آخرین ویرایش : 14/3/1395

 

*********** عملکرد استقلال در ادوار لیگ برتر ***********

 

 

عملکرد کلی استقلال در ادوار لیگ برتر

462 بازی

توضیحات

224 برد

برابر است با پیروزی در 48 درصد کل بازیها

147 مساوی

برابر است با تساوی در 32 درصد کل بازیها

91 باخت

برابر است با شکست در 20 درصد کل بازیها

685 گل زده

برابر است با 1.5 گل زده در هر بازی

447 گل خورده

برابر است با 0.97 گل خورده در هر بازی

238 تفاضل

برابر است با 0.52 تفاضل گل برای هر بازی

819 امتیاز

 

برابر است با 1.77 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 59 درصد کل امتیازات

 

 

 

عملکرد استقلال در بازیهایی که میزبان بوده است

231 بازی

توضیحات

127 برد

برابر است با پیروزی در 55 درصد کل میزبانی ها

63 مساوی

برابر است با تساوی در 27 درصد کل میزبانی ها

41 باخت

برابر است با شکست در 18 درصد کل میزبانی ها

377 گل زده

برابر است با 1.63 گل زده در هر بازی میزبانی

229 گل خورده

برابر است با 0.99 گل خورده در هر بازی میزبانی

148 تفاضل

برابر است با 0.64 تفاضل گل برای هر بازی میزبانی

444 امتیاز

 

برابر است با 1.92 امتیاز برای هر بازی میزبانی

 

برابر است با 64 درصد کل امتیازات بازیهای میزبانی

 

برابر است با 54 درصد کل امتیازات کسب شده توسط تیم استقلال تهران در ادوار لیگ برتر

 

 

 

عملکرد استقلال در بازیهایی که میهمان بوده است

231 بازی

توضیحات

97 برد

برابر است با پیروزی در 42 درصد کل میهمانیها

84 مساوی

برابر است با تساوی در 36 درصد کل میهمانیها

50 باخت

برابر است با شکست در 22 درصد کل میهمانیها

308 گل زده

برابر است با 1.33 گل زده در هر بازی میمهمانی

218 گل خورده

برابر است با 0.94 گل خورده در هر بازی میهمانی

90 تفاضل

برابر است با 0.39 تفاضل گل برای هر بازی میهمانی

375 امتیاز

 

برابر است با 1.62 امتیاز برای هر بازی میهمانی

 

برابر است با 54 درصد کل امتیازات بازیهای میهمانی

 

برابر است با 46 درصد کل امتیازات کسب شده توسط تیم استقلال تهران در ادوار لیگ برتر

 

 

 

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 95_1394

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

15

6

7

2

22

15

7

25

میهمان

15

7

6

2

21

13

8

27

 

عملکرد استقلال در فصل 95_1394

30 بازی

توضیحات

13 برد

برابر است با پیروزی در 43 درصد بازیهای فصل

13 مساوی

برابر است با تساوی در 43 درصد بازیهای فصل

4 باخت

برابر است با شکست در 13 درصد بازیهای فصل

43 گل زده

برابر است با 1.43 گل زده در هر بازی

28 گل خورده

برابر است با 93 گل خورده در هر بازی

15 تفاضل

برابر است با 5/0 تفاضل گل برای هر بازی

52 امتیاز

 

برابر است با 1.73 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 58 درصد کل امتیازات فصل

 

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 94_1393

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

15

8

3

4

19

14

5

27

میهمان

15

5

5

5

21

20

1

20

 

عملکرد استقلال در فصل 94_1393

30 بازی

توضیحات

13 برد

برابر است با پیروزی در 43 درصد بازیهای فصل

8 مساوی

برابر است با تساوی در 27 درصد بازیهای فصل

9 باخت

برابر است با شکست در 30 درصد بازیهای فصل

40 گل زده

برابر است با 1.33 گل زده در هر بازی

34 گل خورده

برابر است با 1.13 گل خورده در هر بازی

6 تفاضل

برابر است با 0.2 تفاضل گل برای هر بازی

47 امتیاز

 

برابر است با 1.56 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 52 درصد کل امتیازات فصل

 

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 93_1392

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

15

8

4

3

16

9

7

28

میهمان

15

7

5

3

18

16

2

26

 

عملکرد استقلال در فصل 93_1392

30 بازی

توضیحات

15 برد

برابر است با پیروزی در 50 درصد بازیهای فصل

9 مساوی

برابر است با تساوی در 30 درصد بازیهای فصل

6 باخت

برابر است با شکست در 20 درصد بازیهای فصل

34 گل زده

برابر است با 1.13 گل زده در هر بازی

25 گل خورده

برابر است با 0.83 گل خورده در هر بازی

9 تفاضل

برابر است با 0.3 تفاضل گل برای هر بازی

54 امتیاز

 

برابر است با 1.80 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 60 درصد کل امتیازات فصل

 

 

·         به حکم کمیته انضباطی یک امتیاز از تیم استقلال کسر شد و امتیاز ثبت شده استقلال در این فصل 53 امتیاز میباشد

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 92_1391

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

17

11

4

2

21

10

11

37

میهمان

17

8

6

3

21

8

13

30

 

عملکرد استقلال در فصل 92_1391

34 بازی

توضیحات

19 برد

برابر است با پیروزی در 60 درصد بازیهای فصل

10 مساوی

برابر است با تساوی در 29 درصد بازیهای فصل

5 باخت

برابر است با شکست در 15 درصد بازیهای فصل

42 گل زده

برابر است با 1.23 گل زده در هر بازی

18 گل خورده

برابر است با 0.52 گل خورده در هر بازی

24 تفاضل

برابر است با 0.71 تفاضل گل برای هر بازی

67 امتیاز

 

برابر است با 1.97 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 65.7 درصد کل امتیازات فصل

 

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 91_1390

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

17

9

4

4

26

16

10

31

میهمان

17

10

5

2

32

18

14

35

 

 

عملکرد استقلال در فصل 91_1390

بازی

34

توضیحات

برد

19

برابر است با پیروزی در 56 درصد بازیهای فصل

مساوی

9

برابر است با تساوی در 26 درصد بازیهای فصل

باخت

6

برابر است با شکست در 18 درصد بازیهای فصل

گل زده

58

برابر است با 1.7 گل زده در هر بازی

گل خورده

34

برابر است با 1 گل خورده در هر بازی

تفاضل

24

برابر است با 0.70 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

66

 

برابر است با 1.94 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 64.7 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 90_1389

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

17

11

3

3

35

19

16

36

میهمان

17

7

8

2

20

15

5

29

 

 

عملکرد استقلال در فصل 90_1389

بازی

34

توضیحات

برد

18

برابر است با پیروزی در 53 درصد بازیهای فصل

مساوی

11

برابر است با تساوی در 32 درصد بازیهای فصل

باخت

5

برابر است با شکست در 15 درصد بازیهای فصل

گل زده

55

برابر است با 1.61 گل زده در هر بازی

گل خورده

34

برابر است با 1 گل خورده در هر بازی

تفاضل

21

برابر است با 0.61 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

65

 

برابر است با 1.91 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 63.7 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 89_1388

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

17

11

4

2

29

17

12

37

میهمان

17

5

7

5

20

15

5

22

 

 

عملکرد استقلال در فصل 89_1388

بازی

34

توضیحات

برد

16

برابر است با پیروزی در 47 درصد بازیهای فصل

مساوی

11

برابر است با تساوی در 32.3 درصد بازیهای فصل

باخت

7

برابر است با شکست در 20.5 درصد بازیهای فصل

گل زده

49

برابر است با 1.44 گل زده در هر بازی

گل خورده

32

برابر است با 0.94 گل خورده در هر بازی

تفاضل

17

برابر است با 0.5 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

59

 

برابر است با 1.74 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 57.8 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 88_1387

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

17

12

4

1

41

14

27

40

میهمان

17

7

5

5

29

20

9

26

 

 

عملکرد استقلال در فصل 88_1387

بازی

34

توضیحات

برد

19

برابر است با پیروزی در 55.8 درصد بازیهای فصل

مساوی

9

برابر است با تساوی در 26.4 درصد بازیهای فصل

باخت

6

برابر است با شکست در 17.6 درصد بازیهای فصل

گل زده

70

برابر است با 2.06 گل زده در هر بازی

گل خورده

34

برابر است با 1 گل خورده در هر بازی

تفاضل

36

برابر است با 1.06 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

66

 

برابر است با 1.94 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 64.7 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 87_1386

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

17

5

5

7

24

26

2-

20

میهمان

17

6

5

6

20

18

2

23

 

 

عملکرد استقلال در فصل 87_1386

بازی

34

توضیحات

برد

11

برابر است با پیروزی در 32.3 درصد بازیهای فصل

مساوی

10

برابر است با تساوی در 29.4 درصد بازیهای فصل

باخت

13

برابر است با شکست در 38.2 درصد بازیهای فصل

گل زده

44

برابر است با 1.29 گل زده در هر بازی

گل خورده

44

برابر است با 1.29 گل خورده در هر بازی

تفاضل

0

برابر است با 0 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

43

 

برابر است با 1.26 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 42.1 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 86_1385

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

15

8

5

2

23

15

8

29

میهمان

15

6

5

4

16

15

1

23

 

 

عملکرد استقلال در فصل 86_1385

بازی

30

توضیحات

برد

14

برابر است با پیروزی در 46.6 درصد بازیهای فصل

مساوی

10

برابر است با تساوی در 33.3 درصد بازیهای فصل

باخت

6

برابر است با شکست در 20 درصد بازیهای فصل

گل زده

39

برابر است با 1.30 گل زده در هر بازی

گل خورده

30

برابر است با 1 گل خورده در هر بازی

تفاضل

9

برابر است با 0.30 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

52

 

برابر است با 1.73 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 57.7 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 85_1384

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

15

8

5

2

21

8

13

29

میهمان

15

8

6

1

23

9

14

30

 

 

عملکرد استقلال در فصل 85_1384

بازی

30

توضیحات

برد

16

برابر است با پیروزی در 53.3 درصد بازیهای فصل

مساوی

11

برابر است با تساوی در 36.6 درصد بازیهای فصل

باخت

3

برابر است با شکست در 10 درصد بازیهای فصل

گل زده

44

برابر است با 1.47 گل زده در هر بازی

گل خورده

17

برابر است با 0.57 گل خورده در هر بازی

تفاضل

27

برابر است با 0.90 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

59

 

برابر است با 1.97 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 65.5 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 84_1383

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

15

10

3

2

33

22

11

33

میهمان

15

6

7

2

18

13

5

25

 

 

عملکرد استقلال در فصل 84_1383

بازی

30

توضیحات

برد

16

برابر است با پیروزی در 53.3 درصد بازیهای فصل

مساوی

10

برابر است با تساوی در 33.3 درصد بازیهای فصل

باخت

4

برابر است با شکست در 13.3 درصد بازیهای فصل

گل زده

51

برابر است با 1.70 گل زده در هر بازی

گل خورده

35

برابر است با 1.17 گل خورده در هر بازی

تفاضل

16

برابر است با 0.53 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

58

 

برابر است با 1.93 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 64.4 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 83_1382

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

13

8

4

1

27

19

8

28

میهمان

13

6

5

2

19

12

7

23

 

 

عملکرد استقلال در فصل 83_1382

بازی

26

توضیحات

برد

14

برابر است با پیروزی در 53.8 درصد بازیهای فصل

مساوی

9

برابر است با تساوی در 34.6 درصد بازیهای فصل

باخت

3

برابر است با شکست در 11.5 درصد بازیهای فصل

گل زده

46

برابر است با 1.77 گل زده در هر بازی

گل خورده

31

برابر است با 1.19 گل خورده در هر بازی

تفاضل

15

برابر است با 0.58 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

51

 

برابر است با 1.96 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 65.3 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 82_1381

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

13

4

4

5

14

13

1

16

میهمان

13

4

4

5

18

17

1

16

 

 

عملکرد استقلال در فصل 82_1381

بازی

26

توضیحات

برد

8

برابر است با پیروزی در 30.7 درصد بازیهای فصل

مساوی

8

برابر است با تساوی در 30.7 درصد بازیهای فصل

باخت

10

برابر است با شکست در 38.4 درصد بازیهای فصل

گل زده

32

برابر است با 1.23 گل زده در هر بازی

گل خورده

30

برابر است با 1.15 گل خورده در هر بازی

تفاضل

2

برابر است با 0.08 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

32

 

برابر است با 1.23 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 41 درصد کل امتیازات فصل

 

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال در فصل 81_1380

#

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

میزبان

13

8

4

1

26

12

14

28

میهمان

13

5

5

3

12

9

3

20

 

 

عملکرد استقلال در فصل 81_1380

بازی

26

توضیحات

برد

13

برابر است با پیروزی در 50 درصد بازیهای فصل

مساوی

9

برابر است با تساوی در 34.6 درصد بازیهای فصل

باخت

4

برابر است با شکست در 15.3 درصد بازیهای فصل

گل زده

38

برابر است با 1.46 گل زده در هر بازی

گل خورده

21

برابر است با 0.81 گل خورده در هر بازی

تفاضل

17

برابر است با 0.65 تفاضل گل برای هر بازی

امتیاز

48

 

برابر است با 1.85 امتیاز برای هر بازی

 

برابر است با 61.5 درصد کل امتیازات فصل

 

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Telegram ID: saeid_javan

 

 

 saeid.javan@Gmail.com

 

 

Instagram Page : fcesteghlalclub.ir