0

تراکتورسازی تبریز 1

فولاد خوزستان 1

پارس جنوبی جَم 1

سیاه جامگان مشهد 0

استقلال خوزستان 0

صنعت نفت آبادان 1

سایپا تهران 1

پیکان تهران 0

پدیده مشهد 0

گسترش فولاد تبریز 2

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 4

صنعت نفت آبادان 0

فولاد خوزستان 1

پرسپولیس تهران 1

سایپا تهران 1

سپاهان اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 3

استقلال خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سیاه جامگان مشهد 0

سپیدرود رشت 3

نفت تهران 1

پدیده مشهد 1

پیکان تهران 1

پارس جنوبی جَم 0

گسترش فولاد تبریز 2

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال خوزستان 0

استقلال تهران 3

پرسپولیس تهران 2

تراکتورسازی تبریز 0

سپاهان اصفهان 4

پدیده مشهد 0

نفت تهران 1

فولاد خوزستان 2

گسترش فولاد تبریز 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 3

سایپا تهران 0

پیکان تهران 1

پارس جنوبی جَم 1

سیاه جامگان مشهد 2

سپیدرود رشت 0

 

هفته هجدم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 0

نفت تهران 0

پارس جنوبی جَم 0

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 1

سیاه جامگان مشهد 1

پدیده مشهد 1

صنعت نفت آبادان 0

سپیدرود رشت 1

گسترش فولاد تبریز 2

سایپا تهران 3

استقلال خوزستان 2

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران ۱

سایپا تهران ۱

سیاه جامگان مشهد ۰

پرسپولیس تهران ۱

سپاهان اصفهان ۱

ذوب‌آهن اصفهان ۲

نفت تهران ۲

تراکتورسازی تبریز ۰

گسترش فولاد تبریز ۱

فولاد خوزستان ۱

استقلال خوزستان ۱

پدیده مشهد ۰

پیکان تهران ۰

سپیدرود رشت ۰

صنعت نفت آبادان ۱

پارس جنوبی جَم ۱

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

پدیده مشهد 0

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 1

گسترش فولاد تبریز 1

سپیدرود رشت 2

سپاهان اصفهان 1

تراکتورسازی تبریز 1

سایپا تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

صنعت نفت آبادان 1

فولاد خوزستان 1

پیکان تهران 2

پارس جنوبی جَم 1

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 4

سیاه جامگان مشهد 1

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 4

پارس جنوبی جَم 0

پیکان تهران 1

پرسپولیس تهران 3

سپاهان اصفهان 0

فولاد خوزستان 1

سیاه جامگان مشهد 0

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

گسترش فولاد تبریز 1

نفت تهران 1

سایپا تهران 1

پدیده مشهد 0

صنعت نفت آبادان 3

سپیدرود رشت 0

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 2

سپاهان اصفهان 0

پدیده مشهد 0

تراکتورسازی تبریز 3

فولاد خوزستان 1

صنعت نفت آبادان 1

سپیدرود رشت 1

استقلال خوزستان 1

گسترش فولاد تبریز 0

سیاه جامگان مشهد 0

نفت تهران 1

پیکان تهران 1

پارس جنوبی جَم 0

سایپا تهران 0

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

سپیدرود رشت 0

صنعت نفت آبادان 0

پرسپولیس تهران 3

سپاهان اصفهان 0

نفت تهران 0

تراکتورسازی تبریز 2

گسترش فولاد تبریز 1

سایپا تهران 4

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال خوزستان 0

فولاد خوزستان 0

پیکان تهران 2

سیاه جامگان مشهد 1

پدیده مشهد 1

پارس جنوبی جَم 2

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال تهران 4

پرسپولیس تهران 1

استقلال خوزستان 0

سیاه جامگان مشهد 0

سپاهان اصفهان 5

پارس جنوبی جَم 1

تراکتورسازی تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

پدیده مشهد 1

سپیدرود رشت 2

سایپا تهران 0

گسترش فولاد تبریز 0

پیکان تهران 3

نفت تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 0

سپاهان اصفهان 1

گسترش فولاد تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 0

پیکان تهران 1

پارس جنوبی جَم 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سایپا تهران 2

فولاد خوزستان 0

استقلال خوزستان 1

نفت تهران 0

صنعت نفت آبادان 4

سیاه جامگان مشهد 1

پدیده مشهد 1

سپیدرود رشت 0

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

نفت تهران 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 1

سایپا تهران 2

پیکان تهران 1

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 3

تراکتورسازی تبریز 0

فولاد خوزستان 1

پدیده مشهد 0

سیاه جامگان مشهد 0

استقلال خوزستان 1

گسترش فولاد تبریز 0

صنعت نفت آبادان 0

سپیدرود رشت 1

پارس جنوبی جَم 0

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 4

سیاه جامگان مشهد 1

پدیده مشهد 0

پرسپولیس تهران 1

تراکتورسازی تبریز 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 3

سپیدرود رشت 0

پارس جنوبی جَم 0

فولاد خوزستان 0

استقلال خوزستان

گسترش فولاد تبریز

سایپا تهران 4

نفت تهران 2

صنعت نفت آبادان 1

پیکان تهران 0

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

گسترش فولاد تبریز 1

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 1

پارس جنوبی جَم 1

سپاهان اصفهان 1

صنعت نفت آبادان 1

سپیدرود رشت 1

تراکتورسازی تبریز 0

فولاد خوزستان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

پیکان تهران 0

استقلال خوزستان 0

نفت تهران 0

پدیده مشهد 1

سیاه جامگان مشهد 0

سایپا تهران 3

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

پیکان تهران 2

ذوب‌آهن اصفهان 2

پرسپولیس تهران 1

استقلال خوزستان 3

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 1

صنعت نفت آبادان 1

پدیده مشهد 2

سیاه جامگان مشهد 1

سپیدرود رشت 0

فولاد خوزستان 0

پارس جنوبی جَم 3

نفت تهران 0

سایپا تهران 0

گسترش فولاد تبریز 0

 

هفته سی ام

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 0

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 3

سپیدرود رشت 0

نفت تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

فولاد خوزستان 0

تراکتورسازی تبریز 1

سیاه جامگان مشهد 0

پارس جنوبی جَم 1

صنعت نفت آبادان 3

استقلال خوزستان 3

پیکان تهران 1

سایپا تهران 2

گسترش فولاد تبریز 0

پدیده مشهد 0

 

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina