آخرين ويرايش : 15/3/1395

 

*********** نگاهی دیگر بر عملکرد استقلال در ادوار لیگ برتر ***********

 

عملکرد استقلال از نظر امتیاز در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

امتیاز ها

میانگین

1

دوازدهمین

34

67

1.97

2

پنجمین

30

59

1.97

3

سومین

26

51

1.96

4

یازدهمین

34

66

1.94

5

هشتمین

34

66

1.94

6

چهارمین

30

58

1.93

7

دهمين

34

65

1.91

8

اولین

26

48

1.85

9

سیزدهمین**

30

54

1.80

10

نهمین

34

59

1.74

11

پانزدهمین

30

52

1.73

12

ششمین

30

52

1.73

13

چهاردهمین

30

47

1.56

14

هفتمین

34

43

1.26

15

دومین

26

32

1.23

 

 

*مرتب سازی بر اساس ستون میانگین

 

**به حکم کمیته انضباطی یک امتیاز از تیم استقلال کسر شد و امتیاز ثبت شده استقلال در این فصل 53 امتیاز میباشد

 

 

***************************

***************************

 

 

عملکرد استقلال از نظر برد در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

بردها

درصد

1

دوازدهمین

34

19

55.88

2

یازدهمین

34

19

55.88

3

هشتمین

34

19

55.88

4

سومین

26

14

53.85

5

پنجمین

30

16

53.33

6

چهارمین

30

16

53.33

7

دهمين

34

18

52.9

8

سیزدهمین

30

15

50

9

اولین

26

13

50

10

نهمین

34

16

47.06

11

ششمین

30

14

46.67

12

پانزدهمین

30

13

43.33

13

چهاردهمین

30

13

43.33

14

هفتمین

34

11

32.35

15

دومین

26

8

30.77

 

*مرتب سازی بر اساس ستون درصد برد

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال از نظر تساوی در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

تساوی ها

درصد

1

پانزدهمین

30

13

43.33

2

پنجمین

30

11

36.67

3

سومین

26

9

34.62

4

اولین

26

9

34.62

5

ششمین

30

10

33.33

6

چهارمین

30

10

33.33

7

دهمين

34

11

32.35

8

نهمین

34

11

32.35

9

دومین

26

8

30.77

10

سیزدهمین

30

9

30.00

11

دوازدهمین

34

10

29.41

12

هفتمین

34

10

29.41

13

چهاردهمین

30

8

26.66

14

یازدهمین

34

9

26.47

15

هشتمین

34

9

26.47

 

*مرتب سازی بر اساس ستون درصد تساوی

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال از نظر باخت در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

باخت ها

درصد

1

پنجمین

30

3

10.00

2

سومین

26

3

11.54

3

پانزدهمین

30

4

13.33

4

چهارمین

30

4

13.33

5

دوازدهمین

34

5

14.70

6

دهمين

34

5

14.70

7

اولین

26

4

15.38

8

یازدهمین

34

6

17.65

9

هشتمین

34

6

17.65

10

سیزدهمین

30

6

20.00

11

ششمین

30

6

20.00

12

نهمین

34

7

20.59

13

چهاردهمین

30

9

30

14

هفتمین

34

13

38.24

15

دومین

26

10

38.46

 

*مرتب سازی بر اساس ستون درصد باخت

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال از نظر گل زده در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

گل زده

میانگین

1

هشتمین

34

70

2.06

2

سومین

26

46

1.77

3

یازدهمین

34

58

1.71

4

چهارمین

30

51

1.70

5

دهمين

34

55

1.61

6

پنجمین

30

44

1.47

7

اولین

26

38

1.46

8

نهمین

34

49

1.44

9

پانزدهمین

30

43

1.43

10

چهاردهمین

30

40

1.33

11

ششمین

30

39

1.30

12

هفتمین

34

44

1.29

13

دوازدهمین

34

42

1.24

14

دومین

26

32

1.23

15

سیزدهمین

30

34

1.13

 

*مرتب سازی بر اساس ستون میانگین

 

***************************

***************************

 

 

عملکرد استقلال از نظر گل خورده در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

گل خورده

میانگین

1

دوازدهمین

34

18

0.52

2

پنجمین

30

17

0.57

3

اولین

26

21

0.81

4

سیزدهمین

30

25

0.83

5

پانزدهمین

30

28

0.93

6

نهمین

34

32

0.94

7

ششمین

30

30

1

8

یازدهمین

34

34

1

9

دهمين

34

34

1

10

هشتمین

34

34

1

11

چهاردهمین

30

34

1.13

12

دومین

26

30

1.15

13

چهارمین

30

35

1.17

14

سومین

26

31

1.19

15

هفتمین

34

44

1.29

 

*مرتب سازی بر اساس ستون میانگین

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال از نظر تفاضل گل در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

تفاضل گل

میانگین

1

هشتمین

34

36

1.06

2

پنجمین

30

27

0.9

3

دوازدهمین

34

24

0.71

4

یازدهمین

34

24

0.71

5

اولین

26

17

0.65

6

دهمين

34

21

0.61

7

سومین

26

15

0.58

8

چهارمین

30

16

0.53

9

نهمین

34

17

0.5

10

پانزدهمین

30

15

0.5

11

سیزدهمین

30

9

0.3

12

ششمین

30

9

0.3

13

چهاردهمین

30

6

0.2

14

دومین

26

2

0.08

15

هفتمین

34

0

0

 

*مرتب سازی بر اساس ستون میانگین

 

***************************

***************************

 

عملکرد استقلال از نظر تعداد بازی گل زده در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

تعداد بازی گل زده

درصد

1

یازدهمین

34

32

94/1

2

سومین

26

24

92/3

3

هشتمین

34

30

88/2

4

نهمین

34

29

85/3

5

اولین

26

22

84/6

6

ششمین

30

25

83/3

7

دهمین

34

28

82/4

8

هفتمین

34

28

82/4

9

پانزدهمین

30

24

80/0

10

چهاردهمین

30

24

80/0

11

چهارمین

30

24

80/0

12

سیزدهمین

30

23

76/7

13

دوازدهمین

34

26

76/5

14

دومین

26

18

69/2

15

پنجمین

30

20

66/7

 

*مرتب سازی بر اساس ستون درصد

 

***************************

***************************

 

 

عملکرد استقلال از نظر تعداد بازی گل نزده در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

تعداد بازی گل نزده

درصد

1

یازدهمین

34

2

5/9

2

سومین

26

2

7/7

3

هشتمین

34

4

11/8

4

پانزدهمین

30

4

13/3

5

نهمین

34

5

14/7

6

اولین

26

4

15/4

7

ششمین

30

5

16/7

8

دهمین

34

6

17/6

9

هفتمین

34

6

17/6

10

چهاردهمین

30

6

20/0

11

چهارمین

30

6

20/0

12

سیزدهمین

30

7

23/3

13

دوازدهمین

34

8

23/5

14

دومین

26

8

30/8

15

پنجمین

30

10

33/3

 

*مرتب سازی بر اساس ستون درصد

 

***************************

***************************

 

 

عملکرد استقلال از نظر تعداد بازی گل خورده در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

تعداد بازی گل خورده

درصد

1

دوازدهمین

34

13

38/2

2

پنجمین

30

14

46/7

3

سیزدهمین

30

16

53/3

4

اولین

26

14

53/8

5

نهمین

34

20

58/8

6

نهمین

34

20

58/8

7

یازدهمین

34

21

61/8

8

پانزدهمین

30

19

63/3

9

چهاردهمین

30

20

66/7

10

هشتمین

34

23

67/6

11

دومین

26

18

69/2

12

چهارمین

30

21

70/0

13

ششمین

30

22

73/3

14

سومین

26

20

76/9

15

هفتمین

34

28

82/4

 

*مرتب سازی بر اساس ستون درصد

 

***************************

***************************

 

 

عملکرد استقلال از نظر تعداد بازی گل نخورده در ادوار لیگ برتر

#

دوره

بازی

تعداد بازی گل نخورده

درصد

1

دوازدهمین

34

21

61/8

2

پنجمین

30

16

53/3

3

سیزدهمین

30

14

46/7

4

اولین

26

12

46/2

5

دهمین

34

14

41/2

6

نهمین

34

14

41/2

7

یازدهمین

34

13

38/2

8

پانزدهمین

30

11

36/7

9

چهاردهمین

30

10

33/3

10

هشتمین

34

11

32/4

11

دومین

26

8

30/8

12

چهارمین

30

9

30/0

13

ششمین

30

8

26/7

14

سومین

26

6

23/1

15

هفتمین

34

6

17/6

 

*مرتب سازی بر اساس ستون درصد

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Telegram ID: saeid_javan

 

 

 saeid.javan@Gmail.com

 

 

Instagram Page : fcesteghlalclub.ir