آخرين ويرايش : 15/3/1395

 

بردهای متوالی استقلال

 

استقلال در ادوار لیگ برتر یکبار در 6 بازی متوالی برنده بوده است

 

بازی هفته های 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 فصل 80_81 (بازی هفته 8 بعد از بازی هفته 9 برگزار شد)

 

استقلال در ادوار لیگ برتر سه بار در 5 بازی متوالی برنده بوده است

 

بازی هفته 18 تا بازی هفته 22 فصل 92_93

 

بازی هفته 21 تا بازی هفته 25 فصل 87_88

 

بازی هفته 25 تا بازی هفته 29 فصل 83_84

 

استقلال در ادوار لیگ برتر یازده بار در 4 بازی متوالی برنده بوده است

 

بازی هفته 4 تا بازی هفته 7 فصل 93_94

 

بازی هفته 4 تا بازی هفته 7 فصل 92_93

 

بازی هفته 24 تا بازی هفته 27 فصل 91_92

 

بازی هفته های 13 ، 14 ، 15 ، 7 فصل 91_ 92 (بازی هفته 7 بعد از بازی هفته 15 برگزار شد)

 

بازی هفته دوم تا بازی هفته پنجم فصل 90_91

 

بازی هفته 16 تا بازی هفته 19 فصل 87_88

 

بازی هفته 19 تا بازی هفته 22 فصل 85_86

 

بازی هفته 9 تا بازی هفته 12 فصل 85_86

 

بازی هفته سی ام فصل 84_85 و بازی هفته اول تا بازی هفته سوم فصل 85_86

 

بازی هفته های  20 ، 21 ، 19 ، 22 فصل 83_84 (بازی هفته 19 بعد از بازی هفته 21 برگزار شد)

 

بازی هفته 15 تا بازی هفته 18 فصل 82_83

 

استقلال در ادوار لیگ برتر دوازده بار در 3 بازی متوالی برنده بوده است

 

بازی هفته 4 تا بازی هفته 6 فصل 94_95

 

بازی هفته 18 تا بازی هفته 20 فصل 93_94

 

بازی هفته 33 ، 34 فصل 90_91 و بازی هفته اول فصل 91_92

 

بازی هفته 15 تا بازی هفته 17 فصل 89_90

 

بازی هفته 21 تا بازی هفته 23 فصل 89_90

 

بازی هفته 15 تا بازی هفته 17 فصل 89_90

 

بازی هفته 31 تا بازی هفته 33 فصل 88_89

 

بازی هفته 27 تا بازی هفته 29 فصل 88_89

 

بازی هفته 11 تا بازی هفته 13 فصل 87_88

 

بازی هفته 21 تا بازی هفته 23 فصل 84_85

 

بازی هفته 10 تا بازی هفته 12 فصل 84_85

 

بازی هفته های 26 ، 29 ، 30  فصل 83_84 (بازی هفته 26 بعد از بازی هفته 28 برگزار شد)

 

 

 

تساویهای متوالی استقلال

 

استقلال در ادوار لیگ برتر سه بار در 4 بازی متوالی بازی را با نتیجه مساوی به پایان رسانده است

 

بازی هفته 20 تا بازی هفته 23 فصل 88_89

 

بازی هفته 8 تا بازی هفته 11 فصل 82_83

 

بازی هفته 19 تا بازی هفته 22 فصل 80_81

 

استقلال در ادوار لیگ برتر سیزده بار در 3 بازی متوالی بازی را با نتیجه مساوی به پایان رسانده است

 

بازی هفته 23 ، 24 ، 25 فصل 94_95

 

بازی هفته 17 ، 18 ، 19 فصل 94_95

 

بازی هفته 7 ، 8 ، 9 فصل 94_95

 

بازی هفته‌های 25 ، 26 ، 27 فصل 93_94

 

بازی هفته‌های 12 ، 13 ، 14 فصل 93_94

 

بازی هفته‌های 23 ، 24 ، 25 فصل 92_93

 

بازی هفته‌های 4 ، 5 ، 6 فصل 91_92

 

بازی هفته‌های 25 ، 27 ، 28  فصل 90_91 (بازی هفته 26 به تعویق افتاد)

 

بازی هفته‌های 24 ، 25 ، 26 فصل 89_90

 

بازی هفته‌های 16 ، 17 ، 18 فصل 85_86

 

بازی هفته‌های 24 ، 25 ، 26 فصل 84_85

 

بازی هفته‌های 14 ، 15 ، 16 فصل 83_84

 

بازی هفته‌های 10 ، 11 ، 12 فصل 81_82

 

 

 

باختهای متوالی استقلال

 

استقلال در ادوار لیگ برتر چهار بار در 3 بازی متوالی بازنده بوده است

 

بازی هفته 8 تا بازی هفته 10 فصل  93_94

 

بازی هفته 16 تا بازی هفته 18 فصل 88_89

 

بازی هفته 27 تا بازی هفته 29 فصل 86_87

 

بازی هفته 24 تا بازی هفته 26 فصل 81_82

 

استقلال در ادوار لیگ برتر پانزده بار در 2 بازی متوالی بازنده بوده است

 

بازی هفته 29 و 30 فصل 93_94

 

بازی هفته 23 و 24 فصل 93_94

 

بازی هفته 27 و 28 فصل 92_93

 

بازی هفته 16 و 17 فصل 91_92

 

بازی هفته 20 و 21 فصل 90_91

 

بازی هفته 19 و 20 فصل 89_90

 

بازی هفته 4 و 6 فصل 87_88 (بازی هفته 5 به تعویق افتاد)

 

بازی هفته 33 و 34 فصل 86_87

 

بازی هفته 28 و 29 فصل 85_86

 

بازی هفته 13 و 14 فصل 85_86

 

بازی هفته 23 و 24 فصل 83_84

 

بازی هفته 8 و 9 فصل 83_84

 

بازی هفته 21 و 22 فصل 81_82

 

بازی هفته 16 و 20 فصل 81_ 82 (بازی هفته 16 بعد از بازی هفته 20 برگزار شد)

 

بازی هفته 2 و 3 فصل 81_82

 

 

تهيه و تنظيم : سعيد جوانمرد

 

همكاری و ارتباط :

 

Facebook.com/abitarin

 

saeid_javan@Gmail.com

 

cloob.com/name/arshina

 

instagram.com/saeid_javann

 

 saeid_javanmard@yahoo.com