نتايج کلي هجدهمين دوره ليگ برتر (فصل ۹۸-۹۷)

 

هفته اول

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

پیکان تهران 0

پدیده مشهد 0

پرسپولیس تهران 1

سپاهان اصفهان 0

صنعت نفت آبادان 0

نفت مسجدسلیمان 0

تراکتورسازی تبریز 0

فولاد خوزستان 2

پارس جنوبی جَم 1

نساجی مازندران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

ماشین‌سازی تبریز 1

استقلال خوزستان 1

سایپا تهران 3

سپیدرود رشت 0

 

هفته دوم

 

میزبان

میهمان

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 3

فولاد خوزستان 0

سپیدرود رشت 1

سپاهان اصفهان 6

تراکتورسازی تبریز 1

نساجی مازندران 1

استقلال خوزستان 1

پدیده مشهد 2

پیکان تهران 3

سایپا تهران 0

پارس جنوبی جَم 2

نفت مسجدسلیمان 0

صنعت نفت آبادان 1

ماشین‌سازی تبریز 1

 

هفته سوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال خوزستان 0

پرسپولیس تهران 0

سپاهان اصفهان 0

پیکان تهران 0

نفت مسجدسلیمان 0

فولاد خوزستان 0

سایپا تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

نساجی مازندران 1

پارس جنوبی جم 1

پدیده مشهد 1

صنعت نفت آبادان 0

ماشین‌سازی تبریز 1

سپیدرود رشت 1

 

هفته چهارم

 

میزبان

میهمان

پارس جنوبی جم 1

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 0

نفت مسجدسلیمان 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 0

سایپا تهران 0

فولاد خوزستان 2

نساجی مازندران 1

صنعت نفت آبادان 2

استقلال خوزستان 2

پیکان تهران 1

ماشین‌سازی تبریز 1

سپیدرود رشت 0

پدیده مشهد 2

 

هفته پنجم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

فولاد خوزستان 0

صنعت نفت آبادان 1

پرسپولیس تهران 1

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 2

ماشین‌سازی تبریز 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال خوزستان 2

سپیدرود رشت 0

سایپا تهران 1

پارس جنوبی جم 0

پدیده مشهد 2

پیکان تهران 1

نساجی مازندران 1

نفت مسجدسلیمان 0

 

هفته ششم

 

میزبان

میهمان

نفت مسجدسلیمان 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 2

نساجی مازندران 1

پارس جنوبی جم 2

سپاهان اصفهان 2

ذوب‌آهن اصفهان 1

پدیده مشهد 2

تراکتورسازی تبریز 2

ماشین‌سازی تبریز 1

فولاد خوزستان 1

سایپا تهران 2

پیکان تهران 1

استقلال خوزستان 0

سپیدرود رشت 0

صنعت نفت آبادان 0

 

هفته هفتم

 

میزبان

میهمان

نساجی مازندران 0

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 1

سپیدرود رشت 0

سپاهان اصفهان 3

فولاد خوزستان 1

استقلال خوزستان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

پدیده مشهد 0

تراکتورسازی تبریز 0

سایپا تهران 2

نفت مسجدسلیمان 1

صنعت نفت آبادان 0

پیکان تهران 3 *

ماشین‌سازی تبریز 1

پارس جنوبی جم 0

 

* این بازی که تا دقیقه 89 با نتیجه 2 بر 1 به سود پیکان پیگیری میشد به دلیل مصدوم شدن کمک داور نیمه تمام ماند و توسط کمیته نضباطی سه بر صفر به سود پیکان اعلام شد

 

هفته هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 0

نفت مسجدسلیمان 0

سپاهان اصفهان 2

تراکتورسازی تبریز 6

استقلال خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 2

صنعت نفت آبادان 2

فولاد خوزستان 1

ماشین‌سازی تبریز 1

پارس جنوبی جم 1

پدیده مشهد 1

پیکان تهران 1

سپیدرود رشت 0

نساجی مازندران 1

سایپا تهران 1

 

هفته نهم

 

میزبان

میهمان

سایپا تهران 1

استقلال تهران 2

پرسپولیس تهران 2

پیکان تهران 1

سپاهان اصفهان 3

نساجی مازندران 2

صنعت نفت آبادان 2

تراکتورسازی تبریز 1

سپیدرود رشت 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

ماشین‌سازی تبریز 1

نفت مسجدسلیمان 1

استقلال خوزستان 0

پارس جنوبی جم 2

پدیده مشهد 2

فولاد خوزستان 0

 

هفته دهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

سپاهان اصفهان 1

سایپا تهران 1

پرسپولیس تهران 1

تراکتورسازی تبریز 2

سپیدرود رشت 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

پیکان تهران 1

فولاد خوزستان 0

استقلال خوزستان 0

نفت مسجدسلیمان 0

پدیده مشهد 1

پارس جنوبی جم 2

صنعت نفت آبادان 2

نساجی مازندران 0

ماشین‌سازی تبریز 0

 

هفته يازدهم

 

میزبان

میهمان

ماشین‌سازی تبریز 0

استقلال تهران 0

پرسپولیس تهران 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپاهان اصفهان 3

سایپا تهران 0

پیکان تهران 1

تراکتورسازی تبریز 2

صنعت نفت آبادان 0

فولاد خوزستان 0

پدیده مشهد 3

نساجی مازندران 0

استقلال خوزستان 1

نفت مسجدسلیمان 2

سپیدرود رشت 1

پارس جنوبی جم 0

 

هفته دوازدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

پدیده مشهد 0

سپاهان اصفهان 1

پرسپولیس تهران 1

تراکتورسازی تبریز 4

ذوب‌آهن اصفهان 1

پارس جنوبی جم 3

پیکان تهران 0

فولاد خوزستان 0

سپیدرود رشت 1

سایپا تهران 0

ماشین‌سازی تبریز 0

نساجی مازندران 2

استقلال خوزستان 0

نفت مسجدسلیمان 1

صنعت نفت آبادان 1

 

هفته سيزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال خوزستان 0

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 0

تراکتورسازی تبریز 0

ماشین‌سازی تبریز 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 0

پارس جنوبی جم 1

پیکان تهران 2

فولاد خوزستان 3

پدیده مشهد 1

سایپا تهران 0

صنعت نفت آبادان 1

نساجی مازندران 1

سپیدرود رشت 0

نفت مسجدسلیمان 1

 

هفته چهاردهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

صنعت نفت آبادان 0

ماشین‌سازی تبریز 0

پرسپولیس تهران 1

سپاهان اصفهان 1

پدیده مشهد 0

پارس جنوبی جم 0

تراکتورسازی تبریز 1

فولاد خوزستان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا تهران 1

استقلال خوزستان 1

نساجی مازندران 2

سپیدرود رشت 2

نفت مسجدسلیمان 1

پیکان تهران 0

 

هفته پانزدهم

 

میزبان

میهمان

سپیدرود رشت 0

استقلال تهران 5

پرسپولیس تهران 3

پارس جنوبی جم 1

استقلال خوزستان

سپاهان اصفهان

ذوب‌آهن اصفهان 0

نفت مسجدسلیمان 0

تراکتورسازی تبریز 1

فولاد خوزستان 2

پیکان تهران 0

نساجی مازندران 1

پدیده مشهد 2

ماشین‌سازی تبریز 2

صنعت نفت آبادان 2

سایپا تهران 1

 

هفته شانزدهم

 

میزبان

میهمان

پیکان تهران ۰

استقلال تهران 4

پرسپولیس تهران 2

پدیده مشهد ۰

صنعت نفت آبادان ۰

سپاهان اصفهان ۰

تراکتورسازی تبریز 3

نفت مسجدسلیمان ۰

پارس جنوبی جَم ۰

فولاد خوزستان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

نساجی مازندران 0

استقلال خوزستان 0

ماشین‌سازی تبریز 1

سپیدرود رشت 2

سایپا تهران 2

 

هفته هفدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 3

ذوب‌آهن اصفهان 0

فولاد خوزستان 2

پرسپولیس تهران 1

سپاهان اصفهان 3

سپیدرود رشت 0

نساجی مازندران 1

تراکتورسازی تبریز 1

پدیده مشهد 1

استقلال خوزستان 0

سایپا تهران 3

پیکان تهران 1

نفت مسجدسلیمان 1

پارس جنوبی جَم 1

ماشین‌سازی تبریز 1

صنعت نفت آبادان 0

 

هفته هجدهم

 

میزبان

میهمان

تراکتورسازی تبریز 0

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 2

استقلال خوزستان 0

پیکان تهران 0

سپاهان اصفهان 1

فولاد خوزستان 1

نفت مسجدسلیمان 0

ذوب‌آهن اصفهان

سایپا تهران

پارس جنوبی جم 3

نساجی مازندران 1

صنعت نفت آبادان 0

پدیده مشهد 0

سپیدرود رشت 1

ماشین‌سازی تبریز 1

 

هفته نوزدهم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 2

پارس جنوبی جم 0

نفت مسجدسلیمان 0

پرسپولیس تهران 0

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 1

سایپا تهران 0

تراکتورسازی تبریز 0

نساجی مازندران 2

فولاد خوزستان 0

استقلال خوزستان 1

صنعت نفت آبادان 1

ماشین‌سازی تبریز 0

پیکان تهران 1

پدیده مشهد 2

سپیدرود رشت 0

 

هفته بيستم

 

میزبان

میهمان

فولاد خوزستان 1

استقلال تهران 3

پرسپولیس تهران 1

صنعت نفت آبادان 0

تراکتورسازی تبریز 2

سپاهان اصفهان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

ماشین‌سازی تبریز 0

سپیدرود رشت 1

استقلال خوزستان 2

پارس جنوبی جم 0

سایپا تهران 0

پیکان تهران 0

پدیده مشهد 0

نفت مسجدسلیمان 2

نساجی مازندران 2

 

هفته بيست و يکم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

نفت مسجدسلیمان 0

نساجی مازندران 1

پرسپولیس تهران 1

سپاهان اصفهان 1

پارس جنوبی جم 0

پدیده مشهد 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

ماشین‌سازی تبریز 0

تراکتورسازی تبریز 2

سایپا تهران 1

فولاد خوزستان 0

استقلال خوزستان 0

پیکان تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

سپیدرود رشت 1

 

هفته بيست و دوم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 1

نساجی مازندران 0

سپیدرود رشت 1

پرسپولیس تهران 3

فولاد خوزستان 1

سپاهان اصفهان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

استقلال خوزستان 0

تراکتورسازی تبریز 1

پدیده مشهد 0

نفت مسجدسلیمان 0

سایپا تهران 1

پیکان تهران 1

صنعت نفت آبادان 1

پارس جنوبی جم 0

ماشین‌سازی تبریز 1

 

هفته بيست و سوم

 

میزبان

میهمان

پرسپولیس تهران 1

استقلال تهران 0

سپاهان اصفهان 1

نفت مسجدسلیمان 0

استقلال خوزستان 0

تراکتورسازی تبریز 3

صنعت نفت آبادان 1

ذوب‌آهن اصفهان 2

ماشین‌سازی تبریز 0

فولاد خوزستان 1

پدیده مشهد 1

پارس جنوبی جم 0

سپیدرود رشت 2

پیکان تهران 2

سایپا تهران 0

نساجی مازندران 0

 

هفته بيست و چهارم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران 0

سایپا تهران 0

پیکان تهران 0

پرسپولیس تهران 2

نساجی مازندران 0

سپاهان اصفهان 0

تراکتورسازی تبریز 1

صنعت نفت آبادان 0

ذوب‌آهن اصفهان 0

سپیدرود رشت 0

نفت مسجدسلیمان 1

ماشین‌سازی تبریز 1

پارس جنوبی جم 2

استقلال خوزستان 1

فولاد خوزستان 1

پدیده مشهد 1

 

هفته بيست و پنجم

 

میزبان

میهمان

سپاهان اصفهان 0

استقلال تهران 1

پرسپولیس تهران 3

سایپا تهران 2

سپیدرود رشت 3

تراکتورسازی تبریز 1

پیکان تهران 0

ذوب‌آهن اصفهان 1

استقلال خوزستان 1

فولاد خوزستان 3

پدیده مشهد 3

نفت مسجدسلیمان 0

صنعت نفت آبادان 1

پارس جنوبی جم 0

ماشین‌سازی تبریز 0

نساجی مازندران 0

 

هفته بيست و ششم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران

ماشین‌سازی تبریز

ذوب‌آهن اصفهان

پرسپولیس تهران

سایپا تهران

سپاهان اصفهان

تراکتورسازی تبریز

پیکان تهران

فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران

پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان

پارس جنوبی جم

سپیدرود رشت

 

هفته بيست و هفتم

 

میزبان

میهمان

پدیده مشهد

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان

ذوب‌آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز

پیکان تهران

پارس جنوبی جم

سپیدرود رشت

فولاد خوزستان

ماشین‌سازی تبریز

سایپا تهران

استقلال خوزستان

نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان

 

هفته بيست و هشتم

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران

استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان

ماشین‌سازی تبریز

پارس جنوبی جم

ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان

پیکان تهران

سایپا تهران

پدیده مشهد

نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان

سپیدرود رشت

 

هفته بيست و نهم

 

میزبان

میهمان

صنعت نفت آبادان

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

ماشین‌سازی تبریز

پدیده مشهد

سپاهان اصفهان

تراکتورسازی تبریز

پارس جنوبی جم

ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان

استقلال خوزستان

سایپا تهران

سپیدرود رشت

نساجی مازندران

پیکان تهران

نفت مسجدسلیمان

 

هفته سی‌ام

 

میزبان

میهمان

استقلال تهران

سپیدرود رشت

پارس جنوبی جم

پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان

استقلال خوزستان

نفت مسجدسلیمان

ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان

تراکتورسازی تبریز

نساجی مازندران

پیکان تهران

ماشین‌سازی تبریز

پدیده مشهد

سایپا تهران

صنعت نفت آبادان

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina