آخرین ویرایش : 20/5/1395

 

نگاهی بر تنوع نتیجه گیری تیم استقلال تهران در بازیهای لیگ برتر

 

 

مجموع ادورا گذشته لیگ برتر

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

64

1 بر 1

72

2 بر 1

32

2 بر 1

53

0 بر 0

51

1 بر 0

25

2 بر 0

31

2 بر 2

20

3 بر 2

11

3 بر 0

21

3 بر 3

3

2 بر 0

8

3 بر 2

20

4 بر 4

1

3 بر 1

7

3 بر 1

15

 

 

4 بر 1

4

4 بر 1

5

 

 

4 بر 2

3

4 بر 2

4

 

 

3 بر 0

1

5 بر 0

3

 

 

 

 

4 بر 0

2

 

 

 

 

4 بر 3

2

 

 

 

 

6 بر 0

1

 

 

 

 

5 بر 1

1

 

 

 

 

6 بر 2

1

 

 

 

 

5 بر 2

1

 

 

 

 

جمع

224

جمع

147

جمع

91

 

 

استقلال در اداوار گذشته لیگ برتر 462 بازی انجام داده است

 

 

در 377 بازی گل زده است ( 224 برد _ 96 مساوی _ 57 باخت )

 

 

در 289 بازی گل خورده است ( 102 برد _ 96 مساوی _ 91 باخت )

 

 

در 85 بازی گل نزده است ( 51 مساوی _ 34 باخت )

 

 

در 173 بازی گل نخورده است ( 122 برد _ 51 مساوی )

 

 

در 179 بازی یک گل زده است ( 64 برد _ 72 مساوی _ 43 باخت )

 

 

در 171 بازی یک گل خورده است ( 74 برد _ 72 مساوی _ 25 باخت )

 

در 118 بازی دو گل زده است ( 84 برد _ 20 مساوی _ 14 باخت )

 

در 86 بازی دو گل خورده است ( 26 برد  _ 20 مساوی _ 40 باخت )

 

در 59 بازی سه گل زده است ( 56 برد _ 3 مساوی )

 

در 24 بازی سه گل خورده است ( 2 برد _ 3 مساوی _ 19 باخت )

 

در 14 بازی چهار گل زده است ( 13 برد _ 1 مساوی )

 

در 8  بازی چهار گل خورده است (1 مساوی _ 7 باخت )

 

در 5 بازی پنج گل زده است (5  برد )

 

 

 

در 2 بازی شش گل زده است ( 2 برد )

 

 

 

 

 

بازیهای گل زده و بازیهای گل نزده

 

#

فصل

بازی

بازی گل زده

بازی گل نزده

بازی گل خورده

بازی گل نخورده

15

96_95

30

24

6

19

11

14

93_94

30

24

6

20

10

13

92_93

30

23

7

16

14

12

91_92

34

26

8

13

21

11

90_91

34

32

2

21

13

10

89_90

34

28

6

20

14

9

88_89

34

29

5

20

14

8

87_88

34

30

4

23

11

7

86_87

34

28

6

28

6

6

85_86

30

25

5

22

8

5

84_85

30

20

10

14

16

4

83_84

30

24

6

21

9

3

82_83

26

24

2

20

6

2

81_82

26

18

8

18

8

1

80_81

26

22

4

14

12

 

 

 

پانزدهمین دوره لیگ برتر

1395_1394

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

2 بر 1

5

1 بر 1

7

4 بر 2

1

2 بر 0

3

0 بر 0

4

2 بر 0

1

3 بر 0

2

2 بر 2

1

3 بر 1

1

1 بر 0

2

3 بر 3

1

1 بر 0

1

3 بر 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

13

جمع

13

جمع

4

 

 

استقلال در پانزدهمین دوره لیگ برتر 30 بازی انجام داده است

 

 

در 24 بازی گل زده است (13 برد _ 9 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 19 بازی گل خورده است (6 برد _ 9 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 6 بازی گل نزده است (4 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 11 بازی گل نخورده است (7 برد _ 4 مساوی)

 

 

در 9 بازی یک گل زده است (2 برد _ 7 مساوی)

 

 

در 14 بازی یک گل خورده است (6 برد _ 7 مساوی_ 1 باخت)

 

 

در 11 بازی دو گل زده است (8 برد _ 1 مساوی _ 2 باخت)

 

در 2 بازی دو گل خورده است (1 مساوی_1 باخت)

 

در 4 بازی سه گل زده است (3 برد  _ 1 مساوی)

 

در 2 بازی سه گل خورده است (1 مساوی_1 باخت)

 

 

 

در 1 بازی چهار گل خورده است (1 باخت)

 

 

 

چهاردهمین دوره لیگ برتر

1394_1393

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

5

1 بر 1

4

2 بر 1

3

2 بر 1

3

0 بر 0

2

1 بر 0

3

3 بر 0

2

4 بر 4

1

4 بر 1

1

3 بر 1

1

2 بر 2

1

3 بر 1

1

2 بر 0

1

 

 

2 بر 0

1

3 بر 2

1

 

 

 

 

جمع

13

جمع

8

جمع

9

 

 

استقلال در چهاردهمین دوره لیگ برتر 30 بازی انجام داده است

 

 

در 24 بازی گل زده است (13 برد _ 6 مساوی _ 5 باخت)

 

 

در 20 بازی گل خورده است (5 برد _ 6 مساوی _ 9 باخت)

 

 

در 6 بازی گل نزده است (2 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 10 بازی گل نخورده است (8 برد _ 2 مساوی)

 

 

در 14 بازی یک گل زده است (5 برد _ 4 مساوی _ 5 باخت)

 

 

در 11 بازی یک گل خورده است (4 برد _ 4 مساوی_ 3 باخت)

 

 

در 5 بازی دو گل زده است (4 برد _ 1 مساوی)

 

در 6 بازی دو گل خورده است (1 برد _1 مساوی_4 باخت)

 

در 4 بازی سه گل زده است (4 برد)

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 باخت)

 

در 1 بازی چهار گل زده است (1 مساوی)

 

در 2 بازی چهار گل خورده است (1 مساوی _1 باخت)

 

 

 

سیزدهمین دوره لیگ برتر

1393_1392

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

8

1 بر 1

5

2 بر 0

2

2 بر 1

3

0 بر 0

4

4 بر 2

1

2 بر 0

2

 

 

3 بر 1

1

4 بر2

1

 

 

2 بر 1

1

3 بر 1

1

 

 

1 بر 0

1

جمع

15

جمع

9

جمع

6

 

 

استقلال در سیزدهمین دوره لیگ برتر 30 بازی انجام داده است

 

 

در 23 بازی گل زده است (15 برد _ 5 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 16 بازی گل خورده است (5 برد _ 5 مساوی _ 6 باخت)

 

 

در 7 بازی گل نزده است (4 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 14 بازی گل نخورده است (10 برد _ 4 مساوی)

 

 

در 15 بازی یک گل زده است (8 برد _ 5 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 10 بازی یک گل خورده است (4 برد _ 5 مساوی_ 1 باخت)

 

 

در 6 بازی دو گل زده است (5 برد _ 1 باخت)

 

در 4 بازی دو گل خورده است (1 برد _3 باخت)

 

در 1 بازی سه گل زده است (1 برد)

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 باخت)

 

در 1 بازی چهار گل زده است (1 برد)

 

در 1 بازی چهار گل خورده است (1 باخت)

 

 

 

دوازدهمین دوره لیگ برتر

1392_1391

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

8

0 بر 0

6

2 بر 1

2

2 بر 0

5

1 بر 1

4

3 بر 2

1

2 بر 1

4

 

 

2 بر 0

1

3 بر0

1

 

 

1 بر 0

1

5 بر 0

1

 

 

 

 

جمع

19

جمع

10

جمع

5

 

 

استقلال در دوازدهمین دوره لیگ برتر 34 بازی انجام داده است

 

 

در 26 بازی گل زده است (19 برد _ 4 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 13 بازی گل خورده است (4 برد _ 4 مساوی _ 5 باخت)

 

 

در 8 بازی گل نزده است (6 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 21 بازی گل نخورده است (15 برد _ 6 مساوی)

 

 

در 14 بازی یک گل زده است (8 برد _ 4 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 9 بازی یک گل خورده است (4 برد _ 4 مساوی_ 1 باخت)

 

 

در 10 بازی دو گل زده است (9 برد _ 1 باخت)

 

در 3 بازی دو گل خورده است (3 باخت)

 

در 1 بازی سه گل زده است (1 برد)

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 باخت)

 

در 1 بازی پنج گل زده است (1 برد)

 

 

 

 

 

یازدهمین دوره لیگ برتر

1391_1390

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

5

1 بر 1

5

3 بر 2

2

2 بر 0

5

2 بر 2

3

2 بر 1

2

2 بر 1

4

0 بر 0

1

4 بر 2

1

3 بر0

2

 

 

1 بر 0

1

4 بر 1

1

 

 

 

 

3 بر 2

1

 

 

 

 

3 بر 1

1

 

 

 

 

جمع

19

جمع

9

جمع

6

 

 

استقلال در یازدهمین دوره لیگ برتر 34 بازی انجام داده است

 

 

در 32 بازی گل زده است (19 برد _ 8 مساوی _ 5 باخت)

 

 

در 21 بازی گل خورده است (7 برد _ 8 مساوی _ 6 باخت)

 

 

در 2 بازی گل نزده است (1 مساوی _ 1 باخت)

 

 

در 13 بازی گل نخورده است (12 برد _ 1 مساوی)

 

 

در 12 بازی یک گل زده است (5 برد _ 5 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 12 بازی یک گل خورده است (6 برد _ 5 مساوی_ 1 باخت)

 

 

در 15 بازی دو گل زده است (9 برد _ 3 مساوی_ 3 باخت)

 

در 6 بازی دو گل خورده است (1 برد  _ 3 مساوی _ 2 باخت)

 

در 4 بازی سه گل زده است (4 برد)

 

در 2 بازی سه گل خورده است (2 باخت)

 

در 1 بازی چهار گل زده است (1 برد)

 

در 1 بازی چهار گل خورده است (1 باخت)

 

 

 

دهمین دوره لیگ برتر

1390_1389

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

5

1 بر 1

5

2 بر 1

3

2 بر 0

3

0 بر 0

5

4 بر 1

1

3 بر 1

3

2 بر 2

1

2 بر 0

1

3 بر 2

3

 

 

 

 

6 بر 2

1

 

 

 

 

4 بر 3

1

 

 

 

 

3 بر0

1

 

 

 

 

2 بر 1

1

 

 

 

 

جمع

18

جمع

11

جمع

5

 

 

استقلال در دهمین دوره لیگ برتر 34 بازی انجام داده است

 

 

در 28 بازی گل زده است (18 برد _ 6 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 20 بازی گل خورده است (9 برد _ 6 مساوی _ 5 باخت)

 

 

در 6 بازی گل نزده است (5 مساوی _ 1 باخت)

 

 

در 14 بازی گل نخورده است (9 برد _ 5 مساوی)

 

 

در 14 بازی یک گل زده است (5 برد _ 5 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 9 بازی یک گل خورده است (4 برد _ 5 مساوی)

 

 

در 5 بازی دو گل زده است (4 برد _ 1 مساوی)

 

در 9 بازی دو گل خورده است (4 برد  _ 1 مساوی _ 4 باخت)

 

در 7 بازی سه گل زده است (7 برد)

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 برد)

 

در 1 بازی چهار گل زده است (1 برد)

 

در 1 بازی چهار گل خورده است (1 باخت)

 

در 1 بازی شش گل زده است (1 برد)

 

 

 

 

 

نهمین دوره لیگ برتر

1389_1388

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

6

1 بر 1

6

3 بر 2

3

2 بر 0

4

0 بر 0

3

2 بر 1

2

2 بر 1

3

2 بر 2

2

2 بر 0

1

5 بر 0

1

 

 

1 بر 0

1

3 بر 1

1

 

 

 

 

3 بر 2

1

 

 

 

 

جمع

16

جمع

11

جمع

7

 

 

استقلال در نهمین دوره لیگ برتر 34 بازی انجام داده است

 

 

در 29 بازی گل زده است (16 برد _ 8 مساوی _ 5 باخت)

 

 

در 20 بازی گل خورده است (5 برد _ 8 مساوی _ 7 باخت)

 

 

در 5 بازی گل نزده است (3 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 14 بازی گل نخورده است (11 برد _ 3 مساوی)

 

 

در 14 بازی یک گل زده است (6 برد _ 6 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 11 بازی یک گل خورده است (4 برد _ 6 مساوی _ 1 باخت)

 

 

در 12 بازی دو گل زده است (7 برد _ 2 مساوی _ 3 باخت)

 

در 6 بازی دو گل خورده است (1 برد  _ 2 مساوی _ 3 باخت)

 

در 2 بازی سه گل زده است (2 برد)

 

در 3 بازی سه گل خورده است (3 باخت)

 

در 1 بازی چهار گل زده است (1 برد)

 

 

 

 

 

 

هشتمین دوره لیگ برتر

1388_1387

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

2 بر 0

4

1 بر 1

7

1 بر 0

3

2 بر 1

3

2 بر 2

1

4 بر 1

1

3 بر 0

2

0 بر 0

1

3 بر 1

1

4 بر 2

2

 

 

2 بر 1

1

1 بر 0

2

 

 

 

 

6 بر 0

1

 

 

 

 

5 بر 0

1

 

 

 

 

5 بر 1

1

 

 

 

 

5 بر 2

1

 

 

 

 

4 بر 1

1

 

 

 

 

3 بر 2

1

 

 

 

 

جمع

19

جمع

9

جمع

6

 

 

استقلال در هشتمین دوره لیگ برتر 34 بازی انجام داده است

 

 

در 30 بازی گل زده است (19 برد _ 8 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 23 بازی گل خورده است (9 برد _ 8 مساوی _ 6 باخت)

 

 

در 4 بازی گل نزده است (1 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 11 بازی گل نخورده است (10 برد _ 1 مساوی)

 

 

در 12 بازی یک گل زده است (2 برد _ 7 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 15 بازی یک گل خورده است (5 برد _ 7 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 8 بازی دو گل زده است (7 برد _ 1 باخت)

 

در 6 بازی دو گل خورده است (4 برد  _ 1 مساوی _ 1 باخت)

 

در 3 بازی سه گل زده است (3 برد)

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 باخت)

 

در 3 بازی چهار گل زده است (3 برد)

 

 

در 1 بازی چهار گل خورده است (1 باخت)

 

 

در 3 بازی پنج گل زده است (3 برد)

 

 

 

در 1 بازی شش گل زده است (1 برد)

 

 

 

 

 

هفتمین دوره لیگ برتر

1387_1386

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

2 بر 1

4

1 بر 1

8

2 بر 1

6

1 بر 0

2

0 بر 0

2

1 بر 0

3

3 بر 0

1

 

 

3 بر 2

2

4 بر 2

1

 

 

4 بر 1

1

3 بر 1

1

 

 

2 بر 0

1

2 بر 0

1

 

 

 

 

3 بر 2

1

 

 

 

 

جمع

11

جمع

10

جمع

13

 

 

استقلال در هفتمین دوره لیگ برتر 34 بازی انجام داده است

 

 

در 28 بازی گل زده است (11 برد _ 8 مساوی _ 9 باخت)

 

 

در 28 بازی گل خورده است (7 برد _ 8 مساوی _ 13 باخت)

 

 

در 6 بازی گل نزده است (2 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 6 بازی گل نخورده است (4 برد _ 2 مساوی)

 

 

در 17 بازی یک گل زده است (2 برد _ 8 مساوی _ 7 باخت)

 

 

در 16 بازی یک گل خورده است (5 برد _ 8 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 7 بازی دو گل زده است (5 برد _ 2 باخت)

 

 

در 9 بازی دو گل خورده است (2 برد _ 8 باخت)

 

در 3 بازی سه گل زده است (3 برد)

 

در 2 بازی سه گل خورده است (2 باخت)

 

در 1 بازی چهار گل زده است (1 برد)

 

 

در 1 بازی چهار گل خورده است (1 باخت)

 

 

 

ششمین دوره لیگ برتر

1386_1385

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

2 بر 1

6

1 بر 1

7

2 بر 1

3

1بر 0

4

0 بر 0

3

1 بر 0

2

3 بر 2

3

 

 

 3 بر 1

1

3 بر 0

1

 

 

 

 

جمع

14

جمع

10

جمع

6

 

 

استقلال در ششمین دوره لیگ برتر 30 بازی انجام داده است

 

 

در 25 بازی گل زده است (14 برد _ 7 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 22 بازی گل خورده است (9 برد _ 7 مساوی _ 6 باخت)

 

 

در 5 بازی گل نزده است (3 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 8 بازی گل نخورده است (5 برد _ 3 مساوی)

 

 

در 15 بازی یک گل زده است (4 برد _ 7 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 15 بازی یک گل خورده است (6 برد _ 7 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 6 بازی دو گل زده است (6 برد)

 

در 6 بازی دو گل خورده است (3 برد _ 3 باخت)

 

در 4 بازی سه گل زده است (4 برد)

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 باخت)

 

 

 

پنجمین دوره لیگ برتر

1385_1384

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

5

0 بر 0

7

1 بر 0

3

4 بر 1

3

1 بر 1

3

 

 

3 بر 0

3

3 بر 3

1

 

 

2 بر 1

2

 

 

 

 

3 بر 1

1

 

 

 

 

2 بر 0

1

 

 

 

 

3 بر 2

1

 

 

 

 

جمع

16

جمع

11

جمع

3

 

 

استقلال در پنجمین دوره لیگ برتر 30 بازی انجام داده است

 

 

در 20 بازی گل زده است (16 برد _ 4 مساوی)

 

 

در 14 بازی گل خورده است (7 برد _ 4 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 10 بازی گل نزده است (7 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 16 بازی گل نخورده است (9 برد _ 7 مساوی)

 

 

در 8 بازی یک گل زده است (5 برد _ 3 مساوی)

 

 

در 12 بازی یک گل خورده است (6 برد _ 3 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 3 بازی دو گل زده است (3 برد)

 

 

در 1 بازی دو گل خورده است (1 برد)

 

در 6 بازی سه گل زده است (5 برد _ 1 مساوی )

 

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 مساوی)

 

در 3 بازی چهار گل زده است (3 برد)

 

 

 

 

 

چهارمین دوره لیگ برتر

1384_1383

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

2 بر 1

5

2 بر 2

4

3 بر 0

1

3 بر 2

3

0 بر 0

4

3 بر 1

1

3 بر 0

2

1 بر 1

2

2 بر 1

1

3 بر 1

2

 

 

1 بر 0

1

1 بر 0

2

 

 

 

 

2 بر 0

1

 

 

 

 

4 بر 3

1

 

 

 

 

جمع

16

جمع

10

جمع

4

 

 

استقلال در چهارمین دوره لیگ برتر 30 بازی انجام داده است

 

 

در 24 بازی گل زده است (16 برد _ 6 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 21 بازی گل خورده است (11 برد _ 6 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 6 بازی گل نزده است (4 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 9 بازی گل نخورده است (5 برد _ 4 مساوی)

 

 

در 6 بازی یک گل زده است (2 برد _ 2 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 9 بازی یک گل خورده است (7 برد _ 2 مساوی )

 

 

در 10 بازی دو گل زده است (6 برد _ 4 مساوی)

 

 

در 9 بازی دو گل خورده است (3 برد _ 4 مساوی _ 2 باخت)

 

در 7 بازی سه گل زده است (8 برد)

 

 

در 3 بازی سه گل خورده است (1 برد _ 2 باخت )

 

در 1 بازی چهار گل زده است (1 برد)

 

 

 

 

 

سومین دوره لیگ برتر

1383_1382

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

2 بر 1

5

2 بر 2

4

2 بر 1

2

3 بر 2

3

1 بر 1

3

1 بر 0

1

1 بر 0

3

3 بر 3

1

 

 

3 بر 0

1

0 بر 0

1

 

 

3 بر 1

1

 

 

 

 

2 بر 0

1

 

 

 

 

جمع

14

جمع

9

جمع

3

 

 

استقلال در سومین دوره لیگ برتر 26 بازی انجام داده است

 

 

در 24 بازی گل زده است (14 برد _ 8 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 20 بازی گل خورده است (9 برد _ 8 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 2 بازی گل نزده است (1 مساوی _ 1 باخت)

 

 

            در 6 بازی گل نخورده است (5 برد _ 1 مساوی)

 

 

در 8 بازی یک گل زده است (3 برد _ 3 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 10 بازی یک گل خورده است (6 برد _ 3 مساوی _ 1 باخت)

 

 

در 10 بازی دو گل زده است (6 برد _ 4 مساوی)

 

 

در 9 بازی دو گل خورده است (3 برد _ 4 مساوی _ 2 باخت)

 

در 6 بازی سه گل زده است (5 برد _ 1 مساوی)

 

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 مساوی)

 

 

 

دومین دوره لیگ برتر

1382_1381

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

2 بر 1

3

0 بر0

5

2 بر 1

4

3 بر 0

2

1 بر 1

2

1 بر 0

3

3 بر 1

1

2 بر 2

1

3 بر 2

2

3 بر 2

1

 

 

3 بر 1

1

1 بر 0

1

 

 

 

 

جمع

8

جمع

8

جمع

10

 

 

استقلال در دومین دوره لیگ برتر 26 بازی انجام داده است

 

 

در 18 بازی گل زده است (8 برد _ 3 مساوی _ 7 باخت)

 

 

در 18 بازی گل خورده است (5 برد _ 3 مساوی _ 10 باخت)

 

 

در 8 بازی گل نزده است (5 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 8 بازی گل نخورده است (3 برد _ 5 مساوی)

 

 

در 8 بازی یک گل زده است (1 برد _ 2 مساوی _ 5 باخت)

 

 

در 9 بازی یک گل خورده است (4 برد _ 2 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 6 بازی دو گل زده است (3 برد _ 1 مساوی _ 2 باخت)

 

 

در 6 بازی دو گل خورده است (1 برد _ 1 مساوی _ 4 باخت)

 

در 4 بازی سه گل زده است (4 برد)

 

 

در 3 بازی سه گل خورده است (3 باخت)

 

 

 

اولین دوره لیگ برتر

1381_1380

 

بردها

تساوی ها

باخت ها

1 بر 0

6

1 بر 1

4

2 بر 1

2

4 بر 0

2

0 بر 0

3

3 بر1

1

2 بر 1

2

2 بر 2

2

1 بر 0

1

3 بر 0

1

 

 

 

 

3 بر 1

1

 

 

 

 

3 بر 2

1

 

 

 

 

جمع

13

جمع

9

جمع

4

 

 

استقلال در اولین دوره لیگ برتر 26 بازی انجام داده است

 

 

در 22 بازی گل زده است (13 برد _ 6 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 14 بازی گل خورده است (4 برد _ 6 مساوی _ 4 باخت)

 

 

در 4 بازی گل نزده است (3 مساوی _ 1 باخت)

 

 

در 12 بازی گل نخورده است (9 برد _ 3 مساوی)

 

 

در 13 بازی یک گل زده است (6 برد _ 4 مساوی _ 3 باخت)

 

 

در 8 بازی یک گل خورده است (3 برد _ 4 مساوی _ 1 باخت)

 

 

در 4 بازی دو گل زده است (2 برد _ 2 مساوی)

 

 

در 5 بازی دو گل خورده است (1 برد _ 2 مساوی _ 2 باخت)

 

در 3 بازی سه گل زده است (3 برد)

 

 

در 1 بازی سه گل خورده است (1 باخت)

 

در 2 بازی چهار گل زده است (2 برد)

 

 

 

 

تهیه و تنظیم : سعید جوانمرد

 

 

همكاری و ارتباط :

 

 

Facebook.com/abitarin

 

 

Yahoo ID: abitarinn

 

 

 saeid_javanmard@yahoo.com

 

 

cloob.com/name/arshina